Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Porovnání reagencií na stanovení aktivity koagulačních faktorů koagulační metodou.
Štorková, Marie ; Sadílek, Petr (vedoucí práce) ; Vrbacký, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zavedením nových citlivějších reagencií pro stanovení aktivity plazmatických koagulačních faktorů vnitřní cesty do provozu hematologické laboratoře. Teoretická část se zabývá stručným popisem celého procesu hemostázy, jednotlivých koagulačních faktorů, patologií hemostázy a stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů. Praktická část je věnována provedení srovnávací studie stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů VIII, IX, XI a XII. Tato studie porovnává výsledky jednotlivých faktorů naměřené novými reagenciemi STA C.K. Prest 5 v kombinaci s příslušnými imunodeficitními plazmami s výsledky získanými metodami využívajícími původní reagencie STA PTT A v kombinaci s klasickými deficitními plazmami. Naměřené hodnoty jsem následně vyhodnotila metodou lineární regrese a Bland- Altmanovým grafem, na jejichž základě jsem posoudila, zda je možné metody využívající nové reagencie zavést do provozu laboratoře. Vypočítané hodnoty korelačních koeficientů jednotlivých metod jsou vyšší než r = 0,98, což spolu s rovnicemi přímek korelačních grafů poukazuje na těsnou korelaci výsledků naměřených reagenciemi původními a reagenciemi nově zaváděnými. Obdobné výsledky ukazují i Bland-Altmanovy grafy. Výraznější rozdíly mezi výsledky se objevují pouze v oblasti významně...
Vyšetření tělních tekutin na automatickém analyzátoru XT-4000i
Tycová, Blanka ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Blanka Tycová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název rigorózní práce: Vyšetření tělních tekutin na automatickém analyzátoru XT - 4000i Tato rigorózní práce je zaměřena na cytologické vyšetření tělních tekutin, které jsou analyzovány v hematologické laboratoři OKH v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Jedná se o mozkomíšní mok, pleurální, perikardiální a abdominální tekutinu, peritoneální dialyzát a synoviální tekutinu. Z naměřených dat během analýzy tělních tekutin bylo cílem zaměřit se na kontrolu kvality a zjistit preciznost, pravdivost, linearitu měření, a jaká je stabilita peritoneálního dialyzátu při laboratorní (21,7 řC) a chladničkové teplotě (6,9 řC). Statistickým hodnocením naměřených dat bylo prokázáno, že analyzátor poskytuje validní hodnoty. Grafickým zpracováním bylo prokázáno, že měření opravdu probíhalo lineárně. Zároveň bylo prokázáno, že větší stabilitu vykazuje vzorek peritoneálního dialyzátu, který byl skladován při chladničkové teplotě (6,9 řC). Korelace výsledků analýzy tělních tekutin zjištěných automatickým analyzátorem XT - 4000i a mikroskopickou metodou za použití Fuchs-Rosenthalovy počítací komůrky byla posledním cílem této práce. Statistickým hodnocením...
Hledání vhodných genů pro standardizaci kvantitativní PCR v reálném čase u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Ryšková, Barbora ; Vrbacký, Filip (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
4 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Barbora Ryšková Školitel: Mgr. Filip Vrbacký Název diplomové práce: Hledání vhodných genů pro standardizaci kvantitativní PCR v reálném čase u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií Chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) je nejčastěji se vyskytující leukémií u dospělých, a proto se intenzivně studuje. Doposud nebyla zjištěna vyvolávající příčina toto onemocnění a také nevíme jak toto lymfoproliferativní onemocnění úplně vyléčit s nízkým rizikem následných komplikací, které provázejí použitelnou transplantaci kostní dřeně. K oblastem, které nejsou dostatečně prozkoumány, patří exprese angiogenních faktorů na úrovni RNA. Proto jsme se rozhodli v laboratoři II. Interní kliniky - Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové věnovat právě této problematice. Mým úkolem bylo zavedení vhodné metody pro kvantifikaci odpovídajícího houskeeping genu použitého pro normalizaci výsledků kvantifikace vybraných angiogenních faktorů získaných pomocí PCR v reálném čase. Pro svou vhodnou míru exprese jsme zvolili gen Abl1. Tento gen je však alternativně sestřihován a pouze varianta obsahující 1.exon je skutečně použitelná jako housekeeping. Zaváděná metoda tudíž musela zohlednit tuto...
