Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti protetického vybavení pacientů s transfemorální amputací hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
Vlková, Barbora ; Mikšíčková, Petra (vedoucí práce) ; Šolc, Zdeněk (oponent)
NÁZEV: Možnosti protetického vybavení pacientů s transfemorální amputací hrazeného z veřejného zdravotního pojištění CÍLE: Cílem této práce je podat ucelený přehled protetického vybavení dospělých pacientů s transfemorální amputací, které jsou v současnosti v České Republice dostupné ze zdravotního pojištění. Doplněním k teoretickému přehledu jsou kazuistiky tří pacientů vyššího věku, jimž zvýšení mobility umožnilo dosáhnout na speciální pomůcku. METODY: Základem analytické části práce je literární rešerše a sběr dat z odborných technických listů. Praktická část je zpracována na základě osobní zkušenosti, konzultací s odborníky a záznamů ke každému případu. VÝSLEDKY: Výsledkem práce je sumarizace informací vztahující se k sestavení různých typů TF protéz pro dospělého člověka bez zvláštních nároků. KLÍČOVÁ SLOVA: amputace, transfemorální amputace, stehenní protéza, protézové chodidlo, pahýlové lůžko, protetický kolenní kloub
Transtibiální protéza, druhy lůžek a stavba protézy
Hrnčál, Milan ; Půlpán, Rudolf (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Autor: Milan Hrnčál Název práce: Transtibiální protéza - druhy lůžek a následná stavba protézy Cíle: Hlavním cílem této práce je shrnutí poznatků o transtibiálních pahýlových lůžkách a následné stavbě protéz. Práce ukazuje a shrnuje nejenom druhy pahýlových lůžek, ale i základní principy stavby protéz. Metody: Základem celé práce je literární rešerše. V analytické části práce se věnuji pouze literární rešerši. V praktické části jsem použil nejen literární rešerši, ale i poznatky a konzultace s protetiky, kteří pracují již dlouhou řadu let v oboru. Výsledky: Z výsledků můžeme vypozorovat závislost typu klienta na následném protetickém vybavení. Klíčová slova: transtibiální amputace, stavba protéz, transtibiální pahýlová lůžka
Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt
Žižková, Kateřina ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název práce: Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt Cíle práce: Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o způsobech aplikace trupových ortéz u vrozených či získaných deformit páteře a vyhodnotit dosavadní zkušenosti v korzetoterapii. Metoda: Při sepsání práce jsem použila metodu kvalitativního sběru dat z literatury, odborných článků a časopisů. Zjištěné informace jsem konzultovala s vedoucím práce Ing. Pavlem Černým. Výsledek: Korzetoterapie je prokazatelně působící léčebná metoda. Výsledky jsou závislé na velikosti korekce a dobu nošení korzetu. Pro pacienta je přijatelnější aplikovat korzet v nočním režimu na menší křivky (cca do 20 stupňů dle Cobba). Pacient není omezován v denních aktivitách a dochází k zamezení progrese křivky. Klíčová slova: aplikace, Cobbův úhel, korzet, trupová ortéza, konzervativní metoda, páteř, deformity páteře, režim
Vliv individuálních ortéz na hojení defektu a syndromu diabetické nohy
Kalošová, Tereza ; Šolc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název: Vliv individuálních ortéz na hojení defektů u syndromu diabetické nohy Cíle práce: Cílem této práce je zhodnotit efektivitu individuálních ortéz a potvrdit nebo vyvrátit vhodnost těchto pomůcek pro diabetiky se syndromem diabetické nohy na základě statistického zhodnocení. Metody: Tato práce je teoreticko- empirická, použit byl kvantitativní výzkum formou retrospektivního sledování průběhu léčby pacientů s individuálními ortézami. Dále probíhalo participované pozorování. Participované pozorování se uskutečňovalo jako spolupráce s ortotikem, od kterého byla přebrána systematicky sebraná data ke statistickému zpracování a probíhala s ním odborná konzultace. Jednalo se o analýzu údajů za období jednoho roku (rok 2013) a jejich srovnání. Byla použita data od souboru čítajícího 32 pacientů používajících individuální ortézu. Věk a ni pohlaví nebylo zohledňováno. Výsledky: Cílem této práce bylo získat zpětnou vazbu pro lékaře i ortotiky, kteří se věnují pacientům se syndromem diabetické nohy a defekty na nich. Byla snahou na vzorku pacientů zjistit, zda je efektivní předepisovat a vytvářet pro tyto pacienty individuální ortézy a zda dojde ke zlepšení jejich hojení v nich. Toto se díky statistickému zhodnocení dat poskytnutých ortotikem podařilo. Byla nastíněna také problematika objektivizace...
