Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou
Kohl, Lukáš ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Práce se zabývá možnostmi integrace výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou oba vyučovací předměty představeny. Kapitoly věnované výtvarné výchově se zabývají faktory, které mohou ovlivňovat její postavení v českém školství, hlavními oblastmi, jimž se tento obor věnuje (výtvarné umění a vizuální kultura), a didaktickými přístupy, které se mohou ve výuce výtvarné výchovy uplatňovat. Kapitoly týkající se oboru český jazyk a literatura popisují jeho tři složky (jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu) a dávají je do souvislosti s obsahy výtvarné výchovy. V prvním úseku praktické části této práce jsou navrženy konkrétní školní aktivity interdisciplinární povahy a obecné principy, na jejichž základě lze vystavět vyučovací jednotku integrující výtvarnou výchovu s českým jazykem a literaturou. Ve druhém úseku je předložen plán vyučovací jednotky na téma ilustrace, dále pak záznam a reflexe dvou realizací takto naplánované výuky, v rámci které byl uskutečněn pedagogický akční výzkum, jehož cílem bylo zdokonalit a zefektivnit budoucí výuku. Součástí práce je též analýza žákovských kreseb, jejíž výsledky byly využity k zodpovězení těchto výzkumných otázek: "Jaké motivy se nejčastěji objevují v...
Archetyp v pohádkách a výtvarném umění
Kohl, Lukáš ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (vedoucí práce) ; Svatošová, Zuzana (oponent)
ASTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na téma archetypů v pohádkách a jejich vizuální reprezentace ve výtvarném umění. V teoretické části se odkazuji především na práci Carla Gustava Junga a Marie-Louise von Franz, na vlastní zkušenost s pohádkovými příběhy a na data získaná v dotazníku, který se zaměřoval primárně na vizuální představy (barvy a tvary), jež si respondenti asociují s různými pohádkovými postavami. Cílem bylo představit pojem archetyp a jeho možné významy. Druhým cílem bylo definovat literární archetypy evropských pohádek s ohledem na jejich funkce a genderové, stereotypní i vizuální představy, jež se s nimi pojí. V závěru teoretické části se zabývám českými výtvarnými umělci a způsoby, jakými pracovali (nebo pracují) s pohádkovými tématy či motivy, zvláště pak zdůrazňuji vliv symbolismu a secese, důraz je však kladen také na ilustrace pohádkových knížek od počátku 20. století. Ve zbývajících dvou částech mé bakalářské práce navrhuji možné zpracování tématu pohádka v didaktické řadě (pro předměty český jazyk a literatura a výtvarná výchova) a představuji svůj literárně-výtvarný projekt - autorskou pohádkovou knížku. Ve všech částech práce se zabývám také tím, jak je možné jednotlivé archetypy modifikovat nebo aktualizovat. KLÍČOVÁ SLOVA archetyp, pohádka, symbolismus, ilustrace, výtvarná výchova

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.