National Repository of Grey Literature 131 records found  beginprevious122 - 131  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
NAFTA a EU: regionalismus jako nástroj hospodářské politiky
Khalifa, Marian ; Cihelková, Eva (advisor) ; Neumann, Pavel (referee) ; Šrein, Zdeněk (referee) ; Sklenka, Miloš (referee)
Celosvětový vzestup regionalismu na přelomu 80. a 90. let minulého století, vyvolaný rozpadem bipolárního uspořádání, v sobě přinesl výraznou alternativu k dosavadnímu multilateralistickému pojetí obchodních vztahů v rámci světové ekonomiky. Předkládaná disertační práce si za základ konkrétního zkoumání tohoto jevu bere teoretická východiska s ním spojená a při postupném odkrývání selektivně zacílených oblastí srovnává hospodářské politiky vybraných integračních seskupení. Sledování regionalismu jako nástroje hospodářské politiky státu vedoucí k liberalizaci ekonomických vztahů se dnes již může jevit jako nedostačující; při rozmanitosti cest, které při svých integračních zapojeních jednotlivé státy volí, se mnohem prospěšnějším zdá být pohled do jejich motivací, a zejména pak výsledků, které v jejich důsledku zaznamenaly. Na konkrétním příkladu Evropské unie a Dohody o severoamerickém volném obchodu, NAFTA, se tato doktorská disertační práce o takovou komparaci pokouší. S využitím vesměs zahraničních informačních pramenů autor vychází z jejich odlišných základů a poukazuje na shodná i rozdílná specifika mezi nimi. Sociálně tržní principy praktikované Evropskou unií jsou vystavovány srovnávacímu tlaku ryze tržního pojetí, jež severoamerickému integračnímu seskupení NAFTA přirozeně vtiskly Spojené státy a jež svojí výkonnostní převahou vybízí k určité "poločasové" sebereflexi na straně Evropské unie. V této disertační práci však nejsou obsaženy pouze ekonomické souvislosti vyplývající z takového srovnání. Detailnější pohled je věnován současnému stavu a dynamice transatlantických vztahů jako možnému předstupni jejich případného integračního vyústění. Oblast předkládaného zkoumání, která se ještě před několika lety zdála být pro zdejší prostředí vzdálenou, se v důsledku jeho nedávného integračního zapojení stává stále bližší. Je tomu tak jednak díky vlastním úkolům a povinnostem z tohoto zapojení vyplývajících a jednak pro inspiraci, jež může být obsažena v hospodářských politikách jiných států praktikujících jejich doposavad efektivní formy.
American economy in years 2001 - 2008
Ringoš, Artem ; Cihelková, Eva (advisor) ; Neumann, Pavel (referee)
This bachelor thesis aims to analyze President Bush's tax policy and its impact on the development of the U.S. economy. The first one is about conditions before first term of G.W. Bush as a President. In the second part attention is paid to Bush tax cuts and their impact on the each of the economic indicators and the U.S. Economy as a whole. The third part is focused on the monetary policy of FED and causes of household and financial crisis.
Hlavní trendy vnějších ekonomických vztahů SRN a jejich vliv na postavení SRN ve světové ekonomice
Maršíková, Tereza ; Cihelková, Eva (advisor) ; Frostová, Věra (referee)
Práce se zabývá vnějšími ekonomickými vztahy Spolkové republiky Německo - zahraničním obchodem (zboží i služby), pohybem kapitálu (zejména přímé zahraniční investice a portfoliové investice), pracovních sil a vědecko-technických poznatků. 1995 - 2005, v případě dostupných údajů i za rok 2006
Ekonomické vztahy EU vůči Číně na začátku nového tisíciletí
Hurych, Tomáš ; Cihelková, Eva (advisor) ; Frostová, Věra (referee)
Práce se zabývá analýzou vývoje vzájemných vztahů EU ? Čína v průběhu 90. let 20. století a na počátku nového tisíciletí. Zkoumá oficiální politické dokumenty EU ve vztahu k Číně a jejich obsah porovnává s reálnými vztahy, zejména v oblasti obchodu, zahraničních investic a služeb. Cílem práce je odpovědět na otázky, zda v průběhu uvedeného období došlo k posunu v kvalitě vzájemných vztahů, odhalit třecí plochy spolupráce a uvést možná doporučení, která by vedla ke zlepšení stávající situace.
