Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The best practices of diversity management
Wolters, Janneke Marjolein ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Quigley, Martin John David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a analýzou diversity managementu a jeho nejlepšími praktikami (se zaměřením na národnostní a kulturní různorodost). Ústřední otázkou této práce je: 'jaké jsou základní prvky diversity managementu potřebné k úspěšnému zvládnutí různorodosti uvnitř firem?' Odpověď na tuto otázku (a jiné související podotázky) je nalézána jak prostřednictvím terénního výzkumu, tak prostřednictvím "výzkumu od stolu" (desk research). Organizace jsou v současnosti nuceny přizpůsobovat rychlým změnám prostředí, které mají interní i externí povahu. Musejí se vyrovnávat s neustálými změnami na trhu práce, resp. na trhu zboží a služeb, způsobené různými skutečnostmi, mimo jiné demografickými změnami a globalizací. Organizace nemohou různorodost nadále ignorovat a měly by ji vzít v úvahu, aby se v budoucnosti vyhnuly problémům spojeným s náborem nových zaměstnanců, efektivitou, inovací, růstem atp. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že implementace diversity managementu se skládá z několika fází, a to konkrétně z: 1. jmenování "rady pro diverzitu" (diversity council) a "kontaktního zaměstnance pro různorodost" (diversity contact officer), kteří jsou společně odpovědní za plnění povinností v oblasti diversity managementu; 2. Předchozí iniciativy v oblasti diversity managamentu musí být zviditelněny; 3. Musí být proveden sběr dat o organizaci; 4. Musí být naplánována strategie a priority diversity managementu (inkluzivní kultura firmy [inclusive organizational culture], podpora managementu, povědomí a oddanost); 5. Foromování politiky pro různorodost (možné přizpůsobit v jednotlivých zemích), a 6. Definování nástrojů pro různorodost (nábor, školení, mentoring a coaching, kariérní postup, propojení různorodostí a výkonu, benefity/ jiné faktory a spolupráce s třetími subjekty). Je důležité, aby mezi veškerými výše uvedenými fázemi bylo se všemi zaměstnanci komunikováno, neboť tím dojde k vytvoření podpory, informovanosti a závazku k různorodosti. Po realizaci výše uvedených fází je zapotřebí vizi, politiku a nástroje různorodosti průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Na základě provedeného výzkumu mohou být učiněny tyto závěry: 1. Rozmanitost přináší více výhod než nevýhod; 2. Různorodost v managementu je velmi významná; 3. Inkluzivní kultura firmy / "inclusive organizational culture" je zásadní; 4. Diversity management musí být integrován a 5. atraktivita diversity managementu musí být propagována. Provedený výzkum dále jasně ukázal, že společnosti by na diversity management měly vynakládat více času a úsilí a měly by se snažit o jeho skutečnou (nikoliv pouze formální) implementaci, neboť tímto mohou dosáhnout řady výhod a do budoucna se tak vyhnout mnoha problémům.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.