Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pátrání po pozůstatku plastidu v buňce Rhabdomonas sp.
Soukal, Petr ; Hampl, Vladimír (vedoucí práce) ; Oborník, Miroslav (oponent)
Kmen Euglenozoa je tvořen čtyřmi skupinami - Euglenoidea (krásnoočka), Kinetoplastea (bičivky), Symbiontida a Diplonemea. Fototrofní krásnoočka, která tvoří dobře podpořenou skupinu, se vyznačují přítomností zeleného plastidu vzniklého sekun- dární endosymbiózou se zelenou řasou příbuznou dnešnímu rodu Pyramimonas. Obecně přijímaná teorie pozdního nabytí plastidu (plastid-late hypothesis) tvrdí, že k této en- dosymbióze došlo po oddělení fototrofních krásnooček od zbytku skupiny Euglenozoa. Endosymbiotická událost je vždy spojena s tokem genů z endosymbionta do jádra hos- titele. I když dojde k úplné ztrátě endosymbionta lze předpokládat, že genom hostitele byl obohacen o geny endosymbiotického původu. Některé současné fylogenetické ana- lýzy odhalily v genomu trypanosom (Kinetoplastea: Trypanosomatida) geny potenciálně plastidového původu. Interpretují to tak, že plastid byl přítomen již u společného předka bičivek a krásnooček a následně došlo k jeho ztrátě u všech bičivek a některých krásno- oček, ke kterým patří i osmotrofní Rhabdomonas costata. Během analýzy transkriptomu R. costata bylo nalezeno 63 genů, u nichž je možné předpokládat, že pocházejí ze ze- lených (14 genů) nebo jiných (49 genů) řas. Při konstrukci fylogenetických stromů byl jeden gen s vysokou podporou sesterský zeleným a...
Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice
JURÁŇ, Josef
Na základě literární rešerše dostupných pramenů a vlastního floristického průzkumu téměř 150 lokalit byl sestaven zrevidovaný seznam krásnooček České republiky a připraven návrh na červený seznam krásnooček. Z našeho státu je uváděno 286 taxonů krásnooček, z nichž 5 taxonů bylo pro ČR nově nalezeno - Lepocinclis caudata, Monomorphina reeuwykiana, Phacus arnoldii, Trachelomonas bituricensis var. lotharingia, Trachelomonas volvocina var. punctata. Do navrhovaného červeného seznamu bylo zařazeno 9 taxonů, které jsou ohroženy malým počtem recentních lokalit nebo jsou jimi osidlované biotopy ohrožovány činností člověka.
Euglenophyta České republiky se zřetelem na oblast jižních Čech a Šumavy
JURÁŇ, Josef
Podle prací věnujících se řasové flóře České republiky byl sestaven seznam krásnooček České republiky a tento seznam byl srovnán s pracemi ze Slovenské republiky, Polska, Rumunska, Slovinska a Ukrajiny. Podle literatury o řasové flóře z oblasti jižních Čech a Šumavy byl sestaven seznam krásnooček z této oblasti. Data z tohoto seznamu byla doplněna o vlastní nálezy. Byly nalezeny 2 taxony nové pro Českou republiku a 3 druhy nové pro oblast jižních Čech a Šumavy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.