Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům
Kirová, Šárka ; Juráň, Vladimír (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Přelouči. Navržený objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený s 15 bytovými jednotkami, technickým zázemím a 14 jednotlivými garážemi. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno fasádním expandovaným polystyrenem a omítnuto tenkovrstvou omítkou šedé a bílé barvy. Výplně otvorů jsou plastová okna včetně plastových vstupních dveří s bočním světlíkem. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky jednosměrně nebo obousměrně vyztužené. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s vegetační vrstvou. Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Objekt je navržen s ohledem na stávající okolní bytovou zástavbu. Součástí bakalářské práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení.
Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži
Vyoralová, Tereza ; Hrdlička, Michal (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé diplomové práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace s řešením bližších dopravních vztahů, posouzení trasy věžového jeřábu, objektový časový a finanční plán, propočet dle THU, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, který obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště pro hrubou stavbu a dokončovací práce a zároveň i výkresy pro dané etapy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, položkový rozpočet pro vybrané části SO 01.4, technologický předpis pro zateplovací system ETICS, technologický předpis pro montáž oken. Na oba technologické předpisy byly vyhotoveny kontrolní a zkušební plány. Dále se v mé diplomové práci nacházejí záchytné sytémy plochých střech a blow-door test.
Rodinný dům s provozovnou
Popelka, Michal ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s podnikatelským záměrem sloužícím jako finanční poradenství. Objekt se nachází v katastrálním území obce Strání a je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodová konstrukce suterénu je postavena ze ztraceného bednění. Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou vystaveny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny stropním systémem MIAKO. Schodiště je navrženo jako dvakrát zalomená deska. Část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, část šikmou střechou o skonu 35°.
Polyfunkční dům
Slezáková, Tereza ; Krupica, Roman (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby polyfunkčního domu v Hradci Králové. Navržený objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený s patnácti bytovými jednotkami, kavárnou a kadeřnictvím. Svislé nosné konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou železobetonové. Nosné zdivo ostatních podlaží je z keramických tvárnic. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno fasádním expandovaným polystyrenem a omítnuto tenkovrstvou pastovitou omítkou. Poslední nadzemní podlaží má provětrávanou fasádu z cementovláknitých desek. Výplně otvorů jsou plastová okna a hliníková vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky jednosměrně vyztužené. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s vegetační vrstvou. Polyfunkční dům je založen na pilotách a železobetonové desce. Objekt je navržen s ohledem na stávající okolní bytovou zástavbu. Součástí diplomové práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení.
Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod
Volková, Ludmila ; Tihlařík, Michal (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení situace vybraného podniku, zabývajícího se výrobou plastových oken a profilových systémů. Analýza současného stavu je prove-dena prostřednictvím analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku, fi-nanční situace zhodnocena pomocí Kralickova Quick testu. Práce obsahuje návrhy a doporučení, které mají vést ke zlepšení celkové situace podniku v nadcházejících letech.
Penzion s restaurací, Plumlov
Salaj, Jan ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavba penzionu s restaurací v obci Plumlov u Prostějova. Jedná se o budovu s podlažím částečně zapuštěným do terénu a s dvěma nadzemními podlažími. Suterénní část je navržena jako restaurace. Nadzemní podlaží jsou navrženy pro potřeby penzionu. V penzionu se nachází celkem 6 ubytovacích pokojů s celkovou kapacitou 15 osob. V restauraci je prostor pro pohodlné stolování cca 25 osob. K restauraci patří také kuchyně, kde se budou připravovat teplé pokrmy. Obvodové konstrukce podzemního podlaží jsou ze ztraceného bednění a nadzemní podlaží jsou řešeny jako dřevostavba systémem „two by four“. Strop nad restaurací je řešen jako systémový, železobetonový, skládaný (systém TRAS). Strop nad 1NP je řešen pomocí dřevěných stropních trámů. Střecha je sedlová s nesymetrickými sklony. Objekt je založen na základových pasech.
Rodinný dům
Lysáková, Vendula ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v obci Kostelec ve Zlínském kraji. Objekt se nachází na parcele č. 315/137, v katastrálním území Kostelec u Zlína. Dům je členěn na obytnou část pro čtyřčlennou rodinu a provozovnu – ordinace se zázemím. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Vedle pozemku se nachází místní komunikace IV. třídy. Půdorys domu je tvaru L s plochou střechou. Konstrukční systém stěnový, zděný z keramických cihelných bloků. Bakalářská práce je vypracovaná ve formě projektové dokumentace, která je v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem.
Bytový dům
Kolářová, Kristýna ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Olomouci, známý pod názvem VILA PARK OLOMOUC. Řešený bytový dům je třípodlažní, podsklepený se sedmi bytovými jednotkami a podzemním hromadným parkováním. Svislé nosné konstrukce jsou navržené jako železobetonové nebo z keramických tvárnic Porotherm. Nenosné svislé konstrukce také jako keramické tvárnice Porotherm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou. Podzemní stavba je tvořena jako bílá vana. Každá byt je dostatečně prosvětlen velkými plastovými okny. Každá bytová jednotka má terasu či lodžii, která je obložená dřevěným obkladem a tvoří tak jedinečný vzhled bytového domu. Objekt je navřen s ohledem na stávající i budoucí okolní zástavbu. Součástí bakalářské práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostního řešení.
Bytový dům
Kolářová, Kristýna ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Olomouci, známý pod názvem VILA PARK OLOMOUC. Řešený bytový dům je třípodlažní, podsklepený se sedmi bytovými jednotkami a podzemním hromadným parkováním. Svislé nosné konstrukce jsou navržené jako železobetonové nebo z keramických tvárnic Porotherm. Nenosné svislé konstrukce také jako keramické tvárnice Porotherm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou. Podzemní stavba je tvořena jako bílá vana. Každá byt je dostatečně prosvětlen velkými plastovými okny. Každá bytová jednotka má terasu či lodžii, která je obložená dřevěným obkladem a tvoří tak jedinečný vzhled bytového domu. Objekt je navřen s ohledem na stávající i budoucí okolní zástavbu. Součástí bakalářské práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostního řešení.
Bytový dům
Kirová, Šárka ; Juráň, Vladimír (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Přelouči. Navržený objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený s 15 bytovými jednotkami, technickým zázemím a 14 jednotlivými garážemi. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno fasádním expandovaným polystyrenem a omítnuto tenkovrstvou omítkou šedé a bílé barvy. Výplně otvorů jsou plastová okna včetně plastových vstupních dveří s bočním světlíkem. Vodorovné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky jednosměrně nebo obousměrně vyztužené. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s vegetační vrstvou. Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Objekt je navržen s ohledem na stávající okolní bytovou zástavbu. Součástí bakalářské práce je také základní posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.