Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomické a demografické souvislosti spotřeby potravin domácností v České republice
Odrážková, Šárka
Závěrečná práce je zaměřena na analýzu socioekonomických a demografických souvislostí spotřeby potravin. Teoretická část práce se věnuje rešerši odborné literatury zabývající se problematikou regionálních disparit a spotřeby potravin. V této části jsou rovněž vymezeny zvolené socioekonomické a demografické indikátory a podobně koncipované přístupy k problematice spotřeby potravin. V praktické části práce je uvedena stručná charakteristika vybraných územních jednotek, které jsou prostřednictvím dvou shlukových analýz rozděleny do shluků na základě jejich podobnosti/nepodobnosti ve zvolených indikátorech. Na základě výsledků shlukových analýz bylo zjištěno, že v rámci zkoumaných územních jednotek existuje jistá souvislost mezi vybranými socioekonomickými a demografickými indikátory a spotřebou potravin v domácnostech. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zlepšení situace v problémových regionech.
Ex-post evaluace projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Měnín
Odrážková, Šárka
ODRÁŽKOVÁ, Š. Ex-post evaluace projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Měnín. Bakalářská práce. Brno, 2014. Cílem této bakalářské práce je ověřit efektivnost veřejných prostředků vložených do vybraného projektu prostřednictvím ex-post evaluace. Práce je rozdělena do dvou částí. První část, literární rešerše, je zaměřena na objasnění pojmu evaluace a stanovení, charakteristiku projektu a projektového cyklu, regionální a strukturální politiku EU a její aplikaci v České republice v programovém období 2007-2013. Dále se tato část zabývá charakteristikou Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtem obce. Druhá, aplikační, část práce představuje obec Měnín jako zadavatele vybraného projektu a stručně charakterizuje samotný projekt. Na tuto charakteristiku navazuje prezentace výsledků metod ex-post evaluace (logický rámec, dotazníkové šetření, CEA analýza). V závěru práce autorka navrhne doporučení pro vedení obce za účelem zvýšení efektivnosti při realizaci podobných projektů.