Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny ve využívání objektů druhého bydlení
Peksová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Nosková, Alena (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem druhé bydlení, konkrétně změnou využití rekreačních objektů v důsledky společensko - ekonomických změn. Druhé bydlení se v Česku začalo rozvíjet na začátku 20. století a k velkému rozmachu došlo od 60. let 20. století. Práce pojednává o změně využití objektů druhého bydlení a transformaci na trvalé bydlení na přelomu druhého a třetího desetiletí 21. století. Zkoumaná oblast Hradec u Kadaně se nachází v Česku v Ústeckém kraji. Hlavním cílem práce je charakterizovat změny chování vlastníků objektů druhého bydlení a využití těchto lokalit druhého bydlení, které nastaly v souvislosti se společenskými a ekonomickými změnami. Pro naplnění tohoto cíle došlo k použití několika výzkumných metod. Praktická část je doplněna o teoretickou část, kdy byla uskutečněna rešerše nejenom české, ale i světové literatury a odborných článků zabývajících se problematikou druhého bydlení a také dopadů společenských a ekonomických změn ve společnosti. Pro potřeby stěžejní praktické části výzkumu bylo realizováno pozorování, následně dotazníkové šetření, focus group, metoda sněhové koule a byly použity srovnávací fotografie. Na metodickou část práce navazuje charakteristika zkoumané lokality. Zásadní je závěrečná část práce, jejíž součástí je diskuze výsledků výzkumu a...
Komparace využití rekultivovaných ploch v Severočeské hnědouhelné pánvi pro potřeby rekreace a cestovního ruchu.
Peksová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Boudný, Zdeněk (oponent)
Komparace využití rekultivovaných ploch v Severočeské hnědouhelné pánvi pro potřeby rekreace a cestovního ruchu Abstrakt Znovuoživení průmyslových oblastí formou rekultivace je v posledních letech na vzestupu. Rekultivovaná místa se stávají turisticky významnými oblastmi. Tato bakalářská práce je komparační studií rekultivačních projektů v Severočeské hnědouhelné pánvi. Cílem bylo zhodnotit rekreační funkci vybraných rekultivovaných projektů. Dále byl zjišťován typ rekultivace, plocha rekultivační oblasti, typ využití ploch. Také byla provedena analýza webových stránek s cílem porovnání propagace a zapojení veřejného či soukromého sektoru u sledovaných rekultivačních projektů. Práce zhodnocuje zájmové aktivity a atraktivity v areálech. V první části práce je rešerše literatury a terminologie. Dále jsou popsány jednotlivé rekultivační projekty. V poslední části jsou projekty zhodnoceny v rámci zájmových aktivit a atraktivit a významu v cestovním ruchu. Klíčová slova: rekultivace, cestovní ruch, rekreace, Severočeská hnědouhelná pánev

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.