Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza příčin chřadnutí a odumírání bříz ve vybraných parcích hl. m. Prahy
Spěváček, Michal
Práce je komplexním průzkumem bříz Betula pendula ve čtyřech parcích na území MČ Praha 6. V roce 2022 byl proveden dendrologický průzkum 112 stromů. Vybrané projevy zhoršeného stavu (prosychání, mízotoky, zduřeniny kmene, poranění báze, výletové otvory, fruktifikační orgány hub) byly kvantifikovány a prozkoumány vč. laboratorních testů. S výjimkou Disculina betulina nebyly potvrzeny škodlivé nepůvodní organizmy, výzkum bakterióz a phytophthor ale nebyl proveden. Lze konstatovat, že zdravotní stav a vitalita bříz jsou výrazně zhoršené napříč sledovanými parky i věkovými třídami stromů. Chřadnutí bříz v Praze je dlouhodobé a je následkem souběhu řady příčin s pravděpodobnou ústřední rolí sucha. Zásadní je i poškození kořenů a báze kmene. Návrhy pro zlepšení stavu jsou uvedeny v závěru práce.
Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace
Hustá, Valérie
Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití substrátu. Popisuje zejména nechemické metody, které nemají negativní dopad na nezávadnost krmiv, potravin a životní prostředí. Další část popisuje vliv nízkých teplot užívaných jako fyzikální metoda dezinsekce na životní projevy hmyzu a roztočů. Praktická část zkoumá vliv nízkých teplot 0 °C, 3 °C a 6 °C v kombinaci s intervaly působení 5 minut, 10 minut a 20 minut na příjem krmiva, přírůstek hmotnosti a konverzi krmiva u jednoho z nejběžnějších škůdců potemníka moučného (Tenebrio molitor). Výsledky pokusu dokazují zvyšující se příjem krmiva se snižující se teplotou a rostoucím intervalem působení, což poukazuje na hrozbu nesprávného použití nízkých teplot k likvidaci škůdců, které může škůdce stimulovat k vyššímu příjmu krmiva a způsobit tak vyšší škody.
Výskyt škodlivých činitelů na hlízách lilku bramboru
Toma, Milan
Cílem této práce bylo zhodnotit zdravotní stav hlíz brambor odrůdy Camelia. Praktická část byla prováděna v ročníku 2022 na dvou lokalitách Západního Slovenska. Byla vypočtena předpokládaná, celková a čistá úroda na hektar. Stejně tak byla vypočtena úroda na hektar v hlavní tržní kategorii 40—60 mm. Po zdravotní stránce na obou lokalitách způsobil největší rozsah poškození drátovec. Častým poškozením bylo rovněž poškození z tepelného stresu, které se projevilo v podobě předčasného klíčení, zmlazování a zelenání hlíz. Ani na jedné z lokalit nebyla odrůda Camelia napadena nebo poškozena nemocí vůči, které má podle materiálů zvýšenou nebo úplnou rezistenci. Celková úroda byla na lokalitě č.1 67,5 t/ha a na lokalitě č.2 40,7 t/ha. Čistá úroda na lokalitě č.1 dosáhla 60,4 t/ha a na lokalitě č.2 33,7 t/ha. Sklizeň v tržní kategorii dosáhla na lokalitě č.1 21,3 t/ha a na lokalitě č.2 22,7 t/ha. Lokalita č.1 dosáhla ve většině kategorii vyšší úrody a to hlavně pro vyšší množství aplikovaných dusíkatých hnojiv.
Výskyt škodlivých činitelů v porostu kukuřice
Janíková, Michaela
Bakalářská práce je zaměřena na výskyt klíčových škůdců a chorob v množitelských porostech kukuřice seté v lokalitě Veselí nad Moravou v okresu Hodonín. Pozorování bylo umožněno na pozemcích Zemědělského družstva VESELAN od sklizně předešlé plodiny po sklizeň kukuřice seté. Byly vybrány tři pozemky, na každém z pozemků byla vyseta jiná odrůda, jednalo se o odrůdy Pyroxenia, Centa a Cegrand. V porostech byly nalezeny choroby i škůdci. Z chorob se na pozemcích objevily obecná snětivost kukuřice a obecná listová spála kukuřice, ze škůdců zavíječ kukuřičný, bázlivec kukuřičný, drátovci a v malé míře mšice. Škodlivost patogenů byla závažnější než škodlivost škůdců.
Vliv stupně množení sadby na zdravotní stav a výnos brambor(Solanum tuberosum Wild.)
