Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv riboflavinu na produkci a zhášení singletního kyslíku
Moučka, Jan ; Dědic, Roman (vedoucí práce) ; Gabriel, Petr (oponent)
RiboĆavin je vitamin B2 a působí jako antioxidant. Pomáhá našemu tělu zvládat oxi- dativní stres sám o sobě nebo také v mnoha buněčných metabolismech. Zkoumáním této problematiky si můžeme vylepšit pohled na antioxidativní procesy v těle a s tím spojené celkové zdraví. RiboĆavin je možným fotosenzibilizátorem singletního kyslíku. Pomocí časově rozlišené detekce luminiscence singletního kyslíku v roztocích riboĆavinu, azidu sodného a roztoků s vyšší koncentrací kyslíku jsem zkoumal vliv těchto látek na dobu života singletního kyslíku a tripletních stavů riboĆavinu. Bylo zjištěno, že riboĆavin foto- senzibilizuje singletní kyslík a jeho zhášení nebylo pozorováno. Ze závislosti dob života na koncentraci azidu sodného a rozpuštěného kyslíku jsem určil příslušné zhášecí konstanty. Částečná záměna normální vody za těžkou vedla k prodloužení doby života singletního kyslíku, což umožnilo identiĄkovat, která z dob života přísluší kyslíku a která riboĆavinu. 1
Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví
Půčková, Lenka ; Moučka, Jan (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby řešení navrhovaných cílů současně s harmonogramem implementace jednotlivých činností tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám firmy.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 4 - Problematika, cíle a nástroje správy území okresů
Moučka, Jan
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 3 - Zoning ve městech USA
Moučka, Jan
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 1 - Územní řád USA
Moučka, Jan
Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: