Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Graphical Editor for Design Models
Hlavačka, Filip ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
The thesis is aimed at the solution of graphical editing for design models, especially Object-oriented Petri nets. There are many tools for editing Object-oriented Petri nets, but none of these support complete cooperation with simulation classes. This thesis offers created tool, which is implemented in the Pharo environment and uses the Morphic library. The created tool enables users to create or modify Object-oriented Petri net. Users can export created net to SVG or PNG format. The tool also enables the saving and loading of Object-oriented Petri net. The tool provides syntax check to the user.
Modelem řízený návrh konferenčního systému
Caha, Matěj ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem práce je demonstrovat modelem řízený návrh na případové studii konferenčního systému. Konkrétně zde budou představeny formalismy DEVS a OOPN  společně s experimentálními nástroji PNtalk a SmallDEVS, které umožňují práci s těmito formalismy. Výsledný model konferenčního systému bude nasazen jako součást webové aplikace implementované pomocí frameworku Seaside v prostředí Squeak.
Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o vývoji a použití grafického editoru objektově orientovaných Petriho sítích implementovaných v jazyce PNtalk. Nejprve jsou zde popsány Petriho sítě rozšiřující se s postupem času. Navazuje na ně popis objektově orientovaného paradigma. Dále je zde popsána struktura objektově orientovaných Petriho sítí v implementaci PNtalku. Dále práce uvádí popis návrhu aplikace, kde je uvedena struktura celé aplikace z několika pohledů. Hlavní motivací pro vytvoření tohoto nástroje je snaha zpřístupnit objektově orientované Petriho sítě jejich uživatelům. Aplikace byla implementována ve frameworku JavaFX a celý postup je uveden v následující kapitole spolu s testováním. Výsledek práce je prezentován v příkladech obsažených v poslední kapitole, která obsahuje i podrobný manuál pro ovládání aplikace. Výsledný nástroj ve spolupráci s PNtalk serverem dovoluje uživatelům pohodlnější práci s OOPN a jejich vizuální podobou.
Generování kódu z modelů Petriho sítí
Cibák, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je analyzovať aktuálne riešenie generátoru kódu z Objektovo orientovaných Petriho sietí zapísaných v jazyku PNTalk do jazyku Java, navrhnúť jeho úpravy a implementovať ich. Ako prvý bol analyzovaný celkový návrh a boli špecifikované chýbajúce časti, následne bol analyzovaný zdrojový kód prekladača a boli odhalené chyby. Boli implementované navrhnuté opravy chýb v prekladači a niektoré chýbajúce časti z návrhu boli implementované čiastočne v rámci prekladača. 
Grafický editor Objektově orientovaných Petriho sítí
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Petriho sítěmi a jejich modelování. V první řadě práce popisuje formalismy Petriho sítě. Dále se také zaměří na objektovou orientovanost sítí. V druhé řadě se práce specializuje na vytvořenou aplikaci a tou je grafický editor objektově orientovaných Petriho sítí. Součástí práce je postup návrhu a implementace již zmíněné aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí jazyku Java a je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0.2. Výsledkem celé bakalářské práce je tedy aplikace pro tvorbu modelů Objektově orientovaných Petriho sítí a jejich simulací pomocí přiloženého serveru. Několik příkladů těchto modelů a jejich výsledky jsou součástí této práce. Tyto příklady slouží jako manuál pro použití aplikace.
Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
Josefík, Martin ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže každý prvek Petriho sítě popsat pomocí svých elementů. PNtalk je konkrétní implementací OOPN a je založený na jazyce Smalltalk. Nástroj pro práci s OOPN bude komunikovat s externí aplikací systémem PNtalk z důvodu výměny modelů. Na závěr budou navržena rozšíření nástroje.
Simulace a návrh inteligentních agentů
Šperka, Svatopluk ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako vhodnější se jeví inkrementální tvorba modelu agenta v simulaci, která dává návrháři přímou zpětnou vazbu v podobě změn chování systému. Tato interaktivita nejenže urychluje vývoj, ale také, díky novým znalostem o chování získaných během simulace, zpřístupňuje návrháři nové části prostoru možných modelů. Tato práce se zabývá srovnáním vhodnosti dvou přístupů k návrhu inteligentních agentů, a s nimi souvisejících platforem v kontextu modelovacího a simulačního frameworku SmallDEVS, pro tento způsob vývoje. Prvním přístupem je reaktivní subsumpční architektura založená na formalismu DEVS a druhým framework PNagent realizující deliberativní BDI architekturu pomocí Objektově Orientovaných Petriho Sítí.
Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů
Šinkora, Jan ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných Petriho sítí. Dále se rozebírají možnosti použití genetických algoritmů pro optimalizaci rozvrhů zdrojů, které určují jejich přiřazení k~jednotlivým aktivitám v~dynamických systémech. Je popsána třída rozvrhovacích problémů s omezenými zdroji a způsob, jakým lze tyto projekty implementovat. Také je ukázáno, jak lze vytvořit složitější model výroby inspirovaný reálnými výrobními procesy. Dále je navržen řídící agent, který sleduje běžící výrobní systém a~umožňuje jeho dynamickou optimalizaci. Celý systém je implementován v prostředí Squeak Smalltalk za využití nástroje PNtalk, který je experimentální implementací objektově orientovaných sítí.
Knihovna vzorů Petriho sítí
Hanák, Martin ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením modelů pomocí formalismu Objektově orientovaných Petriho sítí (dále jen OOPN). Rozebírá význam a možnosti tohoto formalismu a ve své druhé části se snaží identifikovat užitečné nebo často se opakující vzory. Tyto vzory jsou inspirovány konstrukcemi klasických programovacích jazyků. Jde především o manipulaci s daty a řízení běhu programu. Nalezené vzory popisují a diskutují možnosti modelování takových konstrukcí pomocí OOPN.
Interpreter of Petri Nets Formalism
Šajdík, Ondrej ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
The goal of bachelor thesis was to create tool which would be able to interpret Object-oriented Petri nets.  In theoretical part was researched Petri nets, its simple extensions, Object-oriented Petri nets and modeling in language PNtalk. In practical part of thesis was designed and implemented tool for loading model defined in language PNtalk into inner representation and executing its dynamics. In the end was created set of automated tests for quality assurance and group of models for demonstration of interpret features.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.