Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 442 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Filosofie jako zaujetí (Hra - hraní, sen - snění, báseň - básnění - tělo, mocné i nemocné)
Strobachová, Ingrid ; Pinc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Haškovcová, Helena (oponent) ; Hogenová, Anna (oponent)
V práci je ve třech základních částech analyzováno a rozvedeno základní téma z úvodu práce - společné otázky nenáhodně a nutně položené v medicíně i ve filosofii a společné zaujetí. První část je teoretickou přípravou v podobě předvedení některých základních pojmů, které jsou dále v práci používány. Druhá ústřední část je ve třech nabízených možnostech - ve hře, hraní, ve snu, snění a v básni, básnění - ukázáním míst porozumění, slyšení (řeči i ticha), odpovídání. Hraní, snění, básnění nabídne každodennosti krásu přesahů bez rušení hranic, nabídne svobodnou zaujatost jako východisko každodennosti a konečnosti ceněné pro ně samotné. Svoboda a odpovědnost, Já a ten Druhý, nemoc a naděje - vše v dimenzích vážnosti a nevážnosti, rozumu a nerozumu, s tělesným rozměrem - nám v hraní snění a básnění umožní nová nahlédnutí zaujatého filosofování a medicíny. Třetí část v aplikaci na dvě oblasti - Já, dítě a rodičovství a Terapeut a klient - vykáže hraní, snění a básnění jako varianty vztahových rámců.
Metodika výuky inline bruslení u dětí předškolního věku
Entová, Klára ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Metodika výuky inline bruslení u dětí předškolního věku Cíle: Cílem této práce bylo vytvořit metodiku výuky inline bruslení dětí předškolního věku, a to převážně formou hry. Metody: V této práci byla použita literární rešerše a empirie. Teoretická část byla napsána na základě literární rešerše, obsahuje základní informace o inline bruslení, historii a informace o vývojových zákonitostech v předškolním věku. V praktické části se prolíná především empirie s literární rešerší. Jednotlivé hry a cvičení byly vytvořeny na základě empirie a literární rešerše při výuce inline bruslení u dětí této věkové kategorie. Výsledky: Sestavení jednoduchého metodického plánu výuky inline bruslení formou hry. Vybrané průpravné cviky a hry by měly děti bez velkých problémů zvládnout. V práci jsou zahrnuty jednoduché postupy výuky - pády, vstávání, postoje a základy jízdy vpřed a vzad. Všechny tyto pohybové dovednosti lze rozvíjet formou hry. Klíčová slova: bruslařské dovednosti, mateřská škola, věkové zákonitosti, hra, zdatnost, sport, zdraví
Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta?
Lamser, Jan ; Noble, Ivana (vedoucí práce) ; Jandejsek, Petr (oponent) ; Kaplánek, Michal (oponent)
Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende Mensch a práci Jűrgena Moltmanna Die Ersten Freigelassenen der Schopfung a souvisejících textech. V kontextu doby, rámce teologických prací i akademických a společenských aktivit jednotlivých autorů je podrobně popsáno, jakým způsobem oba chápou hru jako hru a jaké jí následně přisuzují teologické významy. Dogmatické pojetí obou teologií je vyloženo jako schematický celek, pozornost je věnována i podrobnému výkladu klíčových důrazů a souvislostí obou teologií hry. Práce věnuje pozornost i okolnostem vzniku a inspiračním zdrojům obou teologií hry, přijetí a působení obou děl. Práce závěrem předkládá srovnání pojetí hry obou autorů, konstatuje, že obě teologie hry jsou si v mnoha ohledech blízké svým eschatologickým a soteriologickým vyústěním, stejně jako východisky, zdůrazňujícími svobodu, radost a kreativitu, které se s hrou vždy pojí. Pozornost je věnována teologickému chápání lidské identity a porozumění světu skrze hru u obou autorů. V závěru se práce podrobně věnuje kritické otázce, nakolik je na místě, a pokud ano, tak jakým způsobem, Kristovu smrt na kříži interpretovat v...
Vliv modifikovaných her na kvantitu herních kombinací u florbalistů mladšího školního věku
Míka, Ondřej ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Běhanová, Michaela (oponent)
Název: Modifikované hry a jejich vliv na kvantitu herních kombinací ve florbalu u florbalistů mladšího školního věku. Cíle: Cílem práce bylo zjistit, zda se aplikace upraveného tréninkového programu pozitivně projeví na kvalitě útočné herní činnosti jednotlivce - přihrávce. Kvalitu přihrávky jsme sledovali v připraveném testu na přesnost přihrávky po vedení míčku v časovém limitu. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda se aplikace upraveného tréninkového programu pozitivně projeví na kvantitě přihrávek. Cílem bylo také změřit počet dosažených střeleckých pokusů, které ohrozily branku, nebo vstřelením branky skončily. Kvantitu přihrávek a střeleckých pokusů jsme sledovali v tréninkovém utkání 3 proti 3 a v soutěžním utkání 5 proti 5. Metody: V této práci jsme zvolili výzkum prostý (Reichl, 2009), kdy jsme s časovým odstupem sledovali zvolený jev a výsledky mezi sebou porovnali. Tím, že jsme během práce působili na skupinu hráčů předem připravenými podněty, v našem případě cvičeními a hrami, šlo o experimentální přístup ve výzkumu. Sběr dat proběhl během zúčastněného pozorování. Výsledky: Bylo zjištěno, že upravený tréninkový program měl pozitivní vliv na herní činnost jednotlivce přihrávky na přesnost. Výsledek byl statisticky významný. V tréninkovém utkání na menším hřišti v počtu 3 proti 3 došlo k...
