Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 456 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání organizace dohledu nad finančním trhem v jednotlivých zemích Evropské unie
Bízek, Tomáš ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ve své diplomové práci si dávám za cíl popsat modely dohledu nad finančním trhem v jednotlivých státech Evropské unie a porovnat je. Dále o analýzu jejich vývoje v období 2001-2015. Nakonec se pokouším o odhad jejich budoucího vývoje. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou část obsahují první tři kapitoly, praktickou část poslední dvě kapitoly. V první kapitole se věnuji charakteristice finančního trhu, teoretickému vymezení dohledu, regulace, orgánu dohledu, dohlížených orgánů, ale také smyslu dohledu a jeho cílům. Přesně vymezená terminologie je zásadní pro jakoukoliv odbornou práci věnující se dohledu nad finančním trhem. Ve druhé kapitole se věnuji třem základním modelům dohledu nad finančním trhem, které rozeznávám v členských státech Evropské unie. Ve třetí kapitole se věnuji orgánům dohledu, jejich odpovědnosti a nezávislosti. Ve čtvrté kapitole popisuji organizaci dohledu v každém členském státě Evropské unie od roku 2001 do roku 2015. Dále tato kapitola slouží jako sběr pramenů pro následující kapitolu. V páté kapitole analyzuji a porovnávám modely dohledu nad finančním trhem členských států Evropské unie se strukturou a velikostí finančního trhu každého členského státu. Dále analyzuji a porovnávám vývoj v organizacích dohledu všech členských států za období...
Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení
Špírková, Taťána ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně. Tato disertační práce se na problematiku daňové kontroly dívá optikou základních zásad správy daní. Předkládaná práce je členěna do devíti kapitol, které jsou většinou dále děleny na podkapitoly. První kapitola se ve stručné podobě zabývá vymezením pojmu daňová kontrola. Ve druhé kapitole je věnována pozornost ústavním principům ovládajícím daňovou kontrolu, a to se zaměřením na vybraná ustanovení Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Další kapitola pak navazuje problematikou zásad dobré správy. Čtvrtá kapitola se věnuje základním zásadám správy daní, tak jak jsou v daňovém řádu vyjádřeny v §5 - §9. V této části jsou tyto zásady blíže specifikovány jako určitý základ pro další část práce. Kapitoly pět až osm se zabývají daňovou kontrolou, která je rozdělena na zahájení daňové kontroly, práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly, průběh daňové kontroly a poslední z nich pojednává o zakončení daňové kontroly. Poslední kapitola práce se zaměřuje na popis a komparaci platné právní úpravy daňové kontroly a základních zásad správy daní ve Slovenské...
Role bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Pultarová, Hana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou závažnými problémy, které mohou nejen narušit stabilitu a pověst finančních institucí, ale negativně zasáhnout i široký okruh fyzických osob. Proto mohou být tato jednání, včetně vědomého zapojení bank do praní špinavých peněz, postihována jako trestné činy. Diplomová práce se nicméně zaměřuje zejména na preventivní opatření upravená normami správněprávní povahy. Role dobře fungujícího bankovního systému je zásadní pro účinné potlačování praní špinavých peněz a financování terorismu. Banky jsou nejčastějšími oznamovateli podezřelých obchodů a jejich služby využívá široký okruh osob. Role bank se především odvíjí od jejich označení za povinné osoby zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z tohoto zákona vyplývající povinnosti staví diplomová práce do souvislosti zejména se zákonem o bankách a s předpisy upravujícími platební styk a provádění mezinárodních sankcí, včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie. Význam bankovních služeb se odvíjí také od úpravy omezení plateb v hotovosti. V souvislosti s činností bank práce reflektuje významné změny, které přinese transpozice tzv. čtvrté AML směrnice do českého právního řádu. Diplomová práce se zabývá zákonem...
Právní úprava alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů
Kůra, Jiří ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Smyslem této diplomové práce je uceleně představit právní úpravu alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. Hlavním cílem je analyzovat novou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů v České republice a na základě přijatých změn posoudit, jakým směrem se tato právní úprava ubrala. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, každá kapitola pojednává o různých aspektech právní úpravy alternativních investičních fondů, resp. fondů kvalifikovaných investorů. První kapitola je zaměřena na vývoj právní úpravy a je rozdělena na dvě části. První část se zabývá vývojem právní úpravy alternativních investičních fondů v Evropské unii jako reakcí na finanční krizi. Druhá část přibližuje vývoj právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů v České republice a zároveň představuje hlavní novinky přijaté zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Druhá kapitola analyzuje právo Evropské unie v oblasti alternativních investičních fondů, a to směrnici AIFM, nařízení EuVECA a nařízení EuSEF, a charakterizuje jejich základní pojmy, východiska a cíle. Třetí kapitola je stěžejní. Zaměřuje se na právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů v České republice a srovnává platnou a účinnou právní úpravu dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech s...
The financial market and its legal aspects
Kačiaková, Petra ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Diplomová práca finančný trh a jeho právne aspekty poskytuje základný prehľad o finančnom trhu a v ďalších kapitolách sa venuje kolektívnemu investovaniu prostredníctvom fondov kolektívnych investorov ako jednému z možných prostriedkov ako sa fyzické alebo právnické osobu zúčastňujú procesov finančného trhu. V prvých dvoch kapitolách práca podáva charakteristiku a priblíženie obsahu pojmov finančný a kapitálový trh. Kapitola druhá ďalej definuje rôzne druhy delenia kapitálového trhu, druhy investičných nástrojov, s ktorým sa na trhu obchoduje, hlavné subjekty, ktoré na trhu pôsobia. Posledná podkapitola prináša základný prehľad o aktuálnej situácii na kapitálovom trhu v Českej republike a jeho súčasného vývoja, spoločne s domácou a európsku právnou úpravou, ktorá je zodpovedná za reguláciu trhu. V tretej kapitole diplomovej práce je predstavený pojem kolektívne investovanie a zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ktorý je základnou právnou úpravou kolektívneho investovania. Rovnako v kapitole nájdeme výhody a nevýhody investovania prostredníctvom investičných fondov a hlavné subjekty, s ktorými sa pri tomto investovaní stretneme. Štvrtá kapitola investičné fondy ďalej približuje a ich právnu úpravu konkretizuje. Prináša rozdelenie na fondy kolektívnych investorov a fondy...
Protiprávní jednání vůči zákonným penězům
Dvořák, Petr ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
RESUMÉ Protiprávní jednání vůči zákonným penězům Ve své práci se zabývám různými druhy protiprávního jednání spáchaného vůči zákonným penězům, tedy bankovkám a mincím denominovaným v české měně. Práce pokrývá celou škálu různých druhů tohoto protizákonného chování a pohledem finančního práva kriticky analyzuje právní úpravu jednotlivých deliktů. Dané téma nebylo dosud podle mého názoru dostatečně zpracováno jako celek odbornou literaturou. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První dvě kapitoly představují krátký úvod do tématu práce, zasazují ho do širšího rámce a rovněž obsahují definice vybraných klíčových termínů, které se mohou jevit jako matoucí a v praxi jsou nezřídka špatně užívány. Třetí kapitola stručně vyobrazuje dlouhou a barvitou historii protiprávního jednání vůči penězům a jeho právní úpravu v českých zemích. Důraz je přirozeně kladen na historii padělání peněz a souvisejících právních předpisů postihujících toto jednání, které je patrně nejvýznamnějším představitelem tématu práce. Čtvrtá kapitola pojednává o různých pramenech právní ochrany zákonných peněz, které zahrnují trestní právo, finanční a správní právo, mezinárodní právo veřejné, evropské právo a rovněž i autorské právo. Následující čtyři kapitoly jsou již samotným jádrem této práce. Obsahují relativně detailní analýzu čtyř...
