Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj metody současného měření katodoluminiscence a topografie nanostruktur
Vacek, Martin ; Klok, Pavel (oponent) ; Nováček, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na kombinované použití techniky SPM a SEM za použití optického vlákna sloužícího ke sběru katodoluminiscenčního záření. Práce obsahuje část shrnující použité techniky s detailnějším popisem jevu katodoluminiscence a další části popisuje vývoj metody, včetně návrhu a konstrukce sondy, úprav ladičky a optického vlákna. Výsledky ukazují, že nově vyvinutá metoda je schopná poskytovat přesné a spolehlivé výsledky, čímž na Ústavu fyzikálního inženýrství přispívá k rozšíření možností charakterizace nanostruktur.
Optoelektronická charakterizace perovskitových materiálů a jejich aplikace ve fotovoltaice
Ulč, Filip ; Konečný, Martin (oponent) ; Klok, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na detailní korelativní studii optoelektronických perovskitových materiálů prostřednictvím pokročilých měřících technik užívaných na Ústavu fyzikálního inženýrství, jako je měření povrchového náboje nebo časově rozlišitelné mapování fotoluminiscence. V současnosti zatím nevyšlo mnoho publikací či článků, které by se pokoušely analyzovat optické a elektrické procesy více než dvěma technikami naráz. Práce si proto klade za cíl rozšířit znalosti o dosavadních užívaných technikách a obohatit jejich počty o studium povrchové analýzy náboje (ve tmě a při osvětlení) pomocí metody Kelvinovy hrotové mikroskopie (KPFM). Přínos této práce z hlediska zkoumání perovskitových materiálu je v korelativním měření, které přináší nové poznatky o uspořádání a pohybu nosičů náboje, které mohou být využity při zkoumání perovskitových solárních článků.
Návrh a vývoj multifunkčního kompaktního zařízení pro korelativní měření teplotně závislých fotoluminiscenčních spekter perovskitu CsPbBr3
Balabán, Martin ; Klok, Pavel (oponent) ; Liška, Petr (vedoucí práce)
Tato práce představuje experimentální zařízení pro měření teplotní závislosti fotoluminiscenční odezvy nanokrystalů perovskitu CsPbBr3. Součástí práce je návrh, výroba, optimalizace a zejména implementace zařízení ke stávajícímu spektrometru. Dále se tato práce zabývá charakterizační částí, která obnáší přípravu vzorků a samotná měření teplotně závislé fotoluminiscence. Zkonstruované zařízení umožňuje fotoluminiscenční měření s rozsahem teplot 50 °C až 60 °C. Dále je díky implementaci zařízení do konstrukce konfokálního mikroskopu s rastrovacím stolkem umožněno na libovolné teplotě v daném rozsahu získat mapu fotoluminiscenční odezvy nanokrystalů CsPbBr3. Každé fotoluminiscenční spektrum bylo parametrizováno a k určení teplotní závislosti pološířky fotoluminiscence byl použit zjednodušený lineární model založený na principu vazby excitonů a fononů. V závěru jsou naměřená data porovnána s existujícími měřeními a jsou zhodnoceny přednosti a limitace námi zkonstruovaného zařízení.
2D digitální holografie v blízkém poli
Klok, Pavel ; Kvapil, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční obrazce způsobené excitací SPP vln pro různě uspořádané drážky byly úspěšně porovnány s FDTD simulacemi. Byla rovněž použita metoda 2D digitální holografie v blízkém poli s posuvem fáze (NPDH, z angl. Near-field Phase-Shifting Digital Holography), díky které bylo možné zobrazit rozložení fáze pro jednotlivé interferenční struktury, a srovnat je tak s provedenými FDTD simulacemi.
Near-field excited photoluminescence mapping
Klok, Pavel ; Ledinský, Martin (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
This thesis explores the use of near-field (NF) excited photoluminescent (PL) mapping to investigate optoelectronic properties at the nanometer scale. By overcoming the limitations of traditional far-field optical techniques, it investigates phenomena on smaller length scales that would be previously inaccessible. The primary focus is on NF scanning optical microscopy, enabling the observation of subdiffraction phenomena for studied samples. A notable accomplishment of this thesis is the introduction of NF time-resolved PL mapping, a groundbreaking method for studying dynamic processes beyond the diffraction limit. Importantly, this approach represents a novel contribution to the field, as supported by the literature review presented in this thesis. Through meticulous evaluation and interpretation of PL measurements, this study enhances our understanding of the optical properties of lead halide perovskite materials and their potential applications, e.g. in solar cells. Moreover, it uncovers unexplored opportunities in NF time-resolved PL mapping, providing unprecedented insights into dynamic processes at the subdiffraction limit. By pushing the boundaries of nanoscale optical investigations, this diploma thesis establishes a foundation for new research directions and advancements in the field.
2D digitální holografie v blízkém poli
Klok, Pavel ; Kvapil, Michal (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční obrazce způsobené excitací SPP vln pro různě uspořádané drážky byly úspěšně porovnány s FDTD simulacemi. Byla rovněž použita metoda 2D digitální holografie v blízkém poli s posuvem fáze (NPDH, z angl. Near-field Phase-Shifting Digital Holography), díky které bylo možné zobrazit rozložení fáze pro jednotlivé interferenční struktury, a srovnat je tak s provedenými FDTD simulacemi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.