Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finančněprávní aspekty provozování sázkových her
Krejčíček, Zdeněk ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou provozování sázkových her na území České republiky z pohledu finančního práva. Jejím cílem je poskytnout analýzu účinné právní úpravy a předložit vhodná řešení de lege ferenda. Práce sestává kromě úvodu a závěru z pěti kapitol. První kapitola vysvětluje pojem "sázkové hry" a odlišuje jej od obecného pojmu "hry" stejně jako od pojmu "lo- terie a jiné podobné hry". Dále se věnuje "hernímu právu" jako ucelenému souboru právních norem vztahujících se na danou problematiku. Druhá kapitola zasazuje sázkové hry do rámce soukromého práva. V historickém kontextu předkládá jednotlivé etapy občanskoprávní úpravy na území dnešní České re- publiky od roku 1811 do roku 2013. Tato část práce zohledňuje rovněž platnou a od 1. ledna 2014 účinnou občanskoprávní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola kriticky hodnotí veřejnoprávní úpravu provozování sázkových her jakožto základní regulační rámec podnikání v tomto odvětví. Jeho základem je zastaralý zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších před- pisů, který je v rozporu s právem Evropské unie a jehož ustanovení jsou v praxi velmi často ohýbána proti smyslu jeho úpravy. V rámci této kapitoly je tak pojednáno o pojmu "loterie a jiné podobné hry",...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.