Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství
Milerová, Sylvie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Kohajda, Michael (oponent)
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství Abstrakt Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Cílem této práce je komplexně představit bankovní tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů a souvislosti, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně předložení interpretačních problémů z praxe a konkrétních návrhů jejich řešení. Dále jsou součástí práce ve vhodných případech rovněž návrhy de lege ferenda. Práce začíná úvodem do zpracovávané problematiky a dále je rozdělena do čtyřech kapitol, na které navazuje závěr, ve kterém jsou shrnuty dílčí závěry učiněné v jejím rámci. První a druhá kapitola jsou věnovány základním principům...
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství
Milerová, Sylvie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Kohajda, Michael (oponent)
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství Abstrakt Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Cílem této práce je komplexně představit bankovní tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů a souvislosti, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně předložení interpretačních problémů z praxe a konkrétních návrhů jejich řešení. Dále jsou součástí práce ve vhodných případech rovněž návrhy de lege ferenda. Práce začíná úvodem do zpracovávané problematiky a dále je rozdělena do čtyřech kapitol, na které navazuje závěr, ve kterém jsou shrnuty dílčí závěry učiněné v jejím rámci. První a druhá kapitola jsou věnovány základním principům...
Právní úprava mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a republice Argentina
Milerová, Sylvie ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Cílem mé rigorózní práce bylo popsat právní úpravu mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a v Argentině, najít rozdíly mezi nimi, srovnat je, a vyvodit doporučení pro budoucí vývoj právní úpravy těchto institutů v obou zemích. Práce počíná úvodem, v němž vysvětluji důvody, které mě vedly ke zvolení tématu a napsání této práce, a také postupy, které jsem použila, včetně výstupu, kterého zamýšlím dosáhnout. Dále je práce rozdělena do osmi kapitol. První kapitola poskytuje čtenáři obecný přehled základů mediace a rozhodčího řízení. Kapitola začíná pokusem o systematické zařazení těchto dvou institutů. Následně je poskytnuta charakteristika mediace jako metody ADR a charakteristika rozhodčího řízení včetně vysvětlení čtyř základních teoretických koncepcí rozhodčího řízení, které jsou pro jeho pochopení a jak je ukázáno dále v textu, i pro zákonodárnou činnostv této oblasti. Poslední část této kapitoly je věnována výhodám a nevýhodám rozhodčího řízení, čímž je vyvětlena oblíbenost (mezinárodního) rozhodčího řízení. V druhé kapitole je popsána právní úprava mediace v České republice, včetně jejího vývoje završeného novým zákonem o mediaci. V kapitole jsou popsány nejdůležitějsí instituty upravené v novém zákoně, přičemž zohledněny byly i návrhy na znění zákona, které nakonec nebyly...
Právní úprava mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a republice Argentina
Milerová, Sylvie ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Záměrem mé diplomové práce je popsat právní úpravu mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Argentině, najít rozdíly mezi nimi a vyvodit z obojího náležité závěry. Práce začíná úvodem, ve kterém vysvětluji důvody, proč jsem si zvolila toto téma, použité postupy a výstup, kterého chci dosáhnout. Další text práce je rozdělen na šest kapitol. První kapitola poskytuje čtenáři obecný přehled základů rozhodčího řízení. Kapitola začíná pokusem o definici rozhodčího řízení zmíněním jeho dlouhé historie a následným zařazením do (nebo mimo) systematiky alternativního řešení sporů. Následně jsou vysvětleny čtyři základní teoretické koncepce rozhodčího řízení, které jsou zásadní pro pochopení rozhodčího řízení. Poslední část této kapitoly obsahuje výhody a nevýhody rozhodčího řízení, čímž je vyvětlena oblíbenost (mezinárodního) rozhodčího řízení. Následující kapitola se věnuje právní úpravě rozhodčího řízení v České republice. Začíná krátkým přehledem vývoje rozhodčího řízení během české historie a posléze je rozdělena na podkapitoly týkající se specifických prvků mezinárodního rozhodčího řízení podle českého práva - právní prameny, mezinárodní prvek, rozhodčí smlouva, druhy rozhodčího řízení, arbitrabilita, rozhodci, rozhodčí řízení, rozhodčí nález a uznání a výkon rozhodčích nálezů. V rámci textu...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.