Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu
Huclová, Helena ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Jílek, Dalibor (oponent) ; Polák, Přemysl (oponent)
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu Předmětem zkoumání předkládané disertační práce je institut extradice. Téma vydávání osob jedním státem druhému státu za účelem jejich trestního stíhání nebo uložení či výkonu trestu je velice aktuální. Stále postupující proces globalizace a snadné možnosti cestování umožňují pachatelům trestných činů skrývat se před spravedlností v různých státech. Extradice tak hraje velmi důležitou roli jak při vydávání pachatelů "běžných" trestných činů, tak významně napomáhá v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kyberkriminalitě či jiným formám přeshraniční kriminality. Spolupráce států při vydávání osob je tak naprosto klíčová v boji proti beztrestnosti pachatelů trestných činů. Extradiční právo lze dělit na právo materiální a právo formální. Materiální extradiční právo se zabývá zejména zkoumáním podmínek pro vyhovění extradiční žádosti. Formální extradiční právo představuje souhrn procesních opatření souvisejících se zahájením extradičního řízení, jeho průběhem a skončením. Tématem předkládané disertační práce je "Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu", avšak předmět práce je vymezen úžeji. Práce se zabývá pouze formálním extradičním právem, resp. tou jeho částí, která má mezinárodní rozměr. Jedná se o téma, které na rozdíl od...
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu
Huclová, Helena ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Jílek, Dalibor (oponent) ; Polák, Přemysl (oponent)
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu Předmětem zkoumání předkládané disertační práce je institut extradice. Téma vydávání osob jedním státem druhému státu za účelem jejich trestního stíhání nebo uložení či výkonu trestu je velice aktuální. Stále postupující proces globalizace a snadné možnosti cestování umožňují pachatelům trestných činů skrývat se před spravedlností v různých státech. Extradice tak hraje velmi důležitou roli jak při vydávání pachatelů "běžných" trestných činů, tak významně napomáhá v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kyberkriminalitě či jiným formám přeshraniční kriminality. Spolupráce států při vydávání osob je tak naprosto klíčová v boji proti beztrestnosti pachatelů trestných činů. Extradiční právo lze dělit na právo materiální a právo formální. Materiální extradiční právo se zabývá zejména zkoumáním podmínek pro vyhovění extradiční žádosti. Formální extradiční právo představuje souhrn procesních opatření souvisejících se zahájením extradičního řízení, jeho průběhem a skončením. Tématem předkládané disertační práce je "Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu", avšak předmět práce je vymezen úžeji. Práce se zabývá pouze formálním extradičním právem, resp. tou jeho částí, která má mezinárodní rozměr. Jedná se o téma, které na rozdíl od...
Právní úprava extradice
Krečová, Ivana ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je kromě právního vymezení extradice také zodpovězení otázky, zda nahrazení klasického extradičního řízení v rámci Evropské unie evropským zatýkacím rozkazem bylo úspěšné a jaký je jeho trend od zavedení. Práce se také zabývá změnou role Eurojustu, kterou přinesla Lisabonská smlouva. V teoretické části se práce zaměřuje na historický vývoj extradice v rámci mezinárodní justiční spolupráce, vysvětlení základních pojmů a právní úpravu extradice. Je zde popsán vývoj extradice v rámci Rady Evropy a EU a také komparace EZR s klasickou extradicí. Praktická část se poté věnuje analýze jednotlivých soudních rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jakožto ukázky fungování extradice a evropského zatýkacího rozkazu v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.