Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transformace konsolidované účetní závěrky sestavené dle ČÚL na IAS/ IFRS
Haša, Jiří
Diplomová práce se zabývá převodem konsolidované účetní závěrky skupiny výrobních podniků sestavené dle ČÚL na IFRS. V teoretické části jsou porovnány metody konsolidace a identifikovány rozdíly ve vykazování dle ČÚL a IFRS. V praktické části je proveden převod výkazových pozic na IFRS. Dopad převodu je vyhodnocen pomocí nástrojů finanční analýzy. Transformací účetních výkazů na IFRS došlo k nárůstu dlouhodobých aktiv a k mírnému zhoršení ukazatelů rentabi-lity a zadluženosti.
Study of the influence of tablet mixture composition on the flow and consolidation properties
Ferechová, Daniela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Macho, Oliver (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školitel: Konzultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Mgr. Jana Brokešová Posluchač: Daniela Ferechová Název diplomové práce: Štúdium vplyvu zloženia na sypné a konsolidačné vlastnosti tabletoviny Dobré tokové vlastnosti tabletoviny sú významným predpokladom kvalitnej výroby tabliet. V tejto diplomovej práci boli študované sypné vlastnosti komerčne vyrábanej tabletoviny s nevyhovujúcim tokovým správaním. Pozornosť bola zameraná na hľadanie alternatívnych plnív, ktoré by potencionálne mohli tok tabletoviny zlepšiť. Boli vyhodnotené granulometrické charakteristiky celkom ôsmich laktóz a mikrokryštalických celulóz a ich binárnych zmesí a špecifikované ich sypné vlastnosti. Navrhnutá modifikovaná tabletovina, v ktorej boli zamenené obe originálne plnivá za iné, vykazovala v porovnaní s originálnou tabletovinou výrazne lepšie tokové vlastnosti s plynulým tokom otvorom násypky s priemerom 10 mm. Výsledky boli potvrdené na práškovom reometri, kde bola zaznamenaná približne 72 krát nižšia hodnota kohézie a na iniciovanie toku pri rôznom normálovom napätí bolo treba nižšie šmykové napätie ako u originálnej tabletoviny.
Spánek a prostorová navigace
MARKOVÁ, Stefanie
Spánek je důležitá součást našeho života. Řadí se mezi základní lidské potřeby a jeho důležitost pro základní kognitivní funkce je aktuálním výzkumným tématem. Teoretická část této práce se zaměřuje na spánek a jeho vliv u jednotlivých spánkových stádiích. Bližší pozornost byla také věnována paměti a prostorové navigaci, která je dnes zkoumána ve spojitosti s účinností fází bez rychlých očních pohybů (NREM) spánku. NREM spánek je typický svoji pomalovlnnou aktivitou a výskytem spánkových vřetének, které by mohly napomáhat v konsolidaci paměťových stop prostorové navigace. Tento efekt byl zkoumán často na hlodavcích, avšak lidských studií ještě mnoho nebylo. Praktická část této práce se proto věnuje efektu spánku jako předpokladu pro konsolidaci paměťových stop. Naši participanti byli tvořeni ze skupiny zdravých 20 studentů (n = 20) v rovnoměrném genderovém zastoupení (10 můžu a 10 žen). Ti se zúčastnili opakovaného měření a byli variováni vystavení spánku s bděním, během fáze integrace paměťových stop egocentrické a alocentrické prostorové navigace. Toto experimentální měření proběhlo za pomocí bludiště Blue Velvet Arena v Národním ústavu duševního zdraví.
Aplikace pro konsolidaci cloudových úložišť
MIKA, Tomáš
Tématem diplomové práce je vytvoření aplikace pro konsolidaci cloudových úložišť. Práce popisuje nástroje a technologie nezbytné pro vytvoření takovéhoto systému, zároveň uvádí přímé srovnání s již existujícími a dostupnými řešeními. Práce se zabývá problematikou ukládání dat v cloudových úložištích různých poskytovatelů a jejich zabezpečení proti ztrátě, poškození, manipulaci či strojové analýze.
Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of tha Party System, Neo-Populism and Repoliticization of the Armed Forces
Buben, Radek ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Barteček, Ivo (oponent) ; Kovář, Martin (oponent)
Disertační práce PhDr. Radek Buben Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil Disertační práce Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo- populismus a repolitizace ozbrojených sil se věnuje procesu dekonsolidace demokracie ve Venezuele v letech 1973-1993. Studie kombinuje teoretické a komparativní přístupy vycházející především z institucionální komparativní politologie (v případě analýzy systémových a institucionálních okolností analyzovaného procesu), historické sociologie a politické teorie (v případě studia fenoménu populismu a neo-populismu) a přístupy standardní historické analýzy politických procesů v konkrétním vymezeném období. V teoretické části se text zaměřuje na problematiku demokracie v Latinské Americe, na otázky typů politických režimů a institucionalizace stranických systémů, vojensko-civilních vztahů a na problematiku tzv. prokletí ropných zdrojů. Podstatnou část teoretického oddílu tvoří rozbor fenoménu populismu, jeho definice a dosavadního bádání o něm. Historická část je vymezena vytvořením petro-státu a bipartismu na stranické úrovni v roce 1973 a rozpadem tohoto systému v roce 1993, kdy vlastní strana odvolala prezidenta Carlose Andrése Péreze, autora politicky neúspěšné...
Katolická církev a její vliv na tranzici a následnou konsolidaci demokracie
Labutta, Michael ; Koubek, Jiří (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
(česky) Práce se bude zabývat srovnáním států, které prošly tranzicí a vliv katolické církve je zde poměrně silný. Konkrétně se bude jednat o Polsko a o Chile. V úvodu bych se snažil postihnout postavení církve v rámci těchto států za trvání nedemokratického režimu (jestli stála na straně režimu, skryté opozice, nebo zda vystupovala přímo vůči režimu). Snažil bych se postihnout to, co ovlivnilo tento postoj - křivdy ze strany režimu, historický kontext. Další část práce se bude zabývat tím, o jaký vztah s církví nedemokratické režimy usilovaly. Zda prosazovaly represe, kooptaci, či nějakou formu "tiché dohody". V závěru práce a v návaznosti na předešlé otázky se budu snažit zodpovědět otázku, zda katolická církev byla v daných zemích otevřená spolupráci nebo zastávala spíše konfrontační postoj, a jaký měl tento postoj vliv na formu, průběh a výsledek tranzice, a jak se promítl do pozdější konsolidace demokracie.
Role římskokatolické církve při přechodu k demokracii v Polsku a v Chile
Labutta, Michael ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Květina, Jan (oponent)
(česky) Práce se bude zabývat srovnáním států, které si prošly přechodem k demokracii a zároveň zde můžeme sledovat silný vliv Římskokatolické církve. Konkrétně se bude jednat o Polsko a o Chile. V úvodu bych se snažil postihnout postavení církve v rámci těchto států za trvání nedemokratického režimu (jestli stála na straně režimu, skryté opozice, nebo zda vystupovala přímo vůči režimu). Snažil bych se postihnout to, co ovlivnilo tento postoj - křivdy ze strany režimu, historický kontext. Další část se bude zabývat tím, o jaký vztah s církví nedemokratické režimy usilovaly. Zda prosazovaly represe, kooptaci, či nějakou formu "tiché dohody". V závěru práce a v návaznosti na předešlé otázky se budu snažit zodpovědět otázku, zda katolická církev byla v daných zemích otevřená spolupráci nebo zastávala spíše konfrontační postoj, a jaký měl tento postoj vliv na formu, průběh a výsledek tranzice, a jak se promítl do pozdější konsolidace demokracie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.