Volnočasové aktivity dětí 1. stupně ZŠ ve škole v přírodě
Čopíková, Barbora ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Volnočasové aktivity dětí 1. stupně ZŠ ve škole v přírodě Barbora Čopíková Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice her a činností v přírodě v souvislosti s pořádáním škol v přírodě se žáky prvního stupně základních škol. Teoretická část se zabývá charakteristikou dítěte mladšího školního věku a danými specifiky vývoje, konkrétně vývojem tělesným, psychickým, sociálním a pohybovým. Dále se z velké části věnuje pojmu hra a jejím náležitostem z hlediska dělení, znaků, pravidel její úspěšné realizace, bezpečnosti a významu pro dítě mladšího školního věku. Také se zde věnuji problematice soutěží a volného času, které s pojmem hra velmi úzce souvisí. Teoretická část se také zabývá pořádáním škol v přírodě, jejich významům pro dítě, konkrétně významům zdravotním, výchovným a vzdělávacím. Soustředí se i na význam školy v přírodě pro učitele a roli vychovatele. V mé práci také figuruje vytvořený soubor her a činností do školy v přírodě. Na základě tohoto souboru byl realizován výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak žáci a vychovatelé přistupují ke hrám ve škole v přírodě a jak reflektují mnou vytvořený soubor. Výzkumná část se zaměřuje na výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretaci. Výsledky jsou zpracovány pomocí grafů, konkrétně byly použity grafy výsečové a sloupcové. Tato část práce také obsahuje...
Význam hry ve výchově a vzdělávání
Nekolová, Iveta ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Práce bude složena ze dvou částí. První část bude teoretická, v ní reflektujeme základní pojmy - hra, výchova, vzdělávání, svět a kultura. Teoretická reflexe bude mít charakter historického přehledu, filosofické analýzy a srovnání pojetí hry u různých autorů. Půjde o vymezení historické, filosofické, sociologické a antropologické perspektivy. Druhá část bude orientována prakticky. Zaměříme se na možnost využití hry ve výuce a na hru jako edukační metodu. Součástí bude minivýzkum provedený mezi spolužáky, tedy budoucími učiteli. Formou dotazníku zjistíme, zda hra má nebo může mít uplatnění v edukačním procesu.
Počítačová hra demonstrující 3D vizualizační možnosti dnešních internetových prohlížečů
Pagáč, Jakub ; Starka, Tomáš (oponent) ; Pečiva, Jan (vedoucí práce)
Tato práce popisuje postup tvorby hry pro webové prohlížeče za pomoci frameworku Babylon.js. Také zmiňuje témata tvorby 3D grafiky na webu, 3D animací a struktury webových aplikací. Hra samotná je psaná pomocí jazyka Typescript a je sdílená pomocí webového serveru využívající Node.js moduly. Jedná se o bojovou hru pro dva hráče, kde jejich postavy bojují za pomoci bojových umění.
Herní demo v Unity
Timko, Jakub ; Matýšek, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření herního dema v herním enginu Unity. Demo se skládá ze dvou částí. První částí je hra samotná, kde hráč ovládá kuličku, se kterou překonává překážky. Druhou částí je editor, který umožňuje vytváření dalších úrovní hry. V práci lze najít stručné rozebrání existujících her s podobnou tématikou a porovnání herních enginů. Rovněž se zde nachází popis návrhu a implementace obou částí dema.
3D demo pro holografický displej
Motyčka, Ondřej ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit herní demo aplikaci pro holografický displej s použitím Unreal Engine 4. Díky speciálnímu displeji se může hráč mnohem hlouběji a intenzivněji propojit se hrou díky jednotlivým interaktivním prvkům. Tyto herní prvky jsou vytvořeny na míru a jejich plného potenciálu lze využít pouze při práci s holografickým displejem.
Hra v OpenGL
Hranáč, Pavel ; Milet, Tomáš (oponent) ; Starka, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit vlastní hru se soupeřem s umělou inteligencí. Teoretická část práce se zabývá především umělou inteligencí ve hrách obecně. Grafika hry je trojrozměrná a využívá API OpenGL a grafickou knihovnu GPUEngine. Vytvořená hra je tahová strategie podobná šachům, která nabízí počítačové soupeře různých obtížností na bázi vlastní modifikace strategie Minimax s komplexní heuristikou. Hra také umožňuje lokální hru více hráčů. Výsledky této práce mohou sloužit jako inspirace nebo základ při zkoumání umělé inteligence ve hrách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 442 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.