Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Lukášek, Kamil ; Březina, Ladislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zdrojů je z části financován státem, aby byl zajímavější pro investory. Následně definujeme podmínky připojení do distribuční elektrické soustavy. Vliv obnovitelných zdrojů na distribuční elektrickou soustavu. Nakonec vytvoříme koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie pro Východočeský region.
Stav fotovoltaiky v České republice
Lukášek, Kamil ; Bača, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Fotovoltaika v České republice prodělala v posledních letech veliký rozvoj. V práci je popsán fyzikální princip přeměny sluneční energie na energii elektrickou pomocí fotovoltaických článků. Fotovoltaická elektrárna je souborem technologických prvků zapojených do systému, který je navržen s ohledem na využití vyrobené elektrické energie. Vypracovaný přehled vývoje fotovoltaiky v České republice a seznam největších instalovaných fotovoltaických elektráren představuje důležitá data pro posouzení současného stavu fotovoltaiky v České republice. V kapitole servis a údržba fotovoltaických elektráren jsou shrnuty nejčastější příčiny poruch a diagnostické nástroje servisních opatření. Legislativní změny upřednostnily z ekonomického hlediska výstavbu hybridních fotovoltaických elektráren. Výstavbu nové hybridní fotovoltaické elektrárny byla analyticky posouzena pomocí SWOT analýzy, která hodnotí silné a slabé stránky ve vztahu k příležitostem a hrozbám projektu výstavby. Vyhodnocením získaných dat a analýzy je navrhnut další postup pro projekt výstavby hybridní fotovoltaické elektrárny. První část návrhu hybridní fotovoltaické elektrárny zahrnuje vyhodnocení dat z programu PVGIS, který stanovuje intenzitu slunečního záření v dané lokalitě. Získaná data posloužila v druhé části návrhu ke stanovení vhodných komponentů hybridní fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům. Nakonec je celý navržený systém hybridní fotovoltaické elektrárny posouzen z ekonomického hlediska a návratnosti vynaložených finančních prostředků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.