Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava staveb a zařízení staveniště
Maršálek, Ondřej ; Trtílek, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce nejprve popisuje přípravu stavby z pohledu chování dodavatele v nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravě stavební zakázky. Dále je popsáno zařízení staveniště z hlediska jeho funkce, členění a efektivního plánování. Hlavním cílem praktické části práce je vypracovat technickou zprávu a výkres situace zařízení staveniště na konkrétní soubor dvou bytových domů v obci Nezdenice.
Stanovení ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu
Hrdá, Gabriela ; Trtílek, Petr (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice stanovení výše ceny vedlejších rozpočtových nákladů výstavby rodinného domu. V teoretické části jsou rozpočtové náklady rozděleny na základní a vedlejší a jsou blíže popsány. Větší důraz je kladen právě na vedlejší náklady, o kterých potom pojednává praktická část. Jejím výstupem je seznam položek vedlejších nákladů, které by se měly zohlednit u výstavby rodinného domu, a jejich ocenění. Sečtením vznikne přibližná celková částka, která je následně srovnána s vedlejšími náklady vybraných realizovaných projektů a též s procentními sazbami, jež v souvislosti s vedlejšími náklady uvádí společnosti ÚRS a RTS. Na závěr je stanoven ukazatel ceny vedlejších nákladů na měrnou a účelovou jednotku.
Návrh zařízení staveniště v BIM projektech
Havlena, Šimon ; Trtílek, Petr (oponent) ; Biolek, Vojtěch (vedoucí práce)
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Diplomová práce se zabývá moderními přístupy zařízení staveniště a hlavním cílem diplomové práce je navržení formuláře zařízení staveniště a jeho následné ověření pomocí 3D modelu v BIM platformě.
Predikovaná a skutečná spotřeba energie v budovách
Trtílek, Petr ; Vrba, Jiří (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá porovnáním predikované a skutečné spotřeby v budovách. Predikovaná spotřeba je zjištěna výpočtem průkazu energetické náročnosti konkrétně vybrané budovy a skutečná spotřeba je sledována v budově v areálu Otevřené zahrady nadace partnerství v městě Brně. Teoretická část se zabývá jednak obecněji spotřebou energie v budovách tak metodikou výpočtu energetické náročnosti budov.
Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Bystrc
Trtílek, Petr ; Vrba, Jiří (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci se zabývám vývojem rezidenční výstavby v obci Bystrc, která se postupně stala městskou částí města Brna. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových úsecích historie obce od nejstarší výstavby až po moderní stavby a zabývám se také nastíněním další výstavby a rozvoje městské části, který doplňuji o vlastní názor na aktuálně plánované projekty a developmenty na území této městské části. Zvláštní pozornost věnuji období výstavby panelových sídlišť, které zásadně ovlivnili vývoj tohoto území.
Rodinný dům
Trtílek, Petr ; Uheríková, Eliška (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce ,,Rodinný dům,, je zpracován ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se o dispoziční řešení rodinného domu s garáží pro dvě osobní auta a samostatnou bytovou jednotkou vhodnou pro pronájem. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím. Konstrukční systém objektu je silikátový z pálených tvarovek POROTHERM se stropním polomontovaným systémem MIAKO s nosníky POT. Exteriérové nosné zdi jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z kamenné vlny Rockwool. Krov je hambálkový, opatřený středovou vaznicí a pozednicemi, krov je zateplený dvěma vrstvami minerální kamenné vlny Rockwool. V objektu jsou dva komíny-jeden zajišťující odvod kouře z centrálního plynového kotle a druhý odvádějící kouř z krbu umístěného v obývacím pokoji, oba jsou systémové komíny Schiedel. Objekt je také vybaven solárními panely určenými pro ohřev teplé vody. Základy jsou vytvořeny z betonových pasů opatřeným podsypem z drceného stěrkového lože. Garážová a vstupní část je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou, která má v nejvyšší vrstvě násyp ze substrátu porostlý vegetací. Součástí zpracované bakalářské práce je i posouzení objektu z hlediska tepelně technických vlastností a zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Viz též: podobná jména autorů
2 Trtílek, Pavel