Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku
Salava, Jan
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR: metodika pro praxi
Salava, Jaroslav ; Novotný, David
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku
Salava, Jan
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku
Salava, Jan ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Žídek, Karel (oponent)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Rodová a osobní prezentace Zachariáše z Hradce v zámecké rezidenci v Telči.
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Zámek v Telči je jednou z několika staveb v České republice, jejichž interiéry se z druhé poloviny 16. století dochovaly téměř v původní podobě. Majitel dominia Zachariáš z Hradce nechal hrad rozšířit a bohatě vyzdobit. Výzdoba odráží především osobní vkus hradního pána. První předlohy pro výzdobu pocházejí z Norimberských dílen. Později převládly holandské vlivy. Prokázána je inspirace dílem holandských rytců Cornelise Corta a Franse Huyse a Švýcara Rudolfa Wyssenbacha. Neméně důležitým zdrojem inspirace je kniha Imagines gentis austriacae od Italského malíře Francesco Terzia. Reprezentaci lze připsat nejrůznější kryptoportréty, zejména v prostorách, které byly přístupné veřejnosti. Specifickou formou reprezentace jsou medvědí štítonoši v pohřební kapli, kteří nesou znaky hradního pána a jeho první ženy Kateřiny z Valdštejna. Medvědi poukazují na legendu, podle níž pochází rodina Zachariáše z Hradce ze starobylé italské rodiny Ursini. Reprezentaci sloužil i císařský sál, který je vyzdoben medailony, nesoucími portréty římských králů a královen a několika neidentifikovatelnými podobiznami. I když se mi nepodařilo prokázat existenci jednotného ikonografického program pro celý zámecký areál, je tato otázka stále otevřená. Ve výzdobě převládá prezentace zámeckých majitelů, před prezentací rodovou s...
Sgrafitová výzdoba Klenotnice a Hodovní síně ve státním zámku Telč
Salava, Jan ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Mžyková, Marie (oponent)
RESUME Výmalba dvou přízemních místností ve východním křídle starého hradu ve státním zámku Telč, jimž jsem věnoval svou práci, byla vytvořena za pana Zachariáše z Hradce. Hradečtí byli jednou z větví rodu Vítkovů a své sídlo měli v Jindřichově Hradci. Zachariáš byl synem Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu. Měl staršího bratra Jáchyma narozeného roku 1526, Zachariášovo narození se nejnověji klade do zimních měsíců přelomu roku 1527 a 1528. Telčského panství se ujal 7.listopadu 1550. Roku 1551 se s českou šlechtou vydal do italského Janova k uvítání nového krále Maxmiliána II. a královny Marie Španělské. Pravděpodobně ještě před odjezdem pověřil významného slavonického stavebníka Leopolda Estreichera přestavbou telčského hradu. Roku 1553 se Zachariáš oženil s Kateřinou z Valdštejna a rozšířil své panství o nové statky. Ve svém životě zastával významné zemské úřady a podílel se na politickém dění předbělohorské Moravy. Výmalba obou místností se spojovala vždy v souvislosti se stavební etapou Leopolda Estreichera. Pouze Hodovní síň přesně datovat do roku 1553 jenž je znázorněn v záklenku nad západním vchodem. Výmalba Klenotnice se nověji datuje do 60.let 16.století. Význam obou místností je již určen jejich názvem, Hodovní síň pravděpodobně sloužila k hodování s tím, že s rozšířením zámeckého areálu sloužila...
Technologická etapa hrubé spodní stavby objektu pozemního stavitelství
Salava, Jiří ; Čech, David (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu v Uherčicích. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků.
Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky
Salava, Jaroslav ; Polák, Jaroslav
Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná eradikace PPV, je nutné najít jiný způsob regulace tohoto patogena. Jako nejperspektivnější se jeví šlechtění nových odrůd na rezistenci. Metodika poskytuje přesný pracovní postup pro testování rezistence broskvoní k PPV. Metodický postup je založen na vizuálním hodnocení příznaků choroby na listech a plodech, stanovení přítomnosti viru v rostlinách pomocí technik ELISA a RT-PCR a biologickém testu na indikátorové rostlině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Salava, Jan
3 Salava, Jaroslav
1 Salava, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.