Ortézy pro proprioceptivní působení podle principu Nancy Hylton
Švikruhová, Andrea ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název práce: Ortézy pro proprioceptivní působení podle principu Nancy Hylton Cíl práce: Cílem práce je představit proprioceptivní ortézy založené na principu fyzioterapeutky Nancy Hylton se zaměřením na vysvětlení jednotlivých pojmů, metod a postupů, které se vztahují ke správné indikaci konkrétního typu pomůcky včetně materiálového doporučení. Poté úspěšné aplikaci pomůcky a využití pacientem v kombinaci s metodami fyzioterapie. Komplexní shrnutí informací by mohlo sloužit jako výukový materiál pro různé specialisty. Metody: Hlavní metodou práce je kvalitativní výzkum pomocí sběru a analýzy dat zahrnující zahraniční články, doplněný o formální i neformální rozhovor s expertem. Výsledky: Práce představuje téma a poskytuje podklady pro využití práce jako příručky či výukového materiálu. Klíčová slova: propriocepce, Nancy Hylton, DMO, dětská ortotika, dolní končetiny, DAFO
Možnosti protetického vybavení pacientů s transfemorální amputací hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
Vlková, Barbora ; Mikšíčková, Petra (vedoucí práce) ; Šolc, Zdeněk (oponent)
NÁZEV: Možnosti protetického vybavení pacientů s transfemorální amputací hrazeného z veřejného zdravotního pojištění CÍLE: Cílem této práce je podat ucelený přehled protetického vybavení dospělých pacientů s transfemorální amputací, které jsou v současnosti v České Republice dostupné ze zdravotního pojištění. Doplněním k teoretickému přehledu jsou kazuistiky tří pacientů vyššího věku, jimž zvýšení mobility umožnilo dosáhnout na speciální pomůcku. METODY: Základem analytické části práce je literární rešerše a sběr dat z odborných technických listů. Praktická část je zpracována na základě osobní zkušenosti, konzultací s odborníky a záznamů ke každému případu. VÝSLEDKY: Výsledkem práce je sumarizace informací vztahující se k sestavení různých typů TF protéz pro dospělého člověka bez zvláštních nároků. KLÍČOVÁ SLOVA: amputace, transfemorální amputace, stehenní protéza, protézové chodidlo, pahýlové lůžko, protetický kolenní kloub
Mezioborová metrologie v rámci oboru ortotik-protetik
Drnková, Jana ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název: Mezioborová metrologie v rámci oboru ortotik-protetik Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je podat ucelenou formou přehled o dostupných a používaných metodách měření a využívaných pomůcek v rámci oboru ortotik - protetik s přihlédnutím k mezioborové spolupráci nejčastěji s lékaři a fyzioterapeuty. Metoda: Při vypracování práce jsem použila metodu kvalitativního sběru dat z odborných článků, literatury a ústních informací získaných od odborníků z daného oboru, které jsem se následně snažila dohledat v psané formě, aby vše bylo podloženo příslušnou literaturou. Výsledek: V rámci oboru ortotik - protetik dochází k velké a různorodé škále prováděných měření s různými pomůckami, na základě kterých je zhotoven ortotická, protetická či kalceotická pomůcka. Měření je nutné provádět co možná nejpřesněji, vždy s přihlédnutím k dané pomůcce a k pacientovi, který pomůcku bude užívat. Důležitá je spolupráce s doktory při zhotovování rentgenových snímků hlavně při zhotovování ortéz trupu či korekčních ortéz pro končetiny. Klíčová slova: měření, protetika, ortotika, kalceotika, přístroje, rovnováha hmotnosti
Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty
Dvořák, Daniel ; Mikšíčková, Petra (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Název práce: Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty Cíle: Cílem této práce bylo vytvoření základního edukačního materiálu o možnostech protetického vybavení po transfemorálních amputacích. Pro ucelení práce byly doplněny i základní informace o transfemorálních amputacích a ekonomické náročnosti takového vybavení. Metody: Tato práce je teoretickou prací s charakteristikou literární rešerše. Byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru dat z odborné literatury, odborných článků, časopisů a dalších zdrojů. Výsledky: Touto prací vznikl základní edukační materiál o tranfemorálních protézách vhodný pro studenty a širokou veřejnost. Klíčová slova: amputace, protetika, protézy dolní končetiny, transfemorální amputace, protetický kolenní kloub, pahýlové lůžko, protetické chodidlo
Využití vybraných počítačem řízených metod v oboru ortotika-protetika
Jagerová, Jana ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název: Využití vybraných počítačem řízených metod v oboru ortotika - protetika Cíle: Tato práce si klade za cíl zpracovat systematickou rešerši dostupných zdrojů v oblasti využití počítačem řízených (asistovaných) metod v oboru ortotika - protetika a vyhledané informace setřídit do přehledné struktury a podat tak čtenáři ucelenou informaci o současném využití těchto technologií v oboru ortotika - protetika. Dále na základě provedené rešerše stanovit i možná další využití těchto technologií v oboru ortotika - protetika. A v případě dostatku informací provést analýzu nákladové efektivity. Metody: Pro vypracování této bakalářské práce byla zvolena metoda systematické rešerše publikovaných zdrojů v dostupných databázích. Výsledky: Využití počítačem řízených metod v oboru ortotika -protetika je možné v několika variantách. V České republice se tento obor většinově přiklání stále ke konvenčním metodám výroby, větší míra zastoupení počítačem řízených metod v tomto oboru je v zahraničí. Velká pozornost je věnována těmto technologiím především na akademickém poli v rámci výzkumných projektů. Klíčová slova: Počítačem řízené metody, rapid prototyping, CAD/CAM, ortotika - protetika
Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt
Žižková, Kateřina ; Černý, Pavel (vedoucí práce) ; Mikšíčková, Petra (oponent)
Název práce: Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt Cíle práce: Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o způsobech aplikace trupových ortéz u vrozených či získaných deformit páteře a vyhodnotit dosavadní zkušenosti v korzetoterapii. Metoda: Při sepsání práce jsem použila metodu kvalitativního sběru dat z literatury, odborných článků a časopisů. Zjištěné informace jsem konzultovala s vedoucím práce Ing. Pavlem Černým. Výsledek: Korzetoterapie je prokazatelně působící léčebná metoda. Výsledky jsou závislé na velikosti korekce a dobu nošení korzetu. Pro pacienta je přijatelnější aplikovat korzet v nočním režimu na menší křivky (cca do 20 stupňů dle Cobba). Pacient není omezován v denních aktivitách a dochází k zamezení progrese křivky. Klíčová slova: aplikace, Cobbův úhel, korzet, trupová ortéza, konzervativní metoda, páteř, deformity páteře, režim

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: