Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost a postavení starosty v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel
Kalátová, Marie ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Vedral, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozvést téma odpovědnost a postavení starosty obce, a to specificky v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel, s čímž úzce souvisí stručný, ale komplexní přehled právního rámce a dalších aspektů týkajících se právního postavení obcí a vymezení jejich působnosti, k čemuž je využito převážně deskriptivní metody. Dále bylo pro účely této práce realizováno dotazníkové šetření, jehož úplné znění a vyhodnocení tvoří součást této práce. Práce se zaměřuje na identifikaci právních povinností, které na starostu klade legislativa, a na jejich praktickou realizaci v rámci menších obcí. První kapitola této práce se zaměřuje na stručný přehled historického vývoje samosprávy na území dnešní České republiky, od raných dob přes první obecní zřízení z roku 1849, přes vznik Československa, potlačování samosprávy v době protektorátu a vlády komunistické strany, až po Sametovou revoluci a vznik samostatného českého státu. Druhá kapitola se soustředí na právní postavení obcí, pokouší se vymezit jejich působnost a definici a přináší popis jednotlivých orgánů obce. Třetí kapitola se již věnuje samotnému starostovi obce, stručně osvětluje historii daného pojmu, přibližuje jeho postavení, způsob volby, odpovědnost, popisuje jednotlivé pravomoci starosty, jeho odbornou...
Život a dílo jihočeského malíře Jana Kojana
Kalátová, Marie ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Hoftichová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je věnováno osobnímu životu tohoto umělce - jeho dětství, vzdělání, vstupu do manželství, vlivům, které na něho působily, včetně války a studijního pobytu v Paříži a samozřejmě také podrobnému popisu jeho tvůrčí umělecké činnosti. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o tom, jak se Kojanovo dílo řadí do širšího kontextu české krajinomalby. Základním podkladem pro napsání této práce byly archivní dokumenty z Kojanova osobního fondu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Cílem práce je shrnout stav dosavadního bádání a poskytnout tak čtenáři co nejvíce informací týkajících se Kojanovy osobnosti a jeho výtvarného díla. Klíčová slova: Jan Kojan, malíř, život, dílo, krajinomalba, jižní Čechy

Viz též: podobná jména autorů
2 Kalátová, Michaela
4 Kalátová, Monika
4 Kaľatová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.