Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inventories in company focused on machinery industry
Stržínková, Veronika ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Pakšiová, Renáta (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na účetnictví v oblasti zásob a jeho praktickou aplikaci v podniku ŽOS Trnava, a. s. Práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá zásobami obecně (jejich definicí, zařazením, oceněním, tvorbou opravných položek a vyřazením). Část práce je věnovaná internímu auditu. Dále je popisováno ověřování zásob v účetní závěrce dle auditorských postupů. Praktická část aplikuje poznatky nabyté v teoretické části. Cílem práce bylo popsat oblast zásob, interní audit, naznačit ověřování této oblasti statutárním auditorem a skutečnosti demonstrovat na reálním podniku.
Long term assets and its confirmation in Financial Statements
Stržínková, Veronika ; Křížová, Bára (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
STRŽÍNKOVÁ, Veronika: Dlouhodobý majetek a jeho ověřování v účetní závěrce. -- Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví; Katedra finančního účetnictví a auditingu -- vedoucí bakalářské práce Ing. Bára Křížová -- Praha 2014, s. 46. Bakalářská práce se zaměřuje na proces auditu dlouhodobého hmotného majetku a jeho praktickou aplikaci v podniku ŽOS Trnava, a. s. Práce je rozdělena na tři části -- teoretická část se zabývá jednak dlouhodobým majetkem obecně (jeho definicí, zařazením, oceněním, odepisováním a vyřazením) a dále ověřováním dlouhodobého majetku v účetní závěrce, spolu s popisem procesu auditu. Praktická část aplikuje poznatky nabyté v obou kapitolách teoretické části. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem auditor ověřuje dlouhodobý hmotný majetek v účetní závěrce, a tyto poznatky aplikovat na konkrétní podnik.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.