Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Šifrování telefonních hovorů
Vávra, Jakub ; Kumpošt, Marek (oponent) ; Cvrček, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá navržením a vhodnou implementací šifrování telefonního hovoru pomocí desky FITkitu. Cílem diplomové práce je zvolit vhodné kompresní a šifrovací algoritmy a implementovat je, či případně přizpůsobit pro desku FITkitu.
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.
Průmyslová síť IO-Link
Vávra, Jakub ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
Hemové senzorové proteiny jako potenciální markery oxidačního a buněčného stresu indukovaného ionizujícím zářením
Vávra, Jakub ; Martínková, Markéta (vedoucí práce) ; Souček, Pavel (oponent) ; Tichý, Aleš (oponent)
Ionizující záření je jedním z možných induktorů oxidačního stresu v buňce. Důsledkem této patologické situace je vznik reaktivních radikálů, které mohou modifikovat klíčové biomolekuly. V závislosti na dávce způsobuje expozice organismu ionizujícímu záření deterministické (nemoc z ozáření) či stochastické (maligní procesy) účinky. Proto je v případě suspektní expozice organismu ionizujícímu záření nutno rychle a efektivně stanovit jeho dávku. Přesto nebyla dosud vyvinuta účinná, rychlá a zároveň rutinně aplikovatelná metoda pro stanovení dávky pomocí biologických markerů. Cílem předkládané disertační práce je proto prostřednictvím nových poznatků o hemových senzorových proteinech přispět k pochopení mechanismů, jimiž buňky reagují na oxidační stres. Předkládaná disertační práce se zaměřuje na dva eukaryotické proteiny, kinasu HRI (z anglického názvu "heme regulated inhibitor") a transkripční faktor p53. Důraz je kladen na modulaci funkcí a konformačního stavu těchto proteinů prostřednictvím molekuly hemu. Součástí disertační práce je také optimalizace metod klíčových pro splnění jejích hlavních cílů. Konkrétně byla pomocí elektroforézy v prostředí Phos-tagu studována kinasová aktivita přirozené formy HRI a mutantní formy Gly202Ser, jejíž výskyt je asociován s nádory plic. V případě obou forem byl...
Studium vlivu analogů hemu na strukturně-funkční charakteristiku modelového zástupce hemových senzorových proteinů
Ďatko, Peter ; Martínková, Markéta (vedoucí práce) ; Vávra, Jakub (oponent)
Hemové senzorové proteiny umožňují bakteriálním buňkám reagovat na změnu koncentrace látek v jejich okolí. Tato odpověď závisí na vazbě ligandu na atom železa, koordinovaného v molekule hemu. Modelem tohoto signálního systému je histidinkinasa s globinovou strukturou senzorové domény, AfGcHK. Hlavním cílem této bakalářské práce byla příprava a základní charakterizace formy AfGcHK, která místo hemu obsahuje komplex protoporfyrinu s manganem. Pro expresi proteinu byla využita transformace buněk E. coli BL- 21 (DE3) plamidem pET21c(+)/AfGcHK. Protein byl izolován a purifikován pomocí afinitní chromatografie a gelové chromatografie. Pro zjištění enzymové aktivity byla použita elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsíranu sodného s přídavkem Phos-tagu. Bylo zjištěno, že připravená unikátní forma AfGcHK je enzymově aktivní. Dále provedená spektrální analýza prokázala, že forma AfGcHK obsahující komplex protoporfyrinu s manganem je citlivá k redukci dithioničitanem sodným. Klíčová slova: hem, hemové senzorové proteiny, kyslíkový senzor, přenos signálu
Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě
Vávra, Jakub
Hemoproteiny představují vzhledem k jejich širokému výskytu a rozmanitým funkcím nepostradatelnou součást mnoha živých organismů. Mezi typické funkce hemoproteinů patří participace na transportu a uskladnění kyslíku v živých organismech, transport elektronů v rámci dýchacího řetězce či enzymová katalýza reakcí, kterých se účastní kyslík, případně peroxid vodíku. Poměrně nedávno byla objevena nová skupina hemoproteinů, jejíž zástupci disponují schopností detekovat buď změny koncentrace hemu (senzorové proteiny, které detekují hem), nebo změny koncentrace dvouatomových molekul plynů (hemové senzorové proteiny, které detekují plyny) v jejich okolním prostředí. Signály generované v rámci této detekce způsobují strukturní změny příslušných senzorových proteinů a ovlivňují tak jejich funkce. Předmětem této diplomové práce je příprava a následná charakterizace eukaryotického senzorového proteinu Bach1, který detekuje hem. Důraz je kladen především na interakční schopnosti proteinu Bach1 s heminem a komparaci vlastností apoformy a holoformy Bach1. Pozornost je věnována hlavně počtu molekul heminu, které jsou schopny specificky interagovat s Bach1, a to za různých podmínek (odlišný redoxní stav iontu železa v hemu, přítomnost interakčních partnerů Bach1 apod.). Součástí této práce je také analýza vlivu...
Průmyslová síť IO-Link
Vávra, Jakub ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě
Vávra, Jakub ; Martínková, Markéta (vedoucí práce) ; Brynychová, Veronika (oponent)
Hemoproteiny představují vzhledem k jejich širokému výskytu a rozmanitým funkcím nepostradatelnou součást mnoha živých organismů. Mezi typické funkce hemoproteinů patří participace na transportu a uskladnění kyslíku v živých organismech, transport elektronů v rámci dýchacího řetězce či enzymová katalýza reakcí, kterých se účastní kyslík, případně peroxid vodíku. Poměrně nedávno byla objevena nová skupina hemoproteinů, jejíž zástupci disponují schopností detekovat buď změny koncentrace hemu (senzorové proteiny, které detekují hem), nebo změny koncentrace dvouatomových molekul plynů (hemové senzorové proteiny, které detekují plyny) v jejich okolním prostředí. Signály generované v rámci této detekce způsobují strukturní změny příslušných senzorových proteinů a ovlivňují tak jejich funkce. Předmětem této diplomové práce je příprava a následná charakterizace eukaryotického senzorového proteinu Bach1, který detekuje hem. Důraz je kladen především na interakční schopnosti proteinu Bach1 s heminem a komparaci vlastností apoformy a holoformy Bach1. Pozornost je věnována hlavně počtu molekul heminu, které jsou schopny specificky interagovat s Bach1, a to za různých podmínek (odlišný redoxní stav iontu železa v hemu, přítomnost interakčních partnerů Bach1 apod.). Součástí této práce je také analýza vlivu...
Změny v produkci adipokinetických hormonů u \kur{Pyrrhocoris apterus} v různých částech CNS po působení stresových faktorů
VÁVRA, Jakub
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat změny v produkci adipokinetického hormonu (AKH) v mozku a corpora cardiaca u ploštic Pyrrhocoris apterus v průběhu infekce způsobenou entomopatogenními nematody Steinernema carpocapsae. Efekkty patogenu byly zjišťovány měřením hladiny AKH v CNS za pomocí testu kompetitivní ELISA a imunohistochemická lokalizace se specifickou protilátkou proti P. apterus AKH (Pyrap-AKH). Výsledky potvrdily přítomnost většiny AKH v corpora cardiaca a menší mnosžtví i v mozku. Infekce způsobila navýšení hladiny AKH v obou orgánech ačkoliv kolísání hladiny v mozku bylo mnohem intenzivnější, než to v corpora cardiaca.
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 VÁVRA, Jakub
44 VÁVRA, Jan
7 VÁVRA, Jiří
44 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
2 Vávra, Jaroslav
7 Vávra, Jiří
5 Vávra, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.