Australia and New Zealand: a special position between Asia-Pacific and Europe
Kozák, David ; Cihelková, Eva (advisor) ; Frostová, Věra (referee)
Ústředním tématem diplomové práce je analýza role Austrálie a Nového Zélandu v rozvoji vztahů mezi regionem asijského Tichomoří a Evropskou unií. Výsledkem zkoumání dosavadního vývoje a rozvoje vztahů mezi Austrálií, Novým Zélandem a EU je posouzení možnosti využití těchto vztahů pro posílení pozice Evropské unie v asijském Tichomoří. Diplomová práce se dále zabývá integračními seskupeními regionu asijského Tichomoří (ASEAN, APEC, ASEM) a na pozici Austrálie, Nového Zélandu a EU v těchto uskupeních. Austrálie a Nový Zéland lze považovat za budoucí most spojující EU a asijské Tichomoří pouze v případě, že spolupráce mezi Austřálií, Novým Zélandem a EU bude posílena a bude pro ní stanoven hmotnější rámec. Pro toto posílení je nezbytná reforma společné zemědělské politiky EU, jelikož obchod zemědělskými produkty je podstatným tématem téměř všech jednání mezi EU a těmito zeměmi.
Globalisation and Regionalisation
Maršíková, Linda ; Cihelková, Eva (advisor) ; Svobodová, Lenka (referee)
Práce pojednává o aktuálních tendencích ovlivňujících podobu současné světové ekonomiky, tedy globalizaci, regionalismu a okrajově také o multilaterální liberalizaci, která s oběma procesy úzce souvisí. Charakterizuje změny těchto trendů v čase, jejich pozitivní i negativní vliv na světovou ekonomiku a nástin dalšího možného vývoje. V závěru práce je zdůrazněna provázanost globalizace a regionalismu na nových trendech, slučujících pod sebou výhody obou tendencí.
Americká ekonomika po 11. září
Nedvědová, Barbora ; Cihelková, Eva (advisor) ; Pohl, M. (referee)
Práce poskytuje základní přehled o stavu a průběhu vývoje ekonomiky Spojených států amerických na přelomu tisíciletí a v následujících pěti letech, přičemž největší pozornost je věnována vývoji amerického hospodářství bezprostředně po teroristických útocích z 11. září 2001, zkoumání přímého a nepřímého vlivu teroristických útoků na jednotlivé složky HDP a na vnější vztahy USA.
Světová bída, její příčiny a cesty překonávání
Hlaváček, Karel ; Cihelková, Eva (advisor) ; Vošta, Milan (referee)
Práce pojednává o příčinách světové chudoby, cílem je odhalení těchto příčin a navržení konceptu překonávání chudoby. Nejprve je definován pojem "chudoba" či "bída", poté jsou shrnuty politicky významné koncepty potlačování bídy. Dále je podán nárys dlouhodobého vývoje bídy. Následuje analýza příčin chudoby, tedy porovnání skutečného vývoje s koncepty potlačení bídy. Jsou identifikovány příčiny chudoby a rámcové možnosti jejího potlačování.
Japonsko na začátku nového tisíciletí: překoná ekonomické nezdary?
Götz, Patrik ; Cihelková, Eva (advisor) ; Frostová, Eva (referee)
Práce analyzuje stav japonské ekonomiky na počátku nového tisíciletí a předkládá doporučení pro její dlouhodobý vitální rozvoj. První část rozebírá věcná a teoretická východiska, která vedla k ekonomické stagnaci 90. let. Druhá část hodnotí stav japonského hospodářství v letech 2000-2005 včetně demografických a politických trendů. Třetí část nabízí prognózu vývoje do roku 2030 a četná doporučení pro překonání ekonomických nezdarů. Klíčovým bodem je rozvoj tzv. ekologické ekonomiky a důraz na regionální spolupráci.
Role of European Union in international organizations
Štětková, Petra ; Cihelková, Eva (advisor) ; Frostová, Eva (referee)
Cílem této práce je ukázat nový pohled na postavení Evropské unie jako celku v mezinárodních organizacích. Práce přibližuje pojem mezinárodní organizace, její typické právní znaky, cíle, funkce, role a historii, jež jsou nutným základem pro důkladné pochopení zkoumaného tématu. Následně je charakterizována Evropská unie, její cíle, funkce, role, postavení ve světě a právní základy, dle kterých vystupuje na mezinárodním poli. V závěrečné části je zkoumáno postavení Evropské unie v několika vybraných mezinárodních organizacích z pozice člena, pozorovatele a formy spolupráce.

National Repository of Grey Literature : 131 records found   beginprevious122 - 131  jump to record:
See also: similar author names
1 Cihelková, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.