Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost
Gašpar, Daniel ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, popisem jednotlivých částí klimatizačního okruhu, přenosem tepla mezi kabinou automobilu a okolím, redukcí spotřeby a způsoby dosažení tohoto stavu. Dále se zabývá komfortem sezení, zejména umístěním osob v karoserii, geometrií vnitřního prostoru, tvorbou virtuálních modelů a konstrukcí sedadel.
Návrh nábytkového solitéru s použitím 3D tisku
Jakubcová, Sarah
V této diplomové práci je obsažen celý postup navrhování a výroby funkčního modelu židle vytištěné na 3D tiskárně. Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje stručnou historii sedacího nábytku, ergonomii, bezpečnostní požadavky a shrnutí technologie 3D tisku. Druhá, praktická část, zahrnuje celý proces navrhování a realizace včetně použitého materiálu. Součástí jsou vlastní skici, varianty návrhu, vizualizace, fotografie z výroby a výsledné fotografie modelu. Finálním výstupem diplomové práce je funkční model v měřítku 1:1.
Design sedacího nábytku
Bílá, Andrea
Diplomová práce se věnuje problematice čalouněného sedacího nábytku. Je členěna na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy a terminologii spojenou s tématem. Předmětem praktické části je zpracování návrhu sedacího nábytku určeného do interiéru včetně skic a variantních řešení, které návrhu předcházely. Výsledkem projektu je zasazení tohoto produktu do kontextu místnosti prostřednictvím finálních vizualizací a dále výroba funkčního prototypu v měřítku 1:1. Publikace je doplněna o samostatné přílohy.
Ergonomie kostelní lavice
Větrovská, Klára
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ergonomie kostelní lavice a vlastním návrhem. V první části se seznamujeme se s duchovním a hmotným významem kostelní lavice a jejími potřebami a odlišnostmi od dalšího sedacího nábytku. Tato část také vysvětluje pojmy ergonomie a antropometrie. Seznamuje s jejich historií a významem pro člověka. V druhé části se nachází konkrétní měření kostelních lavic a analýza naměřených hodnot. Data jsou znázorněna v grafech. Ve třetí části je zaznamenána tvorba vlastního návrhu kostelní lavice z masivního dřeva včetně rešerše. Jsou zde tři návrhy ve 2D i 3D provedení a podrobnější zpracování finálního návrhu, do kterého je zahrnut i popis výroby.
Návrh zahradního nábytku
Varecha, Samuel
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zahradního nábytku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií, ergonomií, materiály a procesy výroby. Praktická část je zaměřena na samotný návrh zahradního nábytku. Na začátku je průzkum trhu, na který navazuje vývoj návrhu od skicování, postupného řešení 3D modelů v počítačových programech, až po finální návrh s popisem konstrukce a materiálů. Výsledkem práce jsou 3D vizualizace a konstrukční výkres pro výrobu.
Design odpočinkového sedacího prvku
Blahunková, Petra
Diplomová práce se zabývá designem odpočinkového sedacího prvku. Práce je rozčleněna do dvou částí. První část je zaměřena na historii, ergonomii, bezpečnostní požadavky, použité materiály a technologie, které se vztahují k finálnímu návrhu sedacího prvku. Druhá část práce popisuje průběh tvorby a výroby, od inspirace, prvotních skic přes 3D vizualizace v programu Autodesk 3ds Max, až k samotnému zhotovení prototypu 1:1. V práci nechybí cenová kalkulace a výkresová dokumentace pro výrobu.
Charakteristika sedavého životního stylu
KLEČKA, Aleš
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou sedavého způsobu života a jeho negativními vlivy na lidské zdraví. Fenomén sedavého životního stylu má velký podíl na vzniku civilizačních onemocnění, zejména vertebrogenních, které zaujímají v dnešní době první příčku. V jednotlivých kapitolách práce charakterizuje životní styl, pohyb, sezení a sedavý životní styl. V dalších rozpracovává správné a vadné držení těla, kompenzaci sezení, ergonomii a změnu myšlení. Sedavý styl je předmětem mnoha českých i zahraničních studií. Některé studie vhodné k tématu této práce jsou popsány v kapitole diskuse a porovnávány z hlediska dopadu na životní styl a zdraví člověka. Z diskuse vyplývá, že doba sezení se neustále zvyšuje a s tím i jeho negativní dopady na zdraví člověka.
Case Study of a Patient after ACL reconstruction
Alhomod, Huda ; Vomáčková, Helena (vedoucí práce) ; Slezáková, Petra (oponent)
Abstraktní Název: Případová studie pacienta po rekonstrukci ACL Cíle: Po komplikacích které byly zjištěny po vyšetření, a po terapii která byla založena na výsledcích testů a zaměřena na jejich odstranění, jsem sledovala stav pacienta, jestli nastává zlepšení nebo zhoršení jeho stavu. Dále obsahuje teoretickou část zaměřenou na ACL a informace ohledně jeho poškození. Metody: Diplomová práce má dvě hlavní části, první je teoretická část, která popisuje ACL poranění a rekonstrukci ACL. Druhá část je založena na základě mých znalostí získané studiem na FTVS, ve které jsem provedla vyšetření, při kterém je potřeba pochopit celkový klinický obraz pacienta, sestavení léčebného plánu a samotné terapie s ohledem na komplikace nebo deformity zjištěné během vyšetření. Tohle vše jsem provedla na základě studia na FTVS. Pacient se bude řídit terapeutickým plánem v jednotlivých sezeních a poté přiblížím vyhodnocení změn se závěrem na konci. Výsledky: uspokojivé zlepšení po 8 sezení terapie, výsledkem které je zlepšení stability kolenního kloubu se zlepšením síly svalů, symetrie svalového tonusu, uvolnění omezení kloubů, odstranění bolesti na kterou si pacient stěžoval, zlepšení ROM kolena a také zvýšení jistoty v kolenním kloube. Tohle všechno vede ke správnému modelu chůze, který pacient nejvíce potřebuje a dosahuje....
Case Study of a Patient after ACL reconstruction
Alhomod, Huda ; Vomáčková, Helena (vedoucí práce) ; Slezáková, Petra (oponent)
Abstraktní Název: Případová studie pacienta po rekonstrukci ACL Cíle: Po komplikacích které byly zjištěny po vyšetření, a po terapii která byla založena na výsledcích testů a zaměřena na jejich odstranění, jsem sledovala stav pacienta, jestli nastává zlepšení nebo zhoršení jeho stavu. Dále obsahuje teoretickou část zaměřenou na ACL a informace ohledně jeho poškození. Metody: Diplomová práce má dvě hlavní části, první je teoretická část, která popisuje ACL poranění a rekonstrukci ACL. Druhá část je založena na základě mých znalostí získané studiem na FTVS, ve které jsem provedla vyšetření, při kterém je potřeba pochopit celkový klinický obraz pacienta, sestavení léčebného plánu a samotné terapie s ohledem na komplikace nebo deformity zjištěné během vyšetření. Tohle vše jsem provedla na základě studia na FTVS. Pacient se bude řídit terapeutickým plánem v jednotlivých sezeních a poté přiblížím vyhodnocení změn se závěrem na konci. Výsledky: uspokojivé zlepšení po 8 sezení terapie, výsledkem které je zlepšení stability kolenního kloubu se zlepšením síly svalů, symetrie svalového tonusu, uvolnění omezení kloubů, odstranění bolesti na kterou si pacient stěžoval, zlepšení ROM kolena a také zvýšení jistoty v kolenním kloube. Tohle všechno vede ke správnému modelu chůze, který pacient nejvíce potřebuje a dosahuje....
Návrh čalouněného křesla
Šittová, Michaela
Bakalářská práce je zaměřena na návrh pohodlného a ergonomicky vyhovujícího křesla. Člověk by v něm měl získat pocit soukromí a jistoty. Při navrhování je nutné nejprve nastudovat podklady, které se zabývají danou problematikou. První část se týká historie sezení. Následuje prostudování antropometrie, ergonomie a rozměry sedacího nábytku. Pro návrh čalounění je potřeba se věnovat i těmto materiálům. V neposlední řadě je nutná také bezpečnost. Po nastudování daných témat se přikročilo k další části, kterou bylo navrhování samotného křesla. Práce probíhala od kresby prvních skic, přes modelování v programu 3ds Max, až po samotnou výrobu prvního pouze dřevěného prototypu kostry a druhého prototypu kostry i s čalouněním.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.