Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jak motivovat děti ke čtenářství: akční výzkum v mateřské škole
Papayová, Vanda ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat děti předškolního věku ke čtenářství a zároveň zlepšení jejich čtenářské pregramotnosti. Cílem mé práce bylo, aby si děti předškolního věku vytvořily kladný vztah ke čtenářství a také abych je namotivovala k zájmu o knihy za pomoci realizovaných aktivit. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V části teoretické se zabývám vysvětlováním pojmů jako je čtenářství, čtenářská pregramotnost a gramotnost, dále uvádím faktory, které ovlivňující dětského čtenáře, také se zabývám rolemi četby a rozvojem čtenářství. Druhá kapitola pojednává o rozvoji čtenářství a o motivaci. Poslední kapitola v teoretické části je o současné literatuře. V empirické části popisuji realizovaný akční výzkum ve vybrané mateřské škole. Během akčního výzkumu jsem si stanovila problém a následně jsem si určila návrh na podporu motivace dětí ke čtenářství. V rámci výzkumného šetření jsem za pomoci své vedoucí práce sestavila dotazník (pretest a posttest), který jsem následně zpracovala a vyhodnotila. Při shrnutí a vyhodnocení získaných dat jsem došla k závěru, že aktivity, které jsem s dětmi realizovala, byly úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA čtenářství, předškolní dítě, motivace ke čtenářství, mateřská škola
VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PAPAYOVÁ, Vanda
Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času.

Viz též: podobná jména autorů
2 PAPAYOVÁ, Vanda