Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Wind tunnels for passenger cars
Fabríci, Tomáš ; Zeman, Radek (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on a wind tunnel usage in the field of automotive industry. Nowadays, they are still the significant part in vehicle aerodynamics research. Specifically, at determining power actuating on vehicle, flow visualization, aero-acoustic measurements. Considering personal vehicles, reducing the drag and reducing the consumption are being accentuated. Aero-acoustic measurements are becoming more and more popular for improvement of driving comfort. Air-flow quality in wind tunnels directly affects the accuracy of the mentioned measurements. The effort is to minimize the accidental turbulence and reach uniform flow quality. Perfect quality of the air-flow will never be reached even though there is an optimal proposal of all sections from which the wind tunnels consist. Very often, we must be satisfied with the accepted flow quality according to the application. However, the progress in the field of computing modeling has reduced the time spent in wind tunnels and moreover it has saved finances. Currently, there is close cooperation between them to reach the best results possible.
Hydrodynamická kavitace v minifluidické Venturiho dýze
Zeman, Radek ; Hudec, Martin (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá kavitací v malém měřítku. Provádění experimentů v malém měřítku pomáhá šetřit čas, prostory, a především peníze potřebné pro výzkum. Energeticky nenáročný provoz v malých měřítcích by mohl urychlit vývoj zařízení větších rozměrů pro praktické využití v průmyslu. Hydrodynamická kavitace se ukázala jako potenciálně užitečný nástroj pro některé průmyslové aplikace, jakou je kupříkladu čištění vody. V praktické části této práce je navrhnuto zařízení pro vizualizaci kavitace pracující s průtoky v mililitrech za sekundu. Zařízení podobná tomuto by mohla být v blízké budoucnosti využita pro získání benefitů dříve zmíněných, a tím podpořit výzkum v oblasti čištění vody za pomoci hydrodynamické kavitace.
Mikrofluidický obvod
Zeman, Radek ; Zemanová, Lucie (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Mikrofluidika je věda zabývající se prouděním velmi malých množství tekutin a je spjata především s medicínou a biochemií. Jedním z problémů, se kterým se tato věda potýká, je nesnadné mísení tekutin kvůli výskytu laminárního proudění. Tato bakalářská práce obsahuje návrh mikrofluidického obvodu s mikrofluidickým mísičem Staggered herringbone a následné uskutečnění experimentu dle provedeného návrhu.
Vazba mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků
ZEMAN, Radek
Cílem této práce je posoudit vazbu mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků. Nezbytnou podmínkou je nejdříve určit vhodné ukazatele měřící konkurenceschopnost. Vazba je zkoumána u malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně v oddíle CZ-NACE 10. Výroba potravinářských výrobků. Nejdříve je provedena analýza vývoje produktivity práce a zvolených ukazatelů měřících konkurenceschopnost, konkrétně se jedná o ukazatele rentability tržeb (ROS) a aktiv (ROA), běžné likvidity a indexu IN05. Poté je za pomoci korelační a regresní analýzy zjišťován vztah mezi produktivitou práce a konkurenceschopností měřenou pomocí zvolených ukazatelů. Z výsledků byl zjištěn významný pozitivní vztah mezi produktivitou práce a ukazateli ROA a ROS. Malé a střední podniky působící v potravinářském průmyslu tak mohou prostřednictvím zvyšování produktivity práce zvyšovat hodnoty ukazatelů rentability ROA a ROS, a tím také zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto ukazatele se rovněž projevily jako vhodný nástroj pro měření konkurenceschopnosti podniku, zejména pak v potravinářském průmyslu ČR. U běžné likvidity a indexu IN05 se vazba s produktivitou práce nepodařila blíže vysvětlit.
Spojení kondenzačního kotle se solárními kolektory pro zásobování RD tepelnou energií
Zeman, Radek ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobování tepla pro reálný dům v obci Libhošť, okres Nový Jičín. Jako hlavní strategie zásobování je uvažován plynový kondenzační kotel, který nahradí dosluhující kotel na plyn, ve spojení se solárním kolektorem. Ze známé tepelný ztráty domu jsou zvoleny teploty topné vody a výkon kotle, který vytápí dům i ohřívá TUV. Pro dům je navrhnut systém se solárním kolektorem, který slouží pro ohřev TUV. Jsou pro něj vypočítány veškeré bilanční rovnice, a to jak pro dlouhodobě měřená meteorologická data, tak pro data za rok 2015. Z nich jsou určeny tepelné zisky a následně návratnost investice do solárního systému. Ta je počítána vzhledem k ceně tepla, za kterou ho vyrábí kondenzační kotel. Bilanční rovnice a hodnocení návratnosti je vytvořeno pro systémy s jedním až čtyřmi kolektory. Na konci práce je stanoveno doporučení, zda je solární systém výhodný či nikoliv.
Konstrukce uzávěru s tuhnutím pracovní látky
Zeman, Radek ; Martinec, Jiří (oponent) ; Šen, Hugo (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem uzávěru s tuhnutím pracovní látky pro jaderná zařízení z hlediska výpočtového i konstrukčního. Úvodem jsou stručně popsány technologie jaderných reaktorů na rychlých neutronech a reaktorů s palivem rozpuštěným v taveninách fluoridových solí. Autor zdůrazňuje výhody jejich použití, díky kterým se mohou v budoucnu stát důležitou součástí jaderné energetiky. Pracovní látky použité pro výpočet jsou převzaty z těchto reaktorů – kapalný sodík a směs roztavených solí NaBF4-NaF. Autor se zde zabývá výběrem vhodných konstrukčních materiálů a způsoby přívodu a odvodu tepla z pracovní látky. Dále je zde zhodnoceno několik konstrukčních řešení uzávěru, přičemž ke zvoleným variantám je přiložena výkresová dokumentace. Tyto varianty v sobě zahrnují alternativní tvary uzávěrů a kanálů, ve kterých proudí teplosměnné médium – Fieldova trubka a uzávěr se šroubovicovým kanálem. Tyto koncepce umožňují rychlý odvod (přívod) tepla do pracovní látky a po ověření na zkušebním stendu by tyto uzávěry mohly pracovat v podmínkách jaderných zařízení. S pomocí dříve odvozených bezrozměrových rovnic popisujících nestacionární teplotní pole s fázovou přeměnou jsou vypočteny časy ochlazování a ohřevu za předpokladu nízkých Biotových čísel pro vybrané konstrukční řešení a pracovní látky.
Úloha cizího kapitálu v podniku
ZEMAN, Radek
Každý podnikatel potřebuje pro založení podniku finanční cizí kapitál poskytovaný věřiteli či investory. Použití úvěrů, leasingu, investicí a dalších zdrojů financování je spojeno s úroky, které jsou cenou cizího kapitálu.Cílem této práce je posoudit zdroje financování ekonomického subjektu, případně navrhnout, jak minimalizovat náklady na cizí kapitál.

Viz též: podobná jména autorů
6 Zeman, Radek
1 Zeman, Radim
2 Zeman, Radomír
3 Zeman, Roman