Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu
Tichý, Jan ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Zaměřuje se jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a územně plánovací dokumentace a jednak na analýzu veřejného prostoru. Pro sběr dat byla zvolena kombinace dálkového zkoumání a terénního průzkumu. Získané poznatky byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny. Na základě zpracované SWOT analýzy byly identifikovány nejzávažnější problémy a navrhnuto jejich řešení. Tato řešení spočívají převážně v malých a snadných úpravách, které mohou pomoci naplnit velký potenciál ulice Obchodná a jejího veřejného prostoru.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kolbábková, Martina ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů filmové historie, seznámení se s filmovou tématikou a problematikou pro každou generaci. Zároveň se dbá na to, aby areál žil celých 24 hodin denně. Z toho důvodu jsou v areálu navrženy plochy nejen občanské vybavenosti, výroby, sportu, ale také plochy pro bydlení. Areál by se měl stát místem, kam se každý bude rád vracet, ať už za zábavou, rekreací, odpočinkem či poznáním.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Myšková, Hana ; Kabela, Miloš (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu filmových ateliérů a jeho okolím. Na západ od řešeného území leží Lesní hřbitov a obytný soubor Fabiánka, od kterého je areál oddělen terénní depresí. Filmové ateliéry na Kudlově u Zlína byly založeny ve třicátých letech minulého století, jejich silnou stránkou je kromě zajímavé filmové historie i poloha v přírodním prostředím a přitom dostupnost města Zlína. Filmové téma se v areálu zachovalo do současnosti, jsou zde Filmové laboratoře a střední filmová škola. Část objektů se pronajímá jako admininistrativní prostory, je zde zlínské radio, v severovýchodní části území je farmaceutická výroba. Hlavní nově navrhovanou náplní je bydlení v bytových domech doplněné kancelářemi a občanskou vybaveností, která je situována kolem pěší filmové zóny. Bude zde nový sportovní areál a filmový park s lesním amfiteatrem, čímž bude areál sloužit široké veřejnosti. V areálu jsou navrženy funkce pro všechny věkové kategorie.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Rašovská, Michaela ; Schmeidler,, PhDr Karel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší nové využití filmových ateliérů v městské části Zlín – Kudlov. Řešené území se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od Zlína. Cílem návrhu bylo vytvořit fungující celek, který v sobě kombinuje několik funkcí, jak stávajících, tak navržených. Areál se nachází na jednom z nejvyšších míst v okolí s krásnými výhledy na okolí. V areálu filmových ateliérů je proto navržena rozhledna, která je inspirována filmovým pásem a tvoří dominantu území. Filmové ateliéry jsou také spojeny se vznikem Zlínského filmového festivalu. V areálu je proto navržena pěší zóna s náměstím pro pořádání kulturních akcí a výstav spojených s filmovou tematikou. Návrh se snaží vytvořit živý organismus, který by vrátil do filmových ateliérů ztracený život.
Specifická městská vybavenost - urbanistická koncepce areálu Výstaviště Brno
Sannikova, Olga ; Kopáčik, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako urbanistická studie areálu BVV v Brně. Projekt se zabývá revitalizací areálu, zefektivnéní využití v dlouhodobém horizontu. Území je vymezeno severovýchodně ulicí Hlinky, jihozápadně ulicí Bauerovou. Uzemí je nedaleko centra Brna, poblíž Mendelova náměstí. Je přímo napojeno na městský okruh. Hlavní cíle projektu jsou navrátit areálu svůj původní lesk, díky kterému se Brno stalo známé ve světě – vytvořit mezinárodní kulturně-vědecko-sportovní uzel. Otevřít areál celoročně pro veřejnost a vytvoření nových ploch specifického bydlení vztahující se k funkci areálu.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Soušková, Anna ; Schmeidler,, PhDr Karel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení revitalizace území Filmových ateliérů Zlín, jeho obnova pro filmovou tvorbu a další využití. Vizí je v dané lokalitě docílit formou vzájemně propojených dílčích záměrů kompaktního a zcela výjimečného funkčního celku s kumulací vzdělávání, specifického podnikání v audiovizi, řady občanských služeb, přechodného i trvalého bydlení až po zázemí pro relaxaci a sportovní vyžití. Záměr v maximální možné míře zohledňuje unikátní historii, respektuje prostředí, stávající urbanisticko-architektonické řešení a vytváří nový veřejný multifunkční prostor.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Pospíšilová, Šárka ; Kabela, Miloš (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení areálu Filmových ateliérů, jeho obnovy, zpřístupnění pro širší veřejnost, využití filmové tématiky a návrh nového funkčního využití. Areál bývalých filmových ateliérů se nachází na území místní části Zlín - Kudlov. Řešené území o rozloze 10,11 ha je vymezeno na jižní, severní a západní straně zastavěným územím a ulicí Vrchy na východní straně. Územím prochází ulice Filmová, která jej dělí na dvě části, a to na zastavěnou část areálu filmových ateliérů a nezastavěnou část zahrádkářských a neudržovaných ploch. Vizí projektu je oživit stávající areál pomocí nově navržených funkcí, zjednodušit dopravní strukturu a doplnit stávající zástavbu zástavbou novou.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kubačka, Jan ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na revitalizaci areálu bývalých filmových ateliérů na území přibližně tři kilometry jižně od středu Zlína, v městské části Kudlov. Areál byl budován průběžně od třicátých let minulého století, v současné době již však neplní svou původní funkci. V této práci je navržena optimalizace stávajícího stavu, dostavba několika budov a rozšíření území o navržený park na západě. Velký důraz je kladen na co nejvyšší míru polyfunkčnosti, kromě hlavní funkce bydlení v bytových domech, je v území doplněna komerční občanská vybavenost, pronajímatelný výrobní objekt, venkovní sportovní areál, či již zmiňovaný park. Koncept výstavby odráží tradiční zlínský urbanismus, a to pravidelný rastr budov v pravoúhlém uspořádání a jednotu tvarů či materiálů.
Územní studie využití aktuálního rozvojového území Dolní Vítkovice, Ostrava
Vlach, Jan ; Kopáčik, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Předmětem této práce je prostor navazující na Dolní oblast Vítkovice, památkou Evropského kulturního dědictví ve městě Ostravě, Moravskslezký kraj. Tato práce se soustředí na zpřístupnění lokality pro všechny druhy dopravy, překonání přírodních a zejména člověkem vytvořených bariér a zároveň prozkoumává možnosti intenzivního zastavění s ohledem na průmyslovou minulost místa. To vše v kontextu postindustriálního města se zmenšující se a stárnoucí populací.
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: