Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 610 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření obce Pohořelice
Svojanovská, Iveta ; Rošková, Jana (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření obce Pohořelice“ se zabývá problematikou přerozdělování finančních prostředků v rámci soustavy veřejných rozpočtů. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o obci, rozpočtové soustavě a rozpočtu obcí. Druhá část je zaměřena na analýzu a zhodnocení rozpočtového hospodaření obce v letech 2005 – 2008. Třetí část obsahuje návrhy na možné zlepšení hospodaření obce.
Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí)
Mazálek, Radim ; Chládek, Pavel (oponent) ; Pelčák, Petr (vedoucí práce)
Dostavba ringu - dotvoření městské okružní třídy v rámci hledání rezerv historického jádra města
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí
Komárková, Klára ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Naše společnost se stává stále rizikovější, a proto ochrana obyvatelstva nabývá neustále většího významu. Tato bakalářská práce je zaměřena na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí. První část práce se stručně zabývá historií ochrany obyvatelstva. Následuje část, kde je rozebrána současně platná legislativa. Další je vyhodnocení předešlé Koncepce do roku 2015. Jako poslední se práce zabývá Koncepcí do roku 2020 se zaměřením na obyvatelstvo obcí.
Zhodnocení hospodaření obce
Blahová, Markéta ; Uhlík, Josef (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Ratíškovice v letech 2005 – 2008. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, druhá část obsahuje údaje o obci a obecním úřadě Ratíškovice, třetí část analyzuje a hodnotí rozpočty obce posledních čtyř let. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření obce.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Jurásek, Jiří ; Mrkvová, Eva (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zhodnocení hospodaření města Kunovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o obcích, rozpočtové soustavě a rozpočtu obcí. Druhá část pojednává o základní charakteristice města Kunovice, dále se zabývá analýzou rozpočtu města, tedy porovnáním jeho příjmů a výdajů za poslední čtyři roky hospodaření. Třetí část obsahuje vlastní návrhy řešení na zlepšení hospodaření výše zmíněného města.
Návrh autonomní sídelní jednotky
Moraes, Barbora ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy doporučení ve vybraných oblastech udržitelného urbanismu, životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomiky.
Řízení e-governmentu města
Příborská, Lucie ; Zimmermannová, Alena (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Má diplomová práce se zabývá návrhem e-governmentu města Kuřim. Cílem práce je poskytnout potřebné informace k dané problematice, navrhnout zlepšení stávajícího stavu a zajistit tak efektivnější komunikaci úřadu.
Komplexní pojistná ochrana obce Lešná
Pechová, Helena ; Remeš, Jaromír (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy současného stavu pojistné ochrany obce jsou navrženy kroky k její optimalizaci při využití aktuální nabídky pojistných produktů na trhu. Práce také obsahuje doporučení pro volbu pojistitele s ohledem na poměr rozsahu nabízené pojistné ochrany a výši pojistného.
Investiční záměr v obci
Vlková, Edita ; Korytárová, Jana (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou investičního záměru obce. V teoretické části je nejprve vysvětleno, co jsou to veřejné zakázky a jakými způsoby je lze v praxi financovat. Dále jsou zde taktéž detailně popsány jednotlivé metody pro hodnocení efektivnosti veřejných investic a přiblížena je i problematika investičního plánování. V praktické části je pak zpracována případová studie, jejímž cílem je charakterizovat vybraný investiční záměr v obci Jeneč, určit socioekonomické dopady na rozvoj této obce, a nakonec zhodnotit vliv vybrané investice na rozvoj obce.
Zhodnocení hospodaření vybrané obce
Fridrichová, Michaela ; Jagoš, Milan (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření vybrané obce“ se zabývá hospodařením města Kyjov. Teoretická část práce vymezuje teoretické poznatky, které definují základní pojmy týkající se hospodaření obcí v České Republice. Analytická část obsahuje stručnou charakteristiku města Kyjov, analýzu příjmů a výdajů rozpočtu obce. Poslední část obsahuje návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 610 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.