Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gramatické systémy aplikované v překladačích
Reš, Jakub ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout metodu konstrukce kompilátoru založenou na konceptu gramatických systémů, která umožní uživateli libovolně kombinovat dílčí existující konstrukční metody. Řešení zvoleného problému spočívá ve využití kooperujících distribuovaných gramatických systémů. Z těch byl převzán princip členění na komponenty, sekvenčně spolupracující na společné výsledné větě dle derivačního módu. Vzniká nám tedy konstrukce menších, úzce specifikovaných jednotek, schopná vzájemně předávat řízení a společně tak analyzovat složité jazyky. Každá z těchto komponent využívá jedné z existujících metod analýzy a její libovolné implementace. Přínosem této práce je navržení a ukázání užití principu gramatických systémů, které nám umožňuje konstruovat kompilátor užitím libovolných metod a zároveň, díky gramatickým systémům, zvýšit jeho celkovou generativní sílu.
Demonstrace rozptýlených gramatik s jediným kontextovým pravidlem
Holas, David ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou aplikace, která ze zadané frontové gramatiky konstruuje gramatiku s rozptýleným kontextem a jedním kontextovým pravidlem, derivuje v~ní zadaný řetězec a celý proces prezentuje uživateli. K derivaci řetězců byla navržena heuristika, která snižuje počet aplikovatelných pravidel v každé větné formě. Uživatel může ovlivnit průběh derivace ručním výběrem pravidel. Průběh derivace je vypisován v podobě čistého textu nebo HTML dokumentu. Byly odhaleny dvě chyby v teoretickém podkladu práce, jmenovitě v převodu frontové gramatiky do 1. normální formy a v konstrukci gramatik s rozptýleným kontextem a jedním kontextovým pravidlem. V práci se podařilo nalézt částečné řešení druhého problému, které je implementováno v aplikaci.
Vícedimensionální automaty a jejich aplikace v umění
Gažo, Mário ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá prepojením teoretickej informatiky a výtvarného umenia. Demonštruje silu a možnosti viacdimenzionálnych, najmä dvojdimenzionálnych, automatov v umení a to tak, že ich aplikuje na koláž, kde riadi pohyb jednotlivých prvkov.
Systémy překladových automatů a jejich aplikace
Žitňanská, Lívia ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je zaviesť jednotný aparát pre lexikálnu a syntaktickú analýzu. Táto jednotka sa nazýva lexikálno-syntaktický prevodník LST a je zložená z konečného prevodníku, zásobníkového prevodníku a komunikačných symbolov. Ich definícia a vlastnosti sú odvodené od komunikačných symbolov zavedených v Paralelne komunikujúcich (PC) gramatických systémoch. Slúžia teda na vzájomnú komunikáciu prevodníkov. Práca sa ďalej zaoberá implementáciou tohto aparátu, popisom implementácie a porovnaním vlastností aparátu s už existujúcimi systémami. Výsledný aparát prekladá nový jazyk AIDA založený na jazyku Python 3 a prvkami z jazyka C na výstupný medzikód.
Správa výstavních ploch pro festival
Duchoň, Radek ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici a reprezentaci prostor vektorovou mapu ve formátu SVG. Vytvořené řešení poskytuje také vlastní systém pro záznam historie změn v databázi. Systém umožní organizátorům festivalu katalogizovat prostory a~uchovávat historii spolupráce s různými partnery.
Syntaktická analýza pro ET0L systémy
Kožár, Tomáš ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá zisťovaním príslušnosti reťazcov do jazykov generovaných ET0L systémami. To je dosiahnuté navrhnutím dvoch algoritmov. Prvý je modifikáciou už existujúceho algoritmu Cocke-Younger-Kasami pre syntaktickú analýzu bezkontextových gramatík v Chomského normálovej forme. Pri modifikácii museli byť zohľadnené odlišné vlastnosti ET0L systémov oproti BKG, konkrétne paralelná aplikácia pravidiel a viacero množín pravidiel. Je taktiež využitá odlišná normálová forma, nakoľko CNF je pre ET0L systémy nevyhovujúca. Druhý algoritmus je založený na princípe zhora dole a postupne generuje všetky platné slová. Výsledné algoritmy sú otestované, demonštrované a funkčné. Prínosom tejto práce sú dva nové algoritmy pre syntaktickú analýzu ET0L systémov.
Informační systém podporující organizaci festivalu
Křivohlávek, Dominik ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato práce se zaobírá modernizací informačního systému HRYZ, který slouží pořadatelům festivalu Animefest k organizaci lidských zdrojů pro tento festival. Kapitoly této práce postupně představují redakční systémy a samotný informační systém HRYZ, dále návrh na jeho modernizaci, která bude založena na redakčním systému Drupal 8 a zahrnuje také přídavný modul pro plánování směn uživatelů systému pro zajištění kompatibility se systémem. Následně byl nově navržený systém implementován a testován s vybranými uživateli stávajícího systému. Nakonec byl tento nový systém předán pořadatelům festivalu k dalšímu přizpůsobení a ostrému nasazení do provozu.
New Versions of Translation Automata
Baláž, Miroslav ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
This thesis does research on new version of translation automata. It takes closer look at existing pushdown transcuders and regulated grammar. Combining these two concepts together which creates new regulated pushdown transcuder as a new form of translation automata. Examine computational power of regulated grammar and tests its usage combined with transcuder and test usablity of this new defined regulated transcuder in implementation for translating input source code.
Sekvenční a paralelní gramatiky: vlastnosti a aplikace
Klobučníková, Dominika ; Martiško, Jakub (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou sekvenčných a paralelných gramatík. Obe skupiny zastrešujú veľké množstvo gramatických tried, väčšina ktorých však nemá veľké uplatnenie kvôli komplikáciám spojeným s ich spracovaním. Práca skúma niektoré takéto gramatiky, ako napríklad gramatiky s rozptýleným kontextom, multigeneratívne gramatické systémy a interaktívne L-systémy s dôrazom na ich normálne formy. Práca následne predstavuje niekoľko algoritmov využívajúcich vlastnosti týchto gramatík, ako aj ich normálnych foriem. Tieto algoritmy sú založené na algoritme Cocke-Younger-Kasami pre bezkontextové gramatiky a dokážu spracovať ľubovoľnú gramatiku v príslušnej normálnej forme. Posledná časť práce predstavuje program implementujúci navrhnuté algoritmy.
Obecné gramatiky: Normální formy a jejich aplikace
Klobučníková, Dominika ; Krčmář, Radim (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou obecných gramatík, normálnych foriem a ich aplikácií. Zameriava sa na kontextové gramatiky ako ich špeciálne prípady. Na základe analýzy tejto množiny bol navrhnutý algoritmus využívajúci princípy Cocke-Younger-Kasami algoritmu za účelom rozhodnutia, či zadaný reťazec je vetou jazyka definovaného kontextovou gramatikou. Výsledná aplikácia implementujúca toto riešenie je navrhnutá pre prácu s kontextovými gramatikami v Penttonenovej normálnej forme.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.