Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 337 záznamů.  začátekpředchozí302 - 311dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financování a hospodaření územních samosprávných celků v konkrétních podmínkách města Pardubice
Paukovičová, Monika ; Takáčová, Hana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá jak teoretickým, tak i praktickým pohledem na financování a hospodaření územních samosprávných celků. Teoretická část pojednává o právním postavení obcí v České republice, jejich samostatné a přenesené působnosti, hospodaření, orgánech, rozpočtu a účetnictví. Praktická část je zaměřena na analýzu plnění rozpočtu, a to v konkrétních podmínkách města Pardubice v letech 2007 - 2009.
REKONSTRUKCE STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ A VYUŽITÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍ ARCHEOZOOLOGICKÉ ANALÝZY SOUBORU ZVÍŘECÍCH KOSTÍ Z PAŘÍŽSKÉ ULICE
BURIAN, Martin
V Pařížské ulice čp. 68 proběhl v roce 2007 záchranný archeologický výzkum, z něhož byl získán osteologický materiál čítající 773 nálezů kostí zubů a jejich fragmentů. Soubor pocházel ze dvou sklepních místností a byl datován do tří horizontů od 12. až po 14. století. Archeozoologická analýza prokázala výskyt převážně hospodářských savců, v různých věkových kategoriích. Tyto údaje spolu s anatomií a mechanickými zásahy na kostech naznačily, že na zkoumaném místě probíhal chov zvířat a drůbeže. Kosti divokých savců se téměř neobjevovaly. Početné zlomky rohů a metapodií skotu nasvědčují možným výrobním aktivitám. Městská parcela představovala samostatnou hospodářskou a výrobní jednotku menšího rozsahu. Přítomnost židovského etnika nebyla na základě osteologických dat potvrzena ani vyvrácena.
Systém řízení, financování a kontroly vybrané střední školy
POLÁKOVÁ, Miluše
Cílem práce je charakterizovat vývoj středního školství v České republice, specifikovat způsoby financování a hospodaření se svěřenými prostředky a následný vnitřní a vnější kontrolní systém s aplikací teoretických východisek na střední školu, která vznikla roku 2007 sloučením dvou SOU. Pro analýzu finančního hospodaření jsou k dispozici výkazy rozvahy a zisku a ztráty za jednotlivé roky 2005 {--} 2009. Největší podíl výnosů příspěvkových organizací tvořily dotace. Nejvýznamnější formou samofinancování škol byly tržby z prodeje služeb. Ve sledovaném období byly organizace soběstačné, současně je lze hodnotit jako likvidní se standardní finanční situací. Organizace B vykazovala lepší výsledky, proto lze vyvodit závěr, že spojení prospělo především organizaci A, ke které se druhá organizace připojila.
Vliv zákona o sociálních službách na hospodaření Centra sociálních služeb Staroměstská
ŠTURMOVÁ, Marcela
Nový zákon o sociálních službách přinesl do oblasti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb spoustu nových změn. Bakalářská práce je zaměřena na rozbor hospodaření a rozsah poskytovaných služeb Centra sociálních služeb Staroměstská {--} příspěvkové organizace ve dvou rozpočtových obdobích, těsně na rozhraní vstupu platnosti nové legislativy do praxe a s ní související změny v hospodaření a poskytování sociálních služeb. Záměrem bakalářské práce je nastínění zásadních změn, které s sebou přinesl nový zákon o sociálních službách v této organizaci. Cílem práce je zjištění vlivu nového zákona o sociálních službách na hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská. Z tohoto důvodu bylo potřeba se zaměřit především na finanční v oblasti rozpočtu, rozboru nákladů a výnosů, strukturu a stav pracovníků a zdroje financování v Centru sociálních služeb. Zvolenou metodou při zpracování bakalářské práce je technika sekundární a obsahové analýzy dat adekvátních dokumentů týkajících se hospodaření Centra sociálních služeb Staroměstská. Pro psaní práce jsem využila zřizovací listinu organizace, rozpočty, rozbory hospodaření, žádosti o granty a personální data. Jedná se o zcela hodnověrné dokumenty. Výsledkem bakalářské práce je pak důkladný rozbor hospodaření přelomových let 2006/2007 včetně tvorby rozpočtu, stavu pracovníků a možností financování organizace. Během práce se podařilo potvrdit obě předpokládané hypotézy. Se vstupem nové legislativy došlo ke zlepšenému pokrytí nákladů na provoz organizace a ke zvýšení tržeb. Zároveň se v Centru sociálních služeb rozšířila nabídka sociálních služeb.
Problematika DPH u obce
TYEMNYÁKOVÁ, Jana
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit dopady DPH na hospodaření obce. Určit, kdy je pro obec vhodné stát se plátcem DPH a jak plátcovství ovlivňuje příjmy, jaké jsou práva a povinnosti. Na základě analýzy je posuzována obec X, která se dobrovolně registrovala k DPH dne 1.7.2004 a obec Y, která se stala plátcem teprve od 1.1.2009. Dle zjištěných informací byly u obce X finanční výhody z registrace k DPH velmi úzce spojeny s finančními investicemi, které byly realizovány díky přijatým dotacím a investicím do majetku. V porovnání s obcí X obec Y realizovala méně investic, u kterých by si daň na vstupu mohla uplatnit. Z toho vyplývá, že obci Y by se nevyplatilo stát se dobrovolným plátcem. Očekávaný finanční dopad by byl neutrální. V současnosti lze konstatovat, že nejvyšší finanční výhody v rámci DPH pro obce plynou z investic do obnovy, opravy či vybudování vodovodů a kanalizací, za podmínky, že jej obec provozuje nebo pronajímá plátci DPH.
Hospodaření vybrané fakulty veřejné vysoké školy
HRUŠKOVÁ, Jana
Cílem práce je analyzovat hospodaření Biologické fakulty Jihočeské univerzity za rok 2006 a provést predikci hospodaření a návrh opatření ve finančním řízení fakulty pro rok 2007 v souvislosti s transformací fakulty na fakultu Přírodovědeckou. Vzhledem k posunutí termínu odevzdání práce a existenci finálních dat za rok 2007 je tento cíl rozšířen o porovnání provedené predikce se skutečným stavem, který v roce 2007 nastal.
Plnění rozpočtu v konkrétních podmínkách města Jablonec nad Nisou
Gálová, Lucie ; Nováková, Štěpánka (vedoucí práce)
Práce pojednává o plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou v letech 2006 - 2008. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o územních samosprávných celcích v České republice, jejich postavení, působnosti, hospodaření, orgánech, rozpočtu, mimorozpočtových fondech a v neposlední řadě také účetnictví. Praktická část je poté zaměřena na město Jablonec nad Nisou, jeho historii, současnost ale především plnění rozpočtu.
Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009
Nakládalová, Petra ; Takáčová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím a hospodařením příspěvkových organizací. V první části jsou obecně vymezeny neziskové organizace. Další část je zaměřena na příspěvkové organizace, jejich charakteristiku, způsob financování a hospodaření, vedlejší činnost, výsledek hospodaření a fondy. V závěru druhé části jsou popsány největší změny v účetnictví příspěvkových organizací od ledna 2010. Poslední praktická část je věnována konkrétní příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Majetín a jejímu hospodaření v letech 2007 - 2009.
Analýza hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice v Jablonci nad Nisou v letech 2007 - 2009
Höferová, Petra ; Takáčová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření a financování příspěvkových organizací, které jsou součástí neziskového sektoru. Ten je specifický tím, že jeho primárním cílem není dosahování zisků jako u ostatních ekonomických subjektů, ale jeho úkolem je zabezpečit poskytnutí statků a služeb, které kvůli tržním selhání nelze plně zabezpečit. Příspěvkové organizace se od obchodních společností liší ve svém účetním systému. Mají své specifické postupy a metody účtování a způsob financování upravený příslušnými zákony. V jednotlivých kapitolách je uvedena problematika financování a účetnictví. Na závěr práce je proveden konkrétní rozbor hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice v Jablonci nad Nisou v letech 2007 - 2009.
Podíl státních daní na příjmovém hospodaření obcí a krajů
Blaise, Regina ; Peková, Jitka (vedoucí práce) ; Svátková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou příjmového hospodaření obcí a krajů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních vazeb ve veřejné správě a obecnou rovinu jejího financování. Praktická část práce se věnuje celostátnímu hrubému výnosu daní, podílům, které z těchto daní plynou do rozpočtů obcí a krajů a dále zahrnuje analýzu příjmů rozpočtů vybraných územních samosprávných celků. Analýza je provedena v období let 2001 až 2008 na čtyřech územních samosprávných celcích -- městu Třebíč, městu Hrotovice, obci Radkovice u Hrotovic a kraji Vysočina, a to především se zaměřením na příjmy ze státních daní. Závěr práce je věnován srovnání příjmů, které byly místním rozpočtům přiděleny z celostátního hrubého výnosu daní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 337 záznamů.   začátekpředchozí302 - 311dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.