Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko
Vokrojová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je poukázat na různé přínosy (kulturní, ekonomické, politické, podnikatelské, aj.) šlechtické rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko. Na začátku jsou uvedeny na různé pohledy vymezení regionu Blatenska. Též jsou zde stručně vylíčeny dějiny rodu a následně popsány aktivity členů aristokratické rodiny, jimiž přispěli k rozvoji zmíněného regionu, ale i se jimi snažili pomoct svým spoluobčanům. Hildprandtové se zasloužili především o rozkvět blatenského zámku či vybudování zámeckého parku z přilehlé obory. Díky nim se v tomto regionu dařilo průmyslové činnosti (cukrovarnictví, lihovarnictví nebo pivovarnictví) a mnoho lidí získalo práci v těchto podnicích nebo na jejich velkostatku. Za jejich přičinění Blatnou navštívilo mnoho významných osobností např. František Ferdinand d'Este či indický mahárádža. Zaměstnávali osoby vlastenecky smýšlející (Jan Evangelista Purkyně a Antonín Jaroslav Vrťátko), které učily lásce k vlasti následné generace této rodiny. Někteří členové toho rodu obohacovali společnost svým uměleckým nadáním skrze své výtvory (malířství, sochařství či spisovatelská činnost). V politické sféře své vlastenecké smýšlení předvedli otec a syn, Robert (1824-1889) a Ferdinand (1863-1936) Hildprandtovi, kteří svými názory i za rizika sankce hájili český národ....
Význam rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko
Vokrojová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je poukázat na různé přínosy (kulturní, ekonomické, politické, podnikatelské, aj.) šlechtické rodiny Hildprandtů z Ottenhausenu pro Blatensko. Na začátku jsou uvedeny na různé pohledy vymezení regionu Blatenska. Též jsou zde stručně vylíčeny dějiny rodu a následně popsány aktivity členů aristokratické rodiny, jimiž přispěli k rozvoji zmíněného regionu, ale i se jimi snažili pomoct svým spoluobčanům. Hildprandtové se zasloužili především o rozkvět blatenského zámku či vybudování zámeckého parku z přilehlé obory. Díky nim se v tomto regionu dařilo průmyslové činnosti (cukrovarnictví, lihovarnictví nebo pivovarnictví) a mnoho lidí získalo práci v těchto podnicích nebo na jejich velkostatku. Za jejich přičinění Blatnou navštívilo mnoho významných osobností např. František Ferdinand d'Este či indický mahárádža. Zaměstnávali osoby vlastenecky smýšlející (Jan Evangelista Purkyně a Antonín Jaroslav Vrťátko), které učily lásce k vlasti následné generace této rodiny. Někteří členové toho rodu obohacovali společnost svým uměleckým nadáním skrze své výtvory (malířství, sochařství či spisovatelská činnost). V politické sféře své vlastenecké smýšlení předvedli otec a syn, Robert (1824-1889) a Ferdinand (1863-1936) Hildprandtovi, kteří svými názory i za rizika sankce hájili český národ....
Blatensko - místní region ve výuce na 2. stupni ZŠ
HULAČOVÁ, Klára
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou místního regionu a jeho postavením ve vzdělávacích programech. Část praktická se zabývá poznatky získanými na základě empirického výzkumu. Shrnuje zjištění o způsobech výuky na základních školách a střední škole a výsledky, kterých žáci dosáhli při vědomostním dotazníku. Na základě tohoto šetření autorka navrhuje vlastní návrh koncepce výuky Blatenska, vycházejícího z platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Analýza historické krajiny Blatenské pahorkatiny z hlediska kartografických zdrojů a archeologických pramenů
VOLDŘICHOVÁ, Dana
Diplomová práce Analýza historické krajiny Blatenské pahorkatiny z hlediska kartografických zdrojů a archeologických pramenů se zabývá analýzou historické krajiny Blatenské pahorkatiny a to z pohledu krajinné archeologie a historické kartografie. Oblast Blatenska byla v minulosti častým cílem zdejších archeologů, a proto lze ze stávajících archeologických nálezů celkem dobře charakterizovat vývoj osídlení, na jehož základě můžeme vytyčit sídelně historické zóny. Jako hlavní zdroj poznání byly použity, vedle dosavadních archeologických nálezů, staré mapové podklady, které umožnily detailní studium vývoje krajiny za posledních přibližně 170 let. Porovnání mapových podkladů z jednotlivých časových období bylo provedeno v prostředí geografického informačního systému, kde byly jednotlivé mapové podklady analyzovány a dále zpracovávány. Poznání zvoleného území bylo doplněno povrchovými sběry, které byly provedeny v blízkosti Hradišťského potoka a jejichž cílem bylo doplnění stávajících archeologických objevů o nová naleziště.
Cestovní ruch a rekreace v oblasti Blatenska
NOVÁ, Lenka
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného stavu cestovního ruchu ve vybrané oblasti Blatenska. V rámci práce byla zkoumána především struktura předpokladů cestovního ruchu ve zvolené oblasti pomocí primárních dat a odborné literatury. Primární data byla získána dotazníkovým šetřením v rámci tří předem zvolených lokalit. Pozornost byla věnována rovněž návštěvníkům oblasti Blatenska. Posuzováno bylo vnímání lokality návštěvníkem, aktivity provozované v rámci dovolené, motivace k návštěvě dané lokality apod. Dále byla v rámci práce vytvořena databáze kulturně-historických, přírodních a ubytovacích atraktivit. Na základě vyhodnocení nabídky a poptávky cestovního ruchu v oblasti byly navrženo potencionální možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu na Blatensku.
Předpoklady rozvoje cestovního ruchu v oblasti Blatensko
ŘÍSKÁ, Monika
Cílem bakalářské práce bylo prostřednictvím analýzy cestovního ruchu v oblasti Blatensko odhalit skrytý potenciál cestovního ruchu a vytvořit nový produkt cestovního ruchu pro vybraný segment návštěvníků. Nejprve byla nastudována odborná literatura a vypracována literární rešerše. Poté se vypracovala situační analýza, proběhlo terénní šetření a byly zpracovány návrhy a opatření. Na základě výsledků terénního šetření byl navrhnuty dva nové produkty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.