Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fyzikálně-chemická charakterizace půdních huminových látek izolovaných z hnědozemě modální
Churina, Iuliia ; Doskočil, Leoš (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá fyzikálně-chemickou charakterizací půdních huminových látek izolovaných z hnědozemě modální na základě mezinárodního postupu IHSS. Huminové látky jsou organické sloučeniny vyskytující se v půdě a mají významný vliv na půdní procesy a vlastnosti. Cílem této práce je získat detailní informace o fyzikálních a chemických vlastnostech huminových látek, jako jsou střední molekulová hmotnost (Mr), spektrální charakteristiky, elementární složení a termická stabilita. Vzorky půdních huminových látek byly charakterizovány termickými technikami, jako jsou termogravimetrická (TGA) a elementární analýza (EA). Pro analýzu vzorků byly použity různé instrumentální metody, jako jsou UV/Vis spektrometrie, infračervená spektrometrie a fluorescenční spektrometrie. Výsledky této práce mohou přispět k lepšímu porozumění půdních procesů a vlastností, což může vést k vylepšení zemědělské produkce a ochraně životního prostředí.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorku omítky z objektu: Zámek Opočno
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Vondráčková, Michaela ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.
Chemicko-mineralogická analýza vzorku malty odebraného ze studny ve dvoře objektu Sedláčkova 15, Plzeň
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
Rozbor vzorků historické malty s využitím skenovacího elektronového mikroskopu (SEM‐EDS) a termické analýzy (TGA) analýzy. Charakterizace plniva a složek pojiva malty. Pojivo malty je nehomogenní, tvoří ho především hlinitokřemičitanová zemina (jíly) a vápno.
Půdní gel jako vhodná matrice pro studium huminových látek v půdním ekosystému
Černý, Pavol ; Pekař, Miloslav (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá komplexnou problematikou pôdnych gélov. Jej hlavným cieľom bolo optimalizovať proces izolácie pôdneho gélu z pôdnej matrice. Izolácia je prevádzaná len za použitia vody, a preto predstavuje perspektívnu metódu pre štúdium humínových látok (HL) v prirodzenej podobe. Pre izoláciu bola použitá pôdna matrica hnedozem modálna z oblasti Veverských Kniníc. Výsledný izolovaný pôdny gél bol fyzikálne chemicky charakterizovaný pomocou termických a spektroskopických metód. Pomocou EA a TGA bol stanovený obsah biogénnych prvkov v organickej zložke a obsah anorganickej zložky pôdneho gélu. Anorganická zložka predstavuje majoritný podiel v štruktúre pôdneho gélu s hodnotami dosahujúcimi až 90 hm. %. Mineralogické zloženie anorganickej zložky bolo popísané pomocou XRD, pričom najviac bol zastúpený kremeň. Vybrané makro a mikroprvky boli stanovené pomocou ICP-OES a z výsledkov bolo badateľné zvýšenie obsahu prvkov, ktoré tvoria komplexy s HL. Organická zložka bola študovaná pomocou spektroskopických metód FTIR a XPS, ktoré jednoznačne preukázali, že primárnou zložkou organickej matrice sú HL. Z tohto dôvodu boli pomocou UV/Vis spektrofotometrie stanovené absorpčné koeficienty EET/EBZ, E2/E3 a E2/E4. Morfológia izolovaných gélov bola študovaná pomocou SEM, pričom na fotografiách sú vidieť minerálne častice pokryté zhlukmi humínovej matrice.