KÁRNÍKOVÁ, Martina
Diplomová práce je zaměřena na zdravotní stav sadby a výnos jednotlivých odrůd. Cílem práce bylo zjistit zdravotní stav sadby brambor před výsadbou, před sklizní, po sklizni a vyhodnotit dosažený výnos jednotlivých odrůd brambor. Pokus byl založen v roce 2019, na pozemku soukromého zemědělce pana Petra Pošusty. Bylo vysázeno 6 odrůd - 3 konzumní a 3 průmyslové odrůdy. Tyto odrůdy byly na farmě pěstovány již v roce 2018, jako certifikovaný rozmnožovací materiál stupně A. V roce 2019, jak bylo zjištěno, splňovaly parametry pro pěstování v kategorii certifikovaný materiál stupně B. Během vegetace byl vyhodnocen zdravotní stav porostů - choroby a škůdci. Po desikaci porostu byly odebrány vzorky ke zjištění množství, velikosti, hmotnosti hlíz pod trsem a pro zkoušky zdravotního stavu, testem ELISA. Z vážních deníků zemědělské farmy byl zjištěn výnos jednotlivých odrůd a porovnán s dosaženými hodnotami. Z výsledků vyplývá, že na zdravotní stav a výnos sadby má vliv počasí, výskyt vektorů, stupeň množení, agrotechnika a v neposlední řadě odolnost odrůdy k virovým chorobám.
Choroby a škůdci kukuřice - faktografická informační databáze a výukový systém
MATOUŠ, Pavel
Tato práce se zabývá problematikou tvorby faktografické databáze pro plodinu Zea mays L. Pro tvorbu databáze a výukového systému byl použit jazyk HTML a kaskádové styly ke grafickému formátování.
Choroby a škůdci chmele - faktografická informační databáze a výukový systém
KOVAŘÍK, Michal
Tato práce se zabývá problematikou tvorby faktografické databáze pro plodinu Humulus lupulus L.. Rozsah informací, které jsou obsaženy v databázi spadá do oblasti ochrany rostlin a to konkrétněji oboru fytopatologického, entomologického a rostlinolékařského. Literární rešerše poskytuje přehled této problematiky a také informačních technologií. Databáze byla zpracována v letech 2007 {--} 2009, a je součástí myšlenky vytvořit systém pro diagnostiku a účinný zdroj informací pro ochranu rostlin. Pro tvorbu databáze a výukového sytému byly použity jazyky PHP, HTML a kaskádové styly ke grafickému formátování. Pro účely databáze bylo využíváno jazyka SQL a jeho verze relačního programu MySQL. Součástí systému je detailní popis, bionomie a ochrana. Systém obsahuje i značný počet obrazového materiálu. Výsledky jsou předkládány jako určitý návod pro práci se systémem.
Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé
Honěk, Alois ; Martinková, Zdena ; Platková, Hana ; Saska, Pavel ; Skuhrovec, Jiří
Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na vybrané druhy škůdců, poskytnout návod jak je rozeznat, v některých případech zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel. Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje škůdců obilnin (především mšic) tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl rozhodovat podle okamžité situace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR
Holý, Kamil ; Stará, Jitka ; Kocourek, František ; Ouředníčková, Jana ; Skalský, Michal ; Pultar, Oldřich
Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, rozšíření v Evropě a u nás, možnostech šíření, životním cyklu, hostitelských rostlinách, metodách monitoringu a ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Myš, potkan, krysa: prostor, pach a metody detekce
Kaftanová, Barbora ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Sedláček, František (oponent) ; Špinka, Marek (oponent)
Společné soužití člověka s hlodavci se datuje již od počátku zemědělství. Mnohé populace hlodavců se přizpůsobily synantropnímu způsobu života, a jakožto komenzálové doprovázejí člověka až do dnešní doby. První studie sleduje, jakým způsobem člověk ovlivnil životní prostředí nekomenzálního druhu hlodavce - myši kyperské (Mus cypriacus). Tento ostrovní endemit se po většinu své existence vyvíjel v nepřítomnosti savčích konkurentů a predátorů. Během posledních 10.000 let však člověk do jeho prostředí zavlekl druhy, které životní prostředí myši značně ovlivnily. Zejména krysa (Rattus rattus) dnes na ostrově dominuje svou početností a je pravděpodobně výrazným kompetitorem kyperské myši. Přesto její pach na myš nepůsobí averzivně, naopak je preferován, zřejmě jakožto pach fylogeneticky příbuzného druhu. Naopak pach kočky, na Kypru rovněž rozšířené, vyvolává averzivní reakci. Druhým řešeným tématem je sledování behaviorálních strategií různých typů myších populací (komenzální M. musculus musculus, nekomenzální M. m. musculus, nekomenzální M. m. domesticus) pomocí exploračních testů. Komenzální populace projevuje výraznou vertikální aktivitu - zřejmě proto, že komenzální prostředí nabízí řadu příležitostí ke šplhání. Naopak je oproti nekomenzálům méně aktivní v testu volné explorace. V komenzálním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.