Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Procházková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu....
Analýza profylaktického podávání antibiotik II.
Bobčíková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza profylaktického podávání antibiotik II Autor: Martina Bobčíková Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Anna Patková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Antibakteriální profylaxí (AP) se rozumí podávání antibiotik či chemoterapeutik (ATB), uskutečňované v rámci prevence infekce v místě chirurgického výkonu (SSI). Řada faktorů může potenciálně zvyšovat riziko vzniku SSI. Jejich znalost, ovlivnění a eliminace, stejně jako dodržení základních pilířů AP a její provedení dle dostupných vědeckých poznatků, je účinným opatřením vedoucím ke snížení incidence postoperačních komplikací ve smyslu SSI. Cílem této práce bylo analyzovat profylaktické podávání ATB ve vztahu k chirurgickému výkonu v nemocničním zařízení v ČR, a výsledky srovnat s mezinárodními doporučenými postupy a rešerší nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti této zdravotnické problematiky. Metodika: Průřezová observační studie byla zahájena v říjnu 2019. V definovaném období od 2. do 23. října 2019 byly zaznamenávány údaje o uskutečněných chirurgických výkonech v daném nemocničním zařízení a provedené AP u pacientů ve věku nad 18 let, kteří vyjádřili souhlas se zařazením do studie, do předem připraveného formuláře,...
The influence of pulse glucocorticoid therapy on ECG
Bosaková, Nikola ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Nikola Juríková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 2 II. Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Názov diplomovej práce: Vplyv pulznej terapie glukokortikoidmi na EKG Pulzná terapia (PT) glukokortikoidmi sa využíva na zvládnutie akútnych exacerbácií chronických zápalových a autoimunitných ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv PT methylprednisolonom (MP) na EKG, najmä na QT interval, ktorého patologické predĺženie môže vyvolať život ohrozujúce komorové arytmie a identifikovať ďalšie rizikové faktory (RF) s vplyvom na QT predĺženie. Dáta boli zbierané retrospektívne počas jedného roka zo zdravotníckej dokumentácie pacientov II. gastroenterologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. QT interval bol upravený na QTc podľa Bazzetovej (QTcB) aj Fridericiovej (QTcF) formuly, za hraničné hodnoty považované QTc >450 ms (muži), QTc >460 ms (ženy), zmena QTc (∆QTc) >30 ms a >60 ms. V sledovanej populácii bolo podaných 325 PT MP 277 pacientom (66,0 % žien), EKG bolo dostupné u 306 (94,2 %) PT. Po PT bola pozorovaná signifikantná ∆QTcF o 14,6 ms (p <0,001) a ∆QTcB o 5,6 ms (p <0,001). K predĺženiu QTcF...
Analýza profylaktického podávání antibiotik II.
Bobčíková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza profylaktického podávání antibiotik II Autor: Martina Bobčíková Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Anna Patková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Antibakteriální profylaxí (AP) se rozumí podávání antibiotik či chemoterapeutik (ATB), uskutečňované v rámci prevence infekce v místě chirurgického výkonu (SSI). Řada faktorů může potenciálně zvyšovat riziko vzniku SSI. Jejich znalost, ovlivnění a eliminace, stejně jako dodržení základních pilířů AP a její provedení dle dostupných vědeckých poznatků, je účinným opatřením vedoucím ke snížení incidence postoperačních komplikací ve smyslu SSI. Cílem této práce bylo analyzovat profylaktické podávání ATB ve vztahu k chirurgickému výkonu v nemocničním zařízení v ČR, a výsledky srovnat s mezinárodními doporučenými postupy a rešerší nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti této zdravotnické problematiky. Metodika: Průřezová observační studie byla zahájena v říjnu 2019. V definovaném období od 2. do 23. října 2019 byly zaznamenávány údaje o uskutečněných chirurgických výkonech v daném nemocničním zařízení a provedené AP u pacientů ve věku nad 18 let, kteří vyjádřili souhlas se zařazením do studie, do předem připraveného formuláře,...
