Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Apache module for the DoS attack mitigation
Ruman, Róbert ; Sikora, Marek (oponent) ; Jurek, Michael (vedoucí práce)
This thesis is devoted to the mitigation of multiple types of DoS attacks. Our aim was to create a custom apache module that is able to mitigate flood attacks as well as logical attacks. The module was created in C language using VS Code. After creating the module we ran multiple tests to gather data in order to be able to compare our module to already existing apache modules. Comparing the test result we concluded that our module is able to mitigate both types of attacks. The results of the tests are visualized using graphs in the appendix.
Portál pro podporu výuky aplikované kryptografie
Vojáčková, Veronika ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Kryptografie má bohatou historii, sahající od starověkých civilizací až po moderní dobu, zajistění důvěrnosti a bezpečnosti vždy hrálo velice důležitou roli. Pro pochopení těchto algoritmů je však potřeba pochopit základy této problematiky, což může být bez ucelených zdrojů velice náročný úkol. Práce nejprve prozkoumává webové portály zabývají se kryptografií na českém a zahraničním internetu. Dále seskupuje veškeré potřebné znalosti pro předmět aplikovaná kryptografie. V rámci práce je vytvořen webový portál sdružující potřebné informace pro podporu výuky spolu s praktickou demonstrací algoritmů a jejich využití v programovacím jazyce Python.
Testování zranitelností cloudových řešení útokem Slowloris
Šrámek, Michal ; Sikora, Marek (oponent) ; Šeda, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice distribuovaného útoku Slowloris implementovaného v modulu nástroje Apache JMeter. Tento nástroj je poté použit pro demonstrování zranitelnosti cloudového prostředí Microsoft Azure. Výstupem práce je rozšíření modulu, o možnost testování z více IP adres. Upraven je také nástroj SlowHTTPTest, který modul pro tento útok používá. V úvodu jsou stanoveny základní pojmy o cloudových službách a jejich rozdělení. Následují kapitoly definující aktuální bezpečnostní hrozby pro cloud a jejich porovnání mezi třemi největšími poskytovateli cloudu. Dále jsou popsány použité technologie a konfigurace Azure prostředí. Nakonec se práce věnuje úpravě modulů pro útok s více adres, jeho testování na lokální a cloudové infrastruktuře.
Data Mining Based Web Analyzer of Job Advertisements
Wittner, Alex ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
The goal of this bachelor's thesis was to create an automated submission of new job postings by inserting a URL within an existing web application https://rewire.informacni-bezpecnost.cz that aims to collect job postings in the cybersecurity field with a detailed job competency analysis. The job advertisements are analyzed using a multi-pattern search algorithm, Aho-Corasick, written in Java. A Python script using the Selenium library extracts information from job advertisements. The resulting implementation and web page are created using PHP and the ReactJS library using JavaScript.
Systém monitorování IT infrastruktur pomocí robotických automatizovaných procesů
Valíček, Matěj ; Mikulášek, Michal (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nástroje pro kategorizaci elektronické pošty za pomoci Robotických Automatizačních Procesů (RPA). Kategorizace probíhá na základě zprávy s kategorií „_TEMPLATE“ a podobnosti jejího předmětu s předmětem příchozí zprávy. Robot dále analyzuje dochvilnost zpráv a v případě zpoždění je o této situaci obeznámen administrátor. Na závěr jsou zprávy přesunuty do archivních složek, tak aby v hlavní složce zůstala vždy pouze jedna zpráva od každého předmětu.
Stress testing of email communication
Takács, Peter ; Sikora, Marek (oponent) ; Člupek, Vlastimil (vedoucí práce)
This thesis deals with the improvement of SMTP and Mail Reader Samplers for JMeter that allow the selection of specific network interfaces, support for IPv6, and the ability to test using multiple source IP addresses and ports and the development of a new module that can start and stop email server services. The theoretical part focuses on the protocols used in email communications, including SMTP, IMAP, and POP3, and the functionality of performance testing. The practical part focuses mainly on improving the SMTP Sampler, Mail Reader Sampler, and the development of the new Email Server Emulator module. It also tests the functionality and impact of the new features and modules. The results of these tests are analyzed at the end of this thesis.
Monitorovací systém síťových prvků pro zátěžové testování
Svozil, Jiří ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřená na návrh, implementaci a testování systému určeného ke sběru, uchovávání a následného přenosu dat o stavu serveru do aplikace pro jejich vizualizaci. Tento systém umožňuje jednoduchým a nenáročným způsobem monitorovat a ukládat základní informace o webovém serveru a dále je posílat pro další využití těchto dat. Práce se věnuje návrhu a tvorbě software pro sběr, ukládání měřených dat a následnému přenesení těchto dat do již existující webové aplikace pro vizualizaci.
Hodnocení generátorů náhodných čísel
Svoboda, Martin ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tématem práce jsou náhodná čísla a problematika jejich testování. V práci jsou uvedeny způsoby generování náhodných čísel a řada statistických testů náhodnosti. Součástí práce je popis vytvořené aplikace sloužící k testování náhodných čísel, která obsahuje sadu 23 statistických testů náhodnosti a 5 integrovaných generátorů. V poslední kapitole jsou pomocí aplikace otestovány různé druhy generátorů náhodných čísel a klíče vzniklé kvantovou distribucí klíčů.
Automatizovaný dohledový systém pro IT infrastruktury
Kunčický, Daniel ; Lieskovan, Tomáš (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace, která bude automatizovaně vyhodnocovat přijaté zprávy. V případě výskytu incidentu informuje administrátora o aktuálním stavu. Při svém periodickém spouštění bude zasílat informace o průběhu vyhodnocování zpráv. V rámci vyhodnocování zpráv také zkontroluje dochvilnost zpráv a příjem všech očekávaných zpráv. Pro správu programu byla vyvinuta grafická nadstavba. Aplikace byla vyvinuta v jazyce Python s možností převodu na exe soubor. Aplikace usnadňuje rutinní sledování stavu IT infrastruktury.
Webová aplikace pro tvorbu profilu kybernetické bezpečnosti
Stejskal, Michal ; Sikora, Marek (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací optimalizačního programu určeného pro nalezení nejvýhodnějších kombinací kurzů. Cílem práce bylo seznámit se s Evropským rámcem dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECSF), optimalizačními algoritmy a projektem Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). Práce taktéž zahrnuje webový vývoj a práci s databází. Program je vyvinut v programovacích jazycích Python, PHP a JavaScript. Kritickými požadavky na funkci programu byla optimálnost řešení a doba ve které je řešení nalezeno. Program je spojený s webovým rozhraním, kde je možné vyhledávat optimální kombinace na základě vstupních podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Sikora, Marian
13 Sikora, Martin
5 Sikora, Michal
2 Sikora, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.