Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelem řízený návrh konferenčního systému
Caha, Matěj ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem práce je demonstrovat modelem řízený návrh na případové studii konferenčního systému. Konkrétně zde budou představeny formalismy DEVS a OOPN  společně s experimentálními nástroji PNtalk a SmallDEVS, které umožňují práci s těmito formalismy. Výsledný model konferenčního systému bude nasazen jako součást webové aplikace implementované pomocí frameworku Seaside v prostředí Squeak.
Generování kódu z modelů Petriho sítí
Cibák, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je analyzovať aktuálne riešenie generátoru kódu z Objektovo orientovaných Petriho sietí zapísaných v jazyku PNTalk do jazyku Java, navrhnúť jeho úpravy a implementovať ich. Ako prvý bol analyzovaný celkový návrh a boli špecifikované chýbajúce časti, následne bol analyzovaný zdrojový kód prekladača a boli odhalené chyby. Boli implementované navrhnuté opravy chýb v prekladači a niektoré chýbajúce časti z návrhu boli implementované čiastočne v rámci prekladača. 
Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů
Šinkora, Jan ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných Petriho sítí. Dále se rozebírají možnosti použití genetických algoritmů pro optimalizaci rozvrhů zdrojů, které určují jejich přiřazení k~jednotlivým aktivitám v~dynamických systémech. Je popsána třída rozvrhovacích problémů s omezenými zdroji a způsob, jakým lze tyto projekty implementovat. Také je ukázáno, jak lze vytvořit složitější model výroby inspirovaný reálnými výrobními procesy. Dále je navržen řídící agent, který sleduje běžící výrobní systém a~umožňuje jeho dynamickou optimalizaci. Celý systém je implementován v prostředí Squeak Smalltalk za využití nástroje PNtalk, který je experimentální implementací objektově orientovaných sítí.
Grafický editor návrhových modelů
Švub, Daniel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce byl návrh a vývoj uživatelsky přívětivého grafického editoru Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Pro popis tohoto formalismu je použit jazyk PNtalk, který spojuje Petriho sítě s objektově orientovaným jazykem Smalltalk. Výsledná aplikace má uživatelům umožnit modelování objektů a jejich chování za pomocí OOPN a simulování přímo v editoru.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Hoffmann, Michael ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh a následná implementace mechanismu transformace modelů Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) do podoby sekvenčních diagramů tak, jak jsou definovány v jazyce UML. Pro popis formalismu OOPN je zde použit jazyk PNTalk. Který propojuje objektově orientovaný jazyk Smalltalk a Petriho sítě. Výsledná implementace se stane součástí stávajícího editoru Objektově orientovaných Petriho sítí, kde bude možné vygenerovat sekvenční diagram z editovaného modelu sítě.
Code Generation from Object Oriented Petri Nets
Cibák, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to analyze the current solution of a code generator from Object oriented Petri nets written in PNtalk language to Java language, propose changes and implement them. First the overall scheme was analyzed and missing parts were specified, then the source code of the compiler was analyzed and errors were found. After implementing the fixes for these errors, it was proposed to modify the compiler and simulator such that the missing functionality was supported. These changes were implemented.
Sequence Diagram Generation from Object-Oriented Petri Nets
Beňo, Adam ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
The thesis focuses on the issue of sequence diagram generation from scenarios modelled by object-oriented Petri nets (OOPN). It aims on module implementation into existing OOPN editor which enables showing sequence diagrams from individual simulations and is connected with simulated model. The user thus gets complete overview of the simulation process and is able to detect errors in OOPN models.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Bláha, Jiří ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu.
Grafický editor návrhových modelů
Švub, Daniel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce byl návrh a vývoj uživatelsky přívětivého grafického editoru Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Pro popis tohoto formalismu je použit jazyk PNtalk, který spojuje Petriho sítě s objektově orientovaným jazykem Smalltalk. Výsledná aplikace má uživatelům umožnit modelování objektů a jejich chování za pomocí OOPN a simulování přímo v editoru.
Generování kódu z modelů Petriho sítí
Cibák, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je analyzovať aktuálne riešenie generátoru kódu z Objektovo orientovaných Petriho sietí zapísaných v jazyku PNTalk do jazyku Java, navrhnúť jeho úpravy a implementovať ich. Ako prvý bol analyzovaný celkový návrh a boli špecifikované chýbajúce časti, následne bol analyzovaný zdrojový kód prekladača a boli odhalené chyby. Boli implementované navrhnuté opravy chýb v prekladači a niektoré chýbajúce časti z návrhu boli implementované čiastočne v rámci prekladača. 

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.