The influence of pulse glucocorticoid therapy on ECG
Juríková, Nikola ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Nikola Juríková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 2 II. Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Názov diplomovej práce: Vplyv pulznej terapie glukokortikoidmi na EKG Pulzná terapia (PT) glukokortikoidmi sa využíva na zvládnutie akútnych exacerbácií chronických zápalových a autoimunitných ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv PT methylprednisolonom (MP) na EKG, najmä na QT interval, ktorého patologické predĺženie môže vyvolať život ohrozujúce komorové arytmie a identifikovať ďalšie rizikové faktory (RF) s vplyvom na QT predĺženie. Dáta boli zbierané retrospektívne počas jedného roka zo zdravotníckej dokumentácie pacientov II. gastroenterologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. QT interval bol upravený na QTc podľa Bazzetovej (QTcB) aj Fridericiovej (QTcF) formuly, za hraničné hodnoty považované QTc >450 ms (muži), QTc >460 ms (ženy), zmena QTc (∆QTc) >30 ms a >60 ms. V sledovanej populácii bolo podaných 325 PT MP 277 pacientom (66,0 % žien), EKG bolo dostupné u 306 (94,2 %) PT. Po PT bola pozorovaná signifikantná ∆QTcF o 14,6 ms (p <0,001) a ∆QTcB o 5,6 ms (p <0,001). K predĺženiu QTcF...
The analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients
Očovská, Zuzana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Zuzana Očovská1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociálnej a klinickej farmácie 2 Fakultná nemocnica v Hradci Králové, Nemocničná lekáreň, Vedúca oddelenia klinickej farmácie Názov diplomovej práce: Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov Hospitalizácie z dôvodu liekových problémov predstavujú závažný klinický problém, ktorý má významné ekonomické dôsledky. Obzvlášť starší pacienti sú náchylný k liekovým problémom z dôvodu častej polyfarmácie a s vekom-súvisiacich zmien farmakokinetiky a farmakodynamiky. Cieľom teoretickej časti tejto diplomovej práce bolo predstaviť problematiku liekových problémov a načrtnúť výsledky štúdií zaoberajúcimi sa poliekovými hospitalizáciami u geriatrických pacientov. Cieľom praktickej časti bolo určenie prevalencie liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácií na geriatrické oddelenie a identifikácia najčastejších liekových skupín zodpovedných za tieto liekové problémy. Počas šiestich mesiacov bolo retrospektívne hodnotených 200 hospitalizácií na geriatrickom oddelení III. internej gerontometabolickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové s cieľom určiť či hospitalizácia...
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Procházková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu....
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Procházková, Martina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015-2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX "Methotrexate Intolerance Severity Score". Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu....
The analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients
Očovská, Zuzana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Zuzana Očovská1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociálnej a klinickej farmácie 2 Fakultná nemocnica v Hradci Králové, Nemocničná lekáreň, Vedúca oddelenia klinickej farmácie Názov diplomovej práce: Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov Hospitalizácie z dôvodu liekových problémov predstavujú závažný klinický problém, ktorý má významné ekonomické dôsledky. Obzvlášť starší pacienti sú náchylný k liekovým problémom z dôvodu častej polyfarmácie a s vekom-súvisiacich zmien farmakokinetiky a farmakodynamiky. Cieľom teoretickej časti tejto diplomovej práce bolo predstaviť problematiku liekových problémov a načrtnúť výsledky štúdií zaoberajúcimi sa poliekovými hospitalizáciami u geriatrických pacientov. Cieľom praktickej časti bolo určenie prevalencie liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácií na geriatrické oddelenie a identifikácia najčastejších liekových skupín zodpovedných za tieto liekové problémy. Počas šiestich mesiacov bolo retrospektívne hodnotených 200 hospitalizácií na geriatrickom oddelení III. internej gerontometabolickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové s cieľom určiť či hospitalizácia...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.