Porovnání základních koagulačních metod - APTT, PT, FBG mechanickým a optickým principem
Hricová, Júlia ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Ve své práci jsem se zabývala porovnáním základních koagulačních metod APTT, PT a fibrinogenu optickým a mechanickým principem. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V první části bakalářské práce jsem objasnila pojem hemostáza a jak proces koagulace v lidském organizmu vlastně probíhá. Snažila jsem se vysvětlit jednotlivé metody a jejich klinickou interpretaci. Pro měření koagulačních testů optickým principem jsem zvolila koagulometr Sysmex CA 7000 a pro stanovení elektromechanickým principem jsem si vybrala přístroj AMAX Destiny Plus. V teoretické části jsem také popsala jednotlivé principy detekce výsledného koagula u těchto přístrojů. Pozornost jsem věnovala možným interferencím, které mohou ovlivnit výsledné hodnoty koagulačních testů. Zaměřila jsem se na příčiny vzniku těchto vlivů, jejich mechanizmus působení na stanovované parametry, popřípadě možnosti odstranění nebo znemožnění jejich účinků. V praktické části této práce jsem popsala preanalytickou fázi, podmínky správného odběru a transportu biologického materiálu, jejichž dodržení je nezbytnou součásti k zajištění správných laboratorních výsledků. Popsala jsem koagulometry, se kterými jsem pracovala a principy stanovení jednotlivých metod, použité reagencie, interní kontroly kvality a referenční rozmezí pro tyto testy....
Zavedení monitorování antiagregační léčby na analyzátoru Multiplate
Trenčanská, Šárka ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Tato práce popisuje zavedení sledování antiagregační léčby na přístroji Multiplate, který pracuje na principu impedanční agregometrie. Ke sledování jsme použili 4 testy - ASPItest, který slouží pro monitorování léčby kyselinou acetylsalicylovou (ASA), ADPtest a ADPtestHS sloužící pro sledování léčby thienopyridiny a TRAPtest pro monitorování léčby inhibitory GPIIb/IIIa. Cílem této práce bylo ověřit přesnost metody pro jednotlivé testy, stanovit vlastní referenční meze a porovnat je s literárními údaji a na souboru kardiologických pacientů užívajících duální antiagregační léčbu (ASA 100 mg/den a clopidogrel 75 mg/den) vyhodnotit případnou rezistenci na tyto léky. Přesnost metody jsme ověřili na souboru 10 dárců krve zcela bez léčby. Každý vzorek byl opakovaně 5x změřen a z naměřených hodnot jsme vypočítali variační koeficienty. Naše hodnoty variačních koeficientů se od hodnot udaných výrobcem (CV 6 - 10 %) výrazně nelišili (ASPItest: CV 8,7 %, ADPtest: CV 8,8 %, ADPtestHS: CV 13,3 % a TRAPtest: CV 12,1 %). Dále jsme ověřili na souboru 32 dárců krve zcela bez léčby referenční rozmezí AUC pro jednotlivé testy, která jsme porovnali s literárními údaji. Mezi hodnotami AUC našeho kontrolního souboru a literárními údaji nebyly výrazné rozdíly (ASPItest: p = 0,6136; ADPtest: p = 0,0745; TRAPtest: p =...
Možnosti stanovení protilátek typu lupus antikoagulans v hematologické laboratoři IKEM Praha
Rybníčková, Soňa ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Rybníčková Soňa MOŽNOSTI STANOVENÍ PROTILÁTEK TYPU LUPUS ANTIKOAGULANS V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI IKEM PRAHA Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Abstrakt Cíl práce Diagnostika lupusu antikoagulans je problematická, protože neexistuje 100% citlivý screeningový test, a v případě prodloužení koagulačních testů je nutno vyloučit i jiné možné příčiny. (M. Penka 2011) Cílem mé práce je ukázat možnosti vyšetřování LA v naší laboratoři, někdy nejednoznačnou interpretaci naměřených výsledků a také nutnost dodržovat preanalytickou fázi. Zhodnotit klinické projevy, laboratorní kritéria, popsat možné interference testů LA. Metody Teoretická část se zabývá základními mechanismy hemostázy, působením protilátek typu LA v organismu, diagnostickými kritérii i léčebnými doporučeními. Praktická část ukazuje, i pomocí jednoduchého centrifugačního pokusu, jak je důležitá preanalytická fáze včetně dvojí centrifugace, popisuje použité reagencie a přesný postup vyšetření LA rozdělený na screeningové, směsné a konfirmační testy. Výsledky Vyhodnocujeme výsledky jednotlivých testů: screeningových (aPTT-LA a dRVVT screen), směsných testů (aPTT-LA A dRVVT) a konfirmačních testů (ACTIN FS a dRVVT confirm, Staclot® LA). Závěry Porovnali jsme specifitu a senzitivitu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: