Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkum efektivních způsobů odsávání
Pech, Ondřej ; Kratochvíl, Zdeněk (oponent) ; Černecký,, Jozef (oponent) ; Pavelek, Milan (vedoucí práce)
Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost zachycení plynných škodlivin umožňuje lokální odsávání. Jeho nevýhodou je nutnost co nejlépe obklopit zdroj škodlivin nebo být zdroji co nejblíže, což většinou není technicky nebo technologicky možné. Možnou alternativou je využití zesíleného odsávacího systému, který dosahuje větších záchytných vzdáleností. V rámci dizertační práce byla provedena rešerše zesílených odsávacích systémů. Následně byla upravena stávající měřicí trať pro měření s přepážkou nad štěrbinovým sacím nástavcem a současně byla měřicí trať částečně automatizována. Pro postihnutí případu škodliviny s hustotu menší než vzduch byl pracovní stůl přesunut nad odsávací štěrbinu. Na základě rešerše byla navržena úprava štěrbinového zesíleného odsávacího nástavce, která spočívala v úpravě přívodu vzduchu. Místo přívodní štěrbiny bylo využito soustavy dírek a soustavy trubiček pro vyšší turbulizaci proudění a tím zvýšení účinnosti odsávání. Následně byly přívodní proudy ze štěrbiny, dírek i trubiček vizualizovány kouřovou metodou. Dále bylo provedeno měření účinnosti odsávání metodou stopového plynu a měření rychlostních polí před navrženými konfiguracemi štěrbinového zesíleného sacího nástavce. V závěru výzkumných prací bylo provedeno zhodnocení energetické náročnosti všech způsobů odsávání měřením příkonu ventilátorů a výpočtem ztrátového příkonu.
Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort
Kazkaz, Mohammad ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Šafařík,, Pavel (oponent) ; Pavelek, Milan (vedoucí práce)
The air temperature is most often used to assess the thermal state of an internal environment. However, air temperature alone is insufficient in many cases to evaluate the environmental thermal state. The main objective of the thesis is evaluating the thermal state of an indoor environment and specifying the parameters that influence on it. Air temperature, mean radiant temperature, air velocity, and humidity are the four fundamental environmental parameters that determine the thermal state of an interior environment. Given that the thermal state of an environment depends on many parameters, so it has been derived quantities which include the combined effect of several or all these parameters to determining the thermal state of the environment. Some of these quantities for example are: Effective temperature, globe temperature (temperature measured by globe thermometer), operative temperature, equivalent temperature, PMV and PPD indices… etc. Nowadays there are a lot of high accuracy sensors which can evaluate the environmental thermal state, and due to their high price, they are primarily used for purpose of research. The presented work is focused mainly on development of a compact plate sensor for evaluating the thermal state of an interior environment. Mainly focus was on the low cost of the sensor together with a sufficient accuracy. To achieve the objective of the thesis, the following proceedings were carried out: • Analysis the environmental factors affect the thermal state of an environment. • Study the impact of the air temperature, mean radiant temperature, and air velocity on thermal indexes, the globe temperature and operative temperature. • The theoretical comparison between globe temperature and operative temperature. • Design, developing, and constructing a new plate sensor for assessment the thermal state of an interior environment. • Design and constructing a testing chamber to make comparison between sensors of the thermal state of an environment. • Calibrating the constructed sensor by measuring the physical quantities characterizing the thermal state of the environment. • Test the developed plate sensor and comparing it with the globe thermometer in test chamber. • Make a comparison between the theoretical solutions and the measurements in test chamber. The results of this work are own theoretical comparison between the globe temperature and the operative temperature in the selected range of mean radiant temperature, air velocity, and air temperature for evaluating the thermal state of an internal environment. The main output of this work is designing and constructing a simple plate sensor, which would be accurate enough to measure the thermal state of the internal environment. Further, the testing chamber has been constructed to test the developed sensor using new measuring system INNOVA.
Podpora pořádání festivalových soutěží
Pavelek, Miroslav ; Kolář, Martin (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpůrného informačního systému pro organizaci soutěží na festivalu Animefest. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na aplikačním rámci Django napsaném v jazyce Python. Systém nahradí aktuální webové řešení a zároveň přinese nové funkce. Organizátorům festivalu umožní vytvářet nové soutěže a spravovat je spolu s přihláškami účastníků, soutěžícím pak registrovat se do soutěží a spravovat své přihlášky.
Klimatizace líhně kuřat
Petr, Lukáš ; Pavelek, Milan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému klimatizačního zařízení pro prostory s líhněmi kuřat. Práce v úvodu krátce přibližuje problematiku klimatizace, představuje dispozice objektu a nastiňuje požadavky na mikroklima pro správnou inkubaci vajec a líhnutí kuřat. Praktická část diplomové práce se dělí na dva základní úseky, a to výpočtový a návrhový. Výpočtová část se zabývá stanovením množství přiváděného čerstvého klimatizačního vzduchu, výpočtem tepelných ztrát, tepelné zátěže a psychrometrickým výpočtem pro letní a zimní provoz. V návrhové části zachycuje práce návrh a dimenzování vhodných vyústek a vzduchovodů, návrh optimální klimatizační jednotky s ventilátory o výkonu odpovídajícím nárokům objektu a tlakovým ztrátám v potrubí. Součástí diplomového projektu je rozpis použitého materiálu a příslušná výkresová dokumentace.
Vývoj metody vizualizace a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize
Pešek, Martin ; Šafařík,, Pavel (oponent) ; Černecký,, Jozef (oponent) ; Pavelek, Milan (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny počátky termovizního zobrazování a oblast použití termovizního měření, na kterou navazují teoretické základy pro měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery. V teoretických základech je uveden rozbor vedení tepla v pomocném materiálu, stanovení dynamických vlastností metody a rozbor záření, který ovlivňuje termovizní snímání. Metoda měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize vyžaduje vložit do neizotermního proudu vzduchu pomocný materiál, na kterém lze sledovat rozložení teplot vzduchu. Pro efektivní vizualizaci teplotních polí ve vzduchu pomocí termovizní kamery je výběr vhodného pomocného materiálu, na kterém je zobrazována měřená teplota, zcela zásadní. V další části jsou stanoveny statické vlastnosti pomocných materiálů. Ze zjištěných údajů jsou následně definovány hranice použitelnosti této metody. V práci jsou uvedena zařízení pro měření teplotních polí ve dvojrozměrných (2D) a ve třírozměrných (3D) vzduchových proudech, s rozšířením o měření teplotních polí v malých uzavřených prostorách s využitím průzoru. Pro běžné využití této metody je vypracována podrobná metodika měření teplotních polí ve vzduchu termovizní kamerou a její aplikovatelnost je demonstrována na konkrétních příkladech. Vyvinutá měřicí metoda může být využita v mnoha oblastech výzkumu i v praxi.
Klimatizace kanceláří v průmyslovém objektu
Drexler, Tomáš ; Pavelek, Milan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh a dimenzování ústředního klimatizačního zařízení pro klimatizaci kanceláří v průmyslovém objektu. Pro klimatizaci bylo vybráno 2.patro kancelářské budovy. Úvod je věnován krátkému vstupu do oblasti klimatizace a přehledu používaných klimatizačních systémů včetně základních druhů a možností použití jednotlivých klimatizačních zařízení v praxi. Následuje výpočtová část, ve které je proveden výpočet tepelných ztrát, letních tepelných zisků klimatizovaného objektu a psychrometrický výpočet letního a zimního provozu klimatizačního zařízení. Po výpočtu potřebných parametru je proveden návrh distribuce vzduchu, strojovny vzduchotechniky, dimenzování vzduchovodů a ventilátorů, návrh přiváděcích a odváděcích vyústek a jejich regulace. Další část obsahuje výpočet spotřeby energie při provozu navrženého klimatizačního zařízení.
Klimatizace kanceláří
Trávníček, Tomáš ; Pavelek, Milan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního systému pro jedno patro kanceláří již stojící administrativní budovy. Návrh klimatizačního systému vychází ze stanovení větracího vzduchu, stanovených tepelných ztrát, tepelné zátěže a psychrometrických výpočtů letního a zimního provozu. Na získané hodnoty jsou navrženy vzduchovody s koncovými vyústkami a také klimatizační jednotka s návrhem strojovny. Návrh a výpočtové řešení je doplněno o výkresovou dokumentaci se seznamem položek.
Klimatizace kanceláří v administrativní budově
Rieger, Lukáš ; Pavelek, Milan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
RIEGER, L.: Klimatizace kanceláří v administrativní budově Hlavní náplní této diplomové práce vyhotovené v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-TEP je provedení návrhu klimatizačního systému kanceláří jednoho podlaží administrativní budovy o dispozicích dle dodané dokumentace. Na teoretickou část zabývající se klimatizačními systémy, zařízeními a jejich jednotlivými součástmi navazují výpočtové kapitoly, ve kterých jsou stanoveny vlastnosti objektu jako tepelné ztráty, tepelné zisky a potřeba větracího vzduchu. Následuje návrh klimatizačního systému zahrnující psychrometrické výpočty, dimenzování vzduchotechnických rozvodů, návrh strojovny a samotného klimatizačního zařízení. Výpočtové řešení je doplněno výkresovou dokumentací a rozpisem materiálu.
Větrání a teplovzdušné vytápění autoservisu
Bašta, Milan ; Pavelek, Milan (oponent) ; Janotková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem větrání a teplovzdušného vytápění autoservisu. V úvodu práce je seznámení s touto problematikou a popis dispozice objektu. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh větrání a teplovzdušného vytápění. Jedná se o výpočty součinitele prostupu tepla konstrukcí, množství větracího vzduchu, výpočet tepelných ztrát, výpočet tepelné zátěže a stanovení množství přiváděného vzduchu. Návrh obsahuje i volbu a dimenzování místního odsávání, vyústek, tras pro vedení vzduchovodu. Vypočet tlakových ztrát a volbu vzduchotechnické jednotky. K diplomové práci je zhotovena výkresová dokumentace s rozpisem materiálu.
Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch.
Pavelek, Michal ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch frézováním. Dále jsou v této práci uvedeny stroje a nástroje používané při obrábění tvarových ploch. V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody frézovacích metod a jejich vzájemné porovnání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 PAVELEK, Milan
4 Pavelek, Michal
1 Pavelek, Miloš
2 Pavelek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.