Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhodování soudů v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku manipulace nezletilého dítěte rodiči
Mašková, Karolína ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Střeleček, Tomáš (oponent)
Rozhodování soudů v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku manipulace nezletilého dítěte rodiči Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou manipulace nezletilého dítěte rodiči v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé, konkrétně v rámci řízení o péči o nezletilé dítě a o styku s nezletilým dítětem. Práce si klade za cíl zkoumat podoby rodičovské manipulace a důsledky, které z ní mohou plynout pro nezletilé dítě. Následně si klade za cíl analýzu role manipulace při rozhodování soudů v nadepsaných řízeních. Po analýze soudních rozhodnutí bude úkolem práce vyhodnotit, zda je zde prostor pro zlepšení situace dětí ohrožených rodičovskou manipulací, a v případě kladné odpovědi přednést návrhy de lege ferenda. První kapitola práce je věnována právní úpravě řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Pozornost je zaměřena především na procesní aspekty řízení, kapitola popisuje řízení od okamžiku jeho zahájení až po výkon rozhodnutí a věnuje se rovněž předběžným opatřením. Speciální pozornost náleží možnostem smírného řešení, především Cochemské praxi, která v posledních letech nabývá na významu. Naproti tomu hmotněprávní problematika, jíž se první kapitola zabývá, zahrnuje charakteristiku forem péče o dítě, mezi nimiž se soudce rozhoduje, jejich vzájemný vztah a vhodnost v...
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření
Kadečková, Lucie ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Silvia (oponent)
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé se zaměřením na problematiku ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření Abstrakt Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s úpravou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve které je dítěti mladšímu patnácti let nebo trestně neodpovědnému mladistvému ukládáno opatření podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a to se všemi jejími specifiky. Převážně se zaměřením na průběh celého řízení od jeho počátku až do jeho konce a na ochrannou výchovu jako jedno z opatření, které je necitelnějším zásahem do života dítěte, kterému je uložena. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol, v první kapitole je uvedení do daného tématu s vysvětlením některých základních pojmů. V následujících kapitolách jsou rozebírány jednotlivé aspekty řízení, tedy například pravomoc a příslušnost, s orientací na místní příslušnost a přenesení příslušnosti, které je typickým institutem právě pro řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. V kapitole třetí se práce věnuje předběžným opatřením, která mohou být ukládána jak před zahájením řízení, tak v jeho průběhu. V této kapitole je i krátký exkurs do postupu...
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a Cochemský model
Heresová, Barbora ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Kubešová, Silvia (oponent)
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a Cochemský model Abstrakt Tato diplomová práce má za cíl poskytnout souhrnný a ucelený přehled právní úpravy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a informovat o možnostech jeho zefektivnění prostřednictvím využití principů Cochemského modelu. Práce je systematicky členěna do tří částí, první dvě části jsou věnovány řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, poslední část se věnuje Cochemskému modelu. První část se zabývá řízením ve věcech péče soudu o nezletilé v obecné rovině, obsahuje jak základní charakteristiku řízení ve věcech péče, tak charakteristiku nesporných řízení, dále se zabývá jeho vývojem jak po procesněprávní, tak po hmotněprávní stránce. Zvýšená pozornost je věnována institutu rodičovské odpovědnosti, který je pro pochopení kontextu tématu stěžejní. Rozebrány jsou též subjekty řízení, konkrétněji soud a účastníci. První část je uzavřena výkladem o vybraných osobách zúčastněných na řízení, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Druhá část je věnována podrobnému rozboru dvou vybraných řízení, a sice řízení podle § 466 písm. b) a d) zákona o zvláštních řízeních soudních, ve kterých se rozhoduje o úpravě péče o dítě a...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.