Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva
Bukovská, Z. ; Rukavičková, L. ; Chabr, T. ; Morávek, R. ; Levý, O. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zelinková, T. ; Dobeš, P. ; Švagera, O. ; Kryl, J. ; Soejono, I. ; Řihošek, J. ; Holeček, J. ; Hanák, J. ; Čermák, F. ; Kašpar, R. ; Mareček, L. ; Nedvěd, J. ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Staš, Lubomír ; Myška, O.
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v druhém roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci a monitoring seismických účinků trhacích prací a hydrogeologický monitoring. Důležitou součástí je příprava klasifikačního systému pro popis horninového masivu. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro třetí rok řešení projektu.
Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Schuchová, Kristýna ; Gong, Libin ; Kubina, Lukáš ; Zajícová, Vendula ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití geotechnických metod, řešena paralelně a v těsné součinnosti s etapou B – Výzkum použití geofyzikálních metod. Geotechnické průzkumné experimenty in situ tak byly provedeny ve stejných lokalitách, kde byly aplikovány geofyzikální metody. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických a geomechanických podmínkách. Ve vulkanických horninách byla vybrána Experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly bývalého hlubinného uranového dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Etapová zpráva shrnuje výsledky geotechnických, laboratorních a numerických metod ze všech uvedených lokalit.
Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Schuchová, Kristýna ; Kukutsch, Radovan ; Kubina, Lukáš
Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických prostředích. Ve vulkanických horninách byla vybrána experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly Dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Ke kvalitativnímu popisu horninového masivu byly kromě invazivních geotechnických metod využívající vrtné práce, vybrány také alternativní metody bez zásahu do horninového masivu. Ke kvantifikaci strukturního porušení horninového masivu bylo použito strukturní mapování na stěnách důlních děl a odrazivost pomocí Schmidtova kladívka.
Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zajícová, Vendula
Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu Rožná. Druhá lokalita se nachází ve vulkano-sedimentární sérii experimentální štoly Josef. Za účelem zhodnocení rozsahu EDZ bylo na obou zmíněných lokalitách využito kombinace geotechnických a laboratorních metod. Z geotechnických metod se jednalo o kvalitativní zhodnocení horninového masivu pomocí indexu RQD na vrtném jádře. Index RQD a porušení stěn vrtů bylo také stanoveno na základě analýzy pomocí metod OBI a ABI. V laboratořích byla provedena charakterizace pórového prostoru pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie (RTG - µ-CT) a vysokotlaké porozimetrie (MIP). Výzkumná zpráva shrnuje výsledky uvedených metod.
Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kubina, Lukáš ; Rutar, Tomáš
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V úpadně vedeném vrtu (JT1) byly provedeny optický i akustický záznam pomocí optického (OPTV - Optical TeleViewer) i akustického (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televizoru. Vzhledem k úklonu horizontálního vrtu (JTGeo01) -10° byly i zde provedeny orientované záznamy metodami OBI a ABI. Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty.
Geotechnické zhodnocení průzkumného vrtu JTGeo01, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin
Za účelem provedení návazného třetího cyklu aplikace geotechnických metod byla vytipována lokalita v experimentální štole Josef. Vzhledem k podmínkám a existující infrastruktuře byla k měření vybrána rozrážka SCHZ-JP9. Uvedená rozrážka je situována ve vulkano-sedimentární sérii tvořené tufitickými horninami, což umožní vzájemné porovnání charakteru porušení horninového masivu na jednotlivých lokalitách tvořené odlišnými typy hornin. Kromě stávajících průzkumných vrtů byl pro účely aplikace geotechnických metod nově navrtán jádrový průzkumný vrt JTGeo01 průměru 76 mm. Předložená výzkumná zpráva shrnuje geotechnické zhodnocení horninového masivu na základě uvedeného průzkumného jádrového vrtu.
Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Rutar, Tomáš ; Nohejl, Zdeněk
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla na Dole Rožná provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V horizontálním vrtu (VRT-H) byl proveden orientovaný záznam stěn pomocí optického televizoru (OPTV - Optical TeleViewer). V úpadně vedeném vrtu (VRT-U) byl optický záznam doplněn akustickým televizorem (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer). Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty.
Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horniny pro účely kalkulace napětí na základě měření sondami CCBO
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin
Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru CCBO. Celkem čtyři měření napětí byly provedeny v metamorfovaném horninovém masivu tvořeném biotitickou rulou, v horizontálně vedeném vrtu s označením VRT-H. Pro účely výpočtu velikosti hlavních složek napěťového pole je nezbytná znalost základních fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu v místě měření. Z tohoto důvodu byly z vrtného jádra uvedeného vrtu připraveny zkušební tělíska, která byla následně testována na mechanickém lise ZWICK 1494. Výzkumná zpráva popisuje jednotlivé zkušební vzorky, metodické postupy a výsledky fyzikálně mechanických vlastností.
Stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra pomocí sond CCBO, Důl Rožná
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Měření napěťového stavu horninového masivu bylo provedeno na 20. patře likvidovaného uranového dolu Rožná. Tato lokalita byla vybrána jako jedna z možných testovacích lokalit celého souboru plánovaných geotechnických a geofyzikálních metod. V rámci měření se podařilo uskutečnit sérii 4 měření 3D napěťového tenzoru v průběhu realizace subhorizontálního (cca + 5°) jádrového vrtu průměru 76 mm. Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra (overcoring) s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru, vyvinutou na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s japonskou universitou Kumamoto s originálním názvem Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO). Výzkumná zpráva sumarizuje výsledky provedených měření.
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – první průběžná zpráva
Bukovská, Z. ; Rukavičková, L. ; Chabr, T. ; Morávek, R. ; Levý, O. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zelinková, T. ; Dobeš, P. ; Švagera, O. ; Kryl, J. ; Soejono, I. ; Řihošek, J. ; Hanák, J. ; Čermák, F. ; Kašpar, R. ; Mareček, L. ; Nedvěd, J. ; Vavro, Leona ; Myška, O. ; Janeček, Ivan
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v prvním roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci a monitoring seismických účinků trhacích prací. Důležitou součástí je rešerše využívaných klasifikačních systémů pro popis horninového masivu a hydrogeologická rešerše. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro druhý rok řešení projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 SOUČEK, Karel
1 Souček, K.
8 Souček, Karel
2 Souček, Kryštof
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.