Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí
Komárková, Klára ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Naše společnost se stává stále rizikovější, a proto ochrana obyvatelstva nabývá neustále většího významu. Tato bakalářská práce je zaměřena na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí. První část práce se stručně zabývá historií ochrany obyvatelstva. Následuje část, kde je rozebrána současně platná legislativa. Další je vyhodnocení předešlé Koncepce do roku 2015. Jako poslední se práce zabývá Koncepcí do roku 2020 se zaměřením na obyvatelstvo obcí.
Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace
Králik, Tomáš ; Svěrák, Tomáš (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovaná na téma „Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace“ se zaměřuje na popis současného stavu problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních činnostech, kde jsou zdroji rizik chemické látky, a to z pohledu organizace. Práce nastiňuje pohled legislativního vymezení této oblasti a možného použití programů na řízení bezpečnosti práce v organizaci. Součástí je i souhrnný popis metod analýzy rizik. V praktické části je vytvořena organizační směrnice pro fiktivní organizaci zabývající se chemickou výrobou. Tato směrnice identifikuje možná pracovní rizika z výroby plynoucí, a zároveň ohodnocuje rizikovost pracovních činností ve spojitosti s faktory nebezpečí. Na základě tohoto hodnocení jsou doporučena nápravná opatření k minimalizaci rizik. Na konci práce se autor zamýšlí nad možností zlepšení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách
Pajpachová, Veronika ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Koncepce Ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz ve výuce na základních a středních školách. Na konci minulého století byla problematika výuky ochrany obyvatelstva na školách značně zanedbána. Proto je potřeba vytvořit funkční systém, který by umožnil kvalitní vzdělávání školní mládeže. První část práce se věnuje historii ochrany obyvatelstva, popisuje mimořádné události na území České republiky a přináší přehled příruček a pomůcek používaných při výuce. Druhá část představuje Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a ukazuje současný stav výuky. Závěr práce je věnován návrhu systému vzdělávání.
Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem
Kinduchová, Iveta ; Novák, Jaromír (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
V této publikaci jsou popsány možné projevy chemického teroristického útoku, jeho dopady na obyvatelstvo, životní prostředí, následuji zásady a způsoby ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem,jeho informovanost a připravenost. V závěru je vypracován návrh informačního průvodce ochrany před terorismem
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hofmann, Eduard ; Novák, Jaromír (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou k efektivnímu využívání zvolených zdrojů podniku na základě zjištěných problémů, které vyplývají z hodnocení současného finančního stavu společnosti.
Problematika terorismu a její souvislosti
Králik, Tomáš ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou terorismu z pohledu vymezení terorismu, jeho historického vývoje, možných příčin, projevů a důsledků ve vztahu k bezpečnostnímu prostředí. V závěru práce se zaměřuji na problematiku forem terorismu a také na možné nástroje a spolupráci v boji proti jeho negativním vlivům.
Teorie a praxe výchovy a výcviku k ochraně obyvatelstva v obcích a organizacích
Turnovský, Radovan ; Ryšavý, Jan (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Informace a krizové řízení - zásadní teorie a praxe
Kislinger, Radek ; Mgr. Tibor A. Brečka (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Základem jsou informace a informační procesy jejich využití pro krizové řízení.
Teorie a praxe výchovy k požární ochraně a ochraně obyvatelstva na základních školách
Vybíralová, Zuzana ; Spálenková, Marta (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Zpracování teoretických podkladů k dané problematice (zákony, vyhlášky, projekty). Detailnější popis projektu Hasík, který je zaměřen na preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na základních školách. Zjistit rozdíl vědomostí dětí na základních školách při zavedení projektu Hasík do vyučování. Návrh opatření ke zlepšení stavu.
Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování
Vorálková, Kateřina ; Kociánová, Šárka (oponent) ; Novák, Jaromír (vedoucí práce)
Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
76 NOVÁK, Jakub
108 NOVÁK, Jan
10 NOVÁK, Jaromír
25 NOVÁK, Jaroslav
13 NOVÁK, Jindřich
77 NOVÁK, Jiří
45 NOVÁK, Josef
108 Novak, Jan
45 Novak, Josef
2 Novák, J.
76 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
108 Novák, Jan
25 Novák, Jaroslav
13 Novák, Jindřich
77 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
45 Novák, Josef
108 Novák, Ján
77 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.