Studium a charakterizace organických látek ve vzorku biouhlu
Vojáčková, Beáta ; Kalina, Michal (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce charakterizuje biouhel z fyzikálně-chemického hlediska. Teoretická část pojednává o biouhlu, jakožto půdním kondicionéru, jeho vlasnostech, použití, výrobě a v neposlední řadě jeho vlivu na své okolí. Pro lepší charakterizaci organických a anorganických látek, byl použit fosfátový pufr, jenž zajišťuje jejich specifickou extrakci vlivem neutrálního pH. Druhou cestou je využití dešťové vody, která simuluje podmínky půdního prostředí. V experimentální části jsou diskutovány, jak přečištěné vzorky extrahované pufrem, tak vzorky s dešťovou vodou, které byly podrobeny měření pH a konduktivity, termogravimetrické analýze (TGA), elementární analýze (EA) a infračervené spektrometrii s Fouierovou transformací (FTIR-ATR). Pomocí termogravimetrie byla stanovena vlhkost a obsah popela, který pro nás představuje anorganický nespalitelný podíl. Na základě stanoveného obsahu popela a vlhkosti byly extrakční výtěžky přepočteny na bezpopelové hm. %. Výsledky EA nám poskytly informace o obsahu biogenních prvků a základních fyzikálně-chemických charakteristik v biouhlu. Naproti tomu, metoda FTIR definovala přítomnost jednotlivých funkčních skupin a specifických konstitučních jednotek přítomných v extraktech. Tyto informace nám umožňují lepší pochopení environmentálního vlivu biouhlu na půdní ekosystém.
Ionic polyacetylene type polymers and polymer networks by catalyst-free quaternization polymerization
Faukner, Tomáš
(Doctoral Thesis, 2016, Mgr. Tomáš Faukner, Iontové polymery a polymerní sítě polyacetylenického typu připravené metodou kvaternizační polymerizace) Byla provedena detailní studie složení a konfigurační struktury série iontových π-konjugovaných poly(monosubstituovaných acetylenů) připravených kvaternizační polymerizací (QP) 2-ethynylpyridinu (2EP) s equimolárním množstvím alkyl halogenidu (RX = ethyl bromid, ethyl jodid, nonyl bromid, hexadecyl (cetyl) bromid) jako kvaternizačního činidla (QA). Všechny produkty, dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech, vykazovaly stupeň kvaternizace cca. 0.5, což naznačuje, že i nekvaternizované monomery byly zapojeny do polymerního řetězce. Na základě výsledků 1 H NMR, IR a Raman (SERS) spektrálních metod byla určena konfigurační struktura polyacetylenických řetězců připravených polymerů: polymery připravené bez přídavku rozpouštědla vykazovaly více očekávanou nepravidelnou cis/trans konfiguraci, kdežto polymery připravené v roztoku acetonitrilu vykazovaly vysoký podíl cis jednotek. Symetrické bi-pyridylacetylenické monomery, které byly v rámci této studie nasyntetizovány, byly polymerizovány metodou QP za vzniku série nových iontový disubstituovaných polyacetylenických materiálů. Mechanismus, který je používán zejména k polymerizaci monosubstituovaných...
Isolation and fractionation methods for determination of humic substances content in South Moravian lignite
Černý, Pavol ; Kalina, Michal (oponent) ; Enev, Vojtěch (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on isolation and fractionation of humic substances (HS) from the natural matrix of lignite, which comes from southern Moravia from the mine Mír Mikulčice. In the theoretical part, it informs the reader about the issue, starting with information about lignite and HS. In this work, the standard procedure of isolation and fractionation of HS was used as according to the International Humic Substances Society (IHSS). The content of HS in the natural matrix of lignite was determined, and then isolated HS were subjected to physicochemical characterization – elemental analysis (EA), thermogravimetric analysis (TGA), UV/Vis spectrometry, infrared spectrometry with Fourier transformation (FTIR) and the acidity of humic acids (HA) was determined by potentiometric titration. EA was used to detemine the content of biogenic elements, moisture and ash content were determined by TGA. By using FTIR, various functional groups and building blocks that are present in supramolecules of HS were indentified and absorption coefficients EET/EBT, E2/E4, E2/E3 a E4/E6 were determined by UV/Vis spectrometry. Results represent good characterization of HS isolated from lignite and are in agreement with scientific literature.
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: vodní dílo Klavary
Frankeová, Dita ; Jurkovská, Lucie
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.