Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elucidating the interactions of interleukin-1alpha with components of the eukaryotic transcription machinery
Zámostná, Blanka ; Pospíšek, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Mělková, Zora (oponent)
5 ABSTRAKT Interleukin-1α (IL-1α) je pleiotropní cytokin, který hraje klíčovou roli v imunitní odpovědi organismu. Je produkován jako prekursor o molekulové hmotnosti 31 kDa, který je štěpen cysteinovou proteázou calpainem za vzniku maturovaného IL-1α (17 kDa) a tzv. N-terminálního peptidu IL-1α (IL-1αNTP; 16 kDa). Ačkoliv IL-1α může být sekretován a spouštět dráhu signální transdukce skrze povrchové receptory cílových buněk, bylo zjištěno, že IL-1α se účastní také některých procesů v buněčném jádře. IL-1αNTP je u vyšších eukaryot vysoce konzervován a obsahuje jaderný lokalizační signál, díky kterému prekursor i samotný IL-1αNTP vstupují do buněčného jádra. Při předchozím výzkumu byla popsána genetická interakce IL-1α s jadernými histonacetyltransferázovými (HAT) komplexy v savčích buňkách a překvapivě také v heterologním kvasinkovém modelu. Tato disertační práce se dále věnuje výzkumu jaderné funkce IL-1α a přináší důkazy o fyzické interakci IL-1α s "HAT/Core" modulem kvasinkových histonacetyltransferáz SAGA a ADA. Výsledky pokusů zahrnujících knock-out jednotlivých podjednotek kvasinkových HAT komplexů a následné koimunoprecipitace poukazují na nový model skládání SAGA komplexu, ve kterém ADA představuje pravděpodobně jen částečně aktivní HAT komplex. V savčích buňkách jakožto přirozeném modelu pro...
Analysis of the Main Characters in the Novel "Spieltrieb" by Juli Zeh
MIKLASOVÁ, Tereza
Juli Zeh ist unzweifelhaft eine der wichtigsten und interessantesten gegenwärtigen deutschen Autorinnen, die das Renommee auch im Ausland gewinnt. Sie verbindet in ihren Werken die Fragen der Gegenwart mit den philosophischen Fragen und sie spricht die Leser gleich an mehreren verschiedenen Ebenen. Der Roman ?Spieltrieb? ist keine Ausnahme. Die Autorin stellt hier die Fragen der Freiheit, Schuld, Gewalt und des Rechtes ? und die einzelnen Figuren des Romans beleuchten die Fragen aus den verschiedenen Winkel und Perspektiven. Die Diplomarbeit stellt sich für das Ziel durch die genaue Analyse der Figuren (die Analyse der Namen, der Sprache, der persönlichen Geschichte, der Körperlichkeit und des Charakters der einzelnen Figuren) zu zeigen, wie die Autorin diese Themen ?personalisiert?. Diese Analyse verläuft vor allem durch die Methode close reading, also auf Grund des exakten und kombinatorischen Lesens. Diese eigenen Analysen und Erwägungen ergänzt das schriftliche Interview mit der Autorin. Juli Zeh je bezesporu jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších současných německých autorek, která si získává renomé i v zahraničí. Ve svých dílech spojuje otázky současnosti s tázáním filozofickým a oslovuje tak čtenáře hned na několika různých rovinách. Román ?Spieltrieb? není výjimkou. Nastoluje zde otázky svobody, viny, vůle, násilí a práva ? a jednotlivé postavy románu je osvětlují z různých úhlů a perspektiv. Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím přesné analýzy postav (rozbor jmen, jazyka, osobního příběhu, tělesnosti a povahy jednotlivých postav) ukázat, jak autorka tato témata ?personalizuje?. Tato analýza probíhá především metodou close reading, tedy na základě přesné a kombinatorické četby. Tyto vlastní analýzy a úvahy doplňuje písemné interview s autorkou.
Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily
HARTMANN, David
Extracelulární adenozin je důležitou signální molekulou mnoha fyziologických procesů. Pokud není jeho hladina řádně regulována, dochází k různým onemocněním, např. k těžké kombinované imunodeficienci. Pro zkoumání účinků zvýšené hladiny extracelulárního adenozinu byl na octomilce vytvořen genetický model s mutovaným genem pro ADGF-A (Adenosine Deaminase-related Growth Factor A), jenž má hlavní adenozin deaminázovou aktivitu. Tato práce navazuje na rozsáhlý screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu a podrobněji zkoumá 3 oblasti, které podle tohoto screeningu dominantní supresory obsahují.Extracelulární adenozin je důležitou signální molekulou mnoha fyziologických procesů. Pokud není jeho hladina řádně regulována, dochází k různým onemocněním, např. k těžké kombinované imunodeficienci. Pro zkoumání účinků zvýšené hladiny extracelulárního adenozinu byl na octomilce vytvořen genetický model s mutovaným genem pro ADGF-A (Adenosine Deaminase-related Growth Factor A), jenž má hlavní adenozin deaminázovou aktivitu. Tato práce navazuje na rozsáhlý screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu a podrobněji zkoumá 3 oblasti, které podle tohoto screeningu dominantní supresory obsahují.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.