Jedno inkasní místo
Kapounková, Barbara ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá projektem jednoho inkasního místa, přesněji harmonizací daňového základu, vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Cílem je posoudit společné vlastnosti těchto povinných plateb a rozhodnout, zda je možná jejich harmonizace. Druhá část této práce se zabývá odvodem z úhrnu mezd. Jednotlivé instituty srovnávám z hlediska zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů a dalšími dvěma návrhy zákonů. První kapitola popisuje jednotlivé oblasti, které by měly být sjednoceny, a to oblast daňovou, oblast sociálního zabezpečení a v neposlední řadě oblast veřejného zdravotního pojištění. V této kapitole je také popsán pojem osobní důchodové daně. Následuje popis projektu jednoho inkasního místa, jeho vývoje a inkasních systémů běžných v jiných zemí. Ve třetí kapitole se nachází rozbor již zmíněných zákonů a jejich cílů. Následuje čtvrtá a pátá kapitola, ve kterých používám převážně komparativní metodu výzkumu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na harmonizaci a zahrnuje popis základu daně z příjmů fyzických osob a vyměřovacích základů. Pátá kapitola obsahuje komparaci odvodu z úhrnu mezd a pojistných z úhrnu mezd. V...
Právní regulace obchodování s finančními deriváty
Freibergová, Tereza ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá finančními deriváty. Hlavním cílem této práce je analyzovat právní úpravu finančních derivátů a představit jejich základní definici, obecné charakteristiky nebo užití finančních derivátů. Dále práce popisuje vývoj dohledu a regulace před a po globální finanční krizi. Diplomová práce je rozčleněna na tři kapitoly. První kapitola se zabývá definicí finančních derivátů, jejich historickým vývojem. Druhá kapitola je věnována stručnému popisu a vysvětlení důležitých typů finančních derivátů jako jsou forwardy, futures, swapy, opce a kreditní deriváty. Závěrečná kapitola se zabývá otázkou dohledu a regulace finančních derivátů založenou na americkém a evropském právu. V reakci na dopady a příčiny globální finanční krize se regulace zvýšila. Byly zavedeny nové regulatorní předpisy, které vyžadují např. větší transparentnost OTC derivátů nebo jejich vypořádání prostřednictvím centrální protistrany. Klíčová slova: finanční deriváty, forwardy, futures, swapy, opce, regulace
Odškodňování nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Suchá, Veronika ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Diplomová práce se zabývá odškodňováním nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a zejména pak jednotlivými nároky poškozených, plynoucí z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, kde se snaží porovnat právní úpravu účinnou do 31. prosince 2013 s právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 a poukázat na nejdůležitější dopady zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do oblasti odškodňování nároků poškozených vzniklých způsobením újmy na zdraví nebo usmrcením. Vzhledem k počtu dopravních nehod a vzhledem k tomu, že jde o problematiku, jíž se dotkla rekodifikace soukromého práva, jde o téma aktuální. Diplomová práce sestává z pěti kapitol. První kapitola pojednává o vývoji právní úpravy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla na území České republiky. Druhá kapitola vymezuje základní pojmy a instituty související s odškodňováním nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, jimiž jsou provoz, provozovatel, pojistitel, pojistník, pojištěný a poškozený, škoda a újma. Vedle toho se rovněž věnuje základním aspektům obecné odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu a zvláštnímu typu odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků. Účelem třetí kapitoly je přiblížit čtenáři proces odškodňování nároků...
Investiční společnosti a fondy
Reichelt, Petr ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kolektivním investováním, přičemž se zaměřuje zejména na osobu obhospodařovatele a administrátora. Kolektivní investování představuje jednu z forem nepřímého investování na kapitálovém trhu, kdy investoři vkládají své volné peněžní prostředky do profesionálně obhospodařovaných fondů za účelem dosažení zisku. Jde o specifickou formu podnikání, jehož podstatou je shromažďování finančních prostředků od veřejnosti nebo většího počtu investorů a jejich investování na základě principu diverzifikace rizika s cílem dosažení zisku. První kapitola uvádí základní principy kolektivního investování, jeho subjekty a systém právní úpravy. Cílem druhé kapitoly je komplexně představit funkci obhospodařovatele investičních fondů a výkon činnosti obhospodařování. Nejprve se zabývám jednotlivými režimy obhospodařování a přeshraničním obhospodařováním, dále se věnuji pravidlům činnosti, kapitálovým požadavkům, poskytování investičních služeb a nakonec povinnostem vyplývajícím z překročení některých podílů na hlasovacích právech právnických osob. Třetí kapitola se zaměřuje na osobu administrátora, charakterizuje jí a porovnává s osobou obhospodařovatele. Postupně se věnuji postihnutí relevantních aspektů oddělené úpravy administrátora a obhospodařovatele, definici administrace a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 456 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.