Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,845 záznamů.  začátekpředchozí2722 - 2731dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
NAFTA a EU: regionalismus jako nástroj hospodářské politiky
Khalifa, Marian ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent) ; Šrein, Zdeněk (oponent) ; Sklenka, Miloš (oponent)
Celosvětový vzestup regionalismu na přelomu 80. a 90. let minulého století, vyvolaný rozpadem bipolárního uspořádání, v sobě přinesl výraznou alternativu k dosavadnímu multilateralistickému pojetí obchodních vztahů v rámci světové ekonomiky. Předkládaná disertační práce si za základ konkrétního zkoumání tohoto jevu bere teoretická východiska s ním spojená a při postupném odkrývání selektivně zacílených oblastí srovnává hospodářské politiky vybraných integračních seskupení. Sledování regionalismu jako nástroje hospodářské politiky státu vedoucí k liberalizaci ekonomických vztahů se dnes již může jevit jako nedostačující; při rozmanitosti cest, které při svých integračních zapojeních jednotlivé státy volí, se mnohem prospěšnějším zdá být pohled do jejich motivací, a zejména pak výsledků, které v jejich důsledku zaznamenaly. Na konkrétním příkladu Evropské unie a Dohody o severoamerickém volném obchodu, NAFTA, se tato doktorská disertační práce o takovou komparaci pokouší. S využitím vesměs zahraničních informačních pramenů autor vychází z jejich odlišných základů a poukazuje na shodná i rozdílná specifika mezi nimi. Sociálně tržní principy praktikované Evropskou unií jsou vystavovány srovnávacímu tlaku ryze tržního pojetí, jež severoamerickému integračnímu seskupení NAFTA přirozeně vtiskly Spojené státy a jež svojí výkonnostní převahou vybízí k určité "poločasové" sebereflexi na straně Evropské unie. V této disertační práci však nejsou obsaženy pouze ekonomické souvislosti vyplývající z takového srovnání. Detailnější pohled je věnován současnému stavu a dynamice transatlantických vztahů jako možnému předstupni jejich případného integračního vyústění. Oblast předkládaného zkoumání, která se ještě před několika lety zdála být pro zdejší prostředí vzdálenou, se v důsledku jeho nedávného integračního zapojení stává stále bližší. Je tomu tak jednak díky vlastním úkolům a povinnostem z tohoto zapojení vyplývajících a jednak pro inspiraci, jež může být obsažena v hospodářských politikách jiných států praktikujících jejich doposavad efektivní formy.
Evropská unie a Rusko
Hornová, Blanka ; Amort, Jiří (vedoucí práce) ; Kalínská, Emílie (oponent) ; Němcová, Ingeborg (oponent) ; Šrein, Zdeněk (oponent)
EU a Rusko zakotvily ve společných dokumentech široké možnosti spolupráce, která nebyla dosud v požadovaném rozsahu uskutečněna. Existují různé překážky ve vztazích, které brání úspěšné realizaci. Současný vývoj vztahů je hodnocen jako neuspokojivý. Pro vybudování strategického partnerství mezi EU a Ruskem je potřebné dosáhnout shody nejen v otázce společných hospodářských a zahraničně-politických zájmů, ale i v otázce společných hodnot.
Evropská měnová unie s ohledem na vstup ČR
Klátová, Jana ; Brůžek, Antonín (vedoucí práce) ; Machová, Martina (oponent)
Práce je zaměřena na zhodnocení připravenosti ČR na vstup do Evropské měnové unie, stručný popis vzniku EMU a její budoucí vývoj. Obsahuje také hodnocení maastrichských kritérií z pohledu plnění ČR a načasování vstupu do eurozóny. Součástí je také volba vhodného scénáře a výhody či rizika vstupu včetně otázky vhodného načasování.
Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU podnikatelskými subjekty
Kociánová, Barbora ; Postránecký, Josef (vedoucí práce) ; Novotný, Pavel (oponent)
Obsahem práce je vytvoření nejen uceleného obrazu fungování regionální politiky ČR v souvislosti se strukturální politikou EU, ale i popsání možností získat finance z fondů EU. Nejprve jsou z obecného pohledu charakterizovány jednotlivé nástroje, principy a cíle uplatňované při uskutečňování strukturální politiky.Následně jsou uvedeny konkrétní možnosti využití finančních prostředků z EU z pohledu českého podnikatele.Pozornost je soustředěna na operační program průmysl a podnikání.Stěžejní částí práce je dotazníkové šetření provedené jak v ČR, tak v Irsku, jakožto země s výbornými zkušenostmi v čerpání prostředků z fondů EU.Vyhodnocené výsledky jsou pak použity pro stanovení takových návrhů řešení, vedoucích k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z EU českými podnikateli.
Vztahy EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku
Žižka, Petr ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Anna, Borgstrem (oponent)
Práce analyzuje vztahy Evropské unie se zeměmi ACP a postihuje trendy a nové aspekty těchto vztahů. Vztahy jsou nahlíženy v rámci historického vývoje od podepsání římské smlouvy 1957 a Konvence z Yaoundé, přes dohody z Lomé až po Cotonou. Hodnocena je ekonomická rovina těchto vztahů, zesilující podmínečnost rozvojové pomoci i relativně nová ? bezpečnostní dimenze vztahů. Práce porovnává intenzitu a kvalitu vztahů v průběhu druhé poloviny 20.století a pozornost, kterou zejména Evropská unie vztahům se zeměmi ACP věnovala.
Komparace daňových systémů v Evropské unii
Jirák, Zdeněk ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Peter, Radoslav (oponent)
Tématem této diplomové práce je porovnání daňových systémů v zemích Evropské unie. Mým cílem bylo ukázat hlavní rozdíly v přístupu ke zdanění mezi členskými státy EU a důsledky těchto rozdílných přístupů na makroekonomické ukazatele. Především se mi podařilo prokázat příznivé dopady nižšího daňového zatížení na ekonomický růst a na vývoj nezaměstnanosti.
Broumovsko - rozvojový potenciál a příprava mikroregionu na realizaci rozvojové strategie
Hájková, Hana ; Kadeřábková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Khendriche-Trhlínová, Zuzana (oponent)
Moje diplomová práce se zabývá analýzou mikroregionu Broumovsko. Rozvádím v ní hlavní teoretické a metodologické přístupy regionální problematiky a vymezuji broumovský region především z hlediska historického, geografického, demografického a samozřejmě i ekonomického. Součástí je též popis hlavního rozvojového dokumentu oblasti, kterým je Program rozvoje Broumovska. Celkový rozvoj oblasti mají také ve stanovách místní sdružení ? Dobrovolný svazek obcí Broumovsko a Místní akční skupina Broumovsko+. V rámci přípravy na realizaci rozvojové strategie se region zapojuje do iniciativ Evropské unie Leader, Interreg IIIA a dalších. Nezbytnou součástí komplexního vykreslení situace mikroregionu je i spolupráce této oblasti s Polskou republikou.
Analýza mimosoudního vyrovnávání spotřebitelských sporů v České republice a EU
Vošvrda, David ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Medřická, Petra (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza možností obrany spotřebitelů při porušení jejich práv mimosoudní cestou. V teoretické části práce bude pozornost zaměřena na právní úpravu ochrany spotřebitele u nás a v zemích EU, dále na orgány, které mohou pomoci předcházet porušování těchto spotřebitelských práv. Praktická část se potom soustřeďuje na možnosti řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, tzn. cestou rychlejší, levnější a efektivnější v porovnání se soudním procesem. Důraz bude kladen především na oblast peněžních sporů. Instituce finančního arbitra ČR, která se právě touto problematikou u nás zabývá, a její pomoc českému spotřebiteli bude porovnávána s obdobným úřadem v jiné zemi Evropské unie ? cílem bude zjistit možnosti obrany českých občanů v porovnání s možnostmi obrany občanů vyspělé země EU.
Vybrané problémy fungování zdravotních pojišťoven v ČR
Strejčková, Šárka ; Ježková, Alena (vedoucí práce) ; Jelínek, Michal (oponent)
Diplomová práce na téma ?Vybrané problémy fungování zdravotních pojišťoven v ČR? se zabývá třemi pohledy na české zdravotní pojišťovny. Nejprve popisuje současný stav fungování zdravotních pojišťoven v České republice, zaměřuje se především na jejich příjmy a výdaje. Dále pojednává o vzniklých problémech českých zdravotních pojišťoven vyplývajících ze vstupu České republiky do Evropské unie po 1.5.2004. V práci je také proveden odhad budoucích výdajů na zdravotní péči v České republice pomocí dvou metod.
Fenomén měnové integrace z pohledu teorie optimálních měnových zón se zaměřením na Evropu
Řimáková, Lenka ; Revenda, Zbyněk (vedoucí práce) ; Krček, Tomáš (oponent)
Ve své práci se zabývám problematikou monetární integrace ve světě a zaměřuji se na její utváření v Evropě. Důležitým východiskem je mi teorie optimálních měnových zón. Cílem práce je analýza vývoje základních makroekonomických ukazatelů v zemích původních patnácti členů Evropské unie. Na jejím základě ověřím platnost některých závěrů teorie optimálních měnových oblastí a nakonec porovnám, zda se mnou vyslovený závěr slučuje se závěry uváděných teorií, zejména hypotézy endogenity optimálních měnových oblastí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,845 záznamů.   začátekpředchozí2722 - 2731dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.