Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plánování průběhu projektu výstavby
Beránek, Jan ; Kraus, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji časového plánování. V praktické části je provedena aplikace nástrojů časového plánování na konkrétním případu Sportovního areálu Bavlna.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Konečný, Dalibor ; Kraus, Petr (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické části se věnuji důležitým pojmům z oblasti marketingu. V druhé části se věnuji analýze společnosti a ve třetí části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy pro zlepšení.
Zhodnocení ekonomické situace podniku
Slezáková, Petra ; Kraus, Petr (oponent) ; Srbová, Pavla (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti CK BON TON, s.r.o. na základě strategické a finanční analýzy během let 2015-2021. Teoretická část definuje vybrané ekonomické analýzy a některé ukazatele finanční analýzy, jež jsou dále aplikovány v analytické části. Analytická část prezentuje výsledné hodnoty ukazatelů a závěry ekonomických analýz. Poslední část práce představuje návrhy na zlepšení ekonomické situace společnosti a jejich přínosy.
Hladiny vitamínu D ve vztahu k respiračním onemocněním dětí do 19 let
KRAUS, Petr
Úvod: Vitamin D a jeho pozitivní účinky na lidský organismus jsou velmi často diskutovány a zkoumány mnoha studiemi, a to jak zahraničními, tak i tuzemskými a jsou tak podrobně sledovány jeho sérové hladiny ve vztahu k onemocněním. Vitamin D má pozitivní účinky na imunitní systém, ovlivňuje střevní transport vápníku, je důležitý pro správný mentální a fyzický vývoj a růst dítěte, a to již v období těhotenství, a pomáhá předcházet onemocněním plic. Cíl: Zhodnotit vztah hladin vitaminu D v krvi ke vztahu k respiračním onemocněním u dětí. Metodika: Sérové hladiny vitaminu D a jejich vztah k respiračním onemocněním jsme sledovali také ve vztahu k pohlaví a ročnímu období (léto a zima). Soubor: U 127 respondentů ve věku od 2 měsíců do 18 let, včetně zdravých i nemocných, byla odebrána krev na hladiny D vitaminu. Sběr a zpracování dat u zdravých dětí je odsouhlaseno rodiči (příloha č. 1). Odběr vzorku krve byl proveden v průběhu dvou let v jednom zdravotnickém zařízení v Jihočeském kraji. Výsledky byly hodnoceny ve vztahu ve dvou hraničních skupinách, to je 50 a druhé 75 nmol/l. Dále bylo zpracováno 10 jídelníčků těchto dětí a vyhodnocený obsah vitamínu D. Výsledné hodnoty hladin vitaminu D zahrnovaly také prostudované jídelníčky. Výsledek: Výsledky neprokázaly předpokládaný vztah hladin D vitaminu k onemocnění respiračního traktu dětí, a to u obou hraničních skupin, to je 50 a 75 nmol/l. Ovlivnění respiračního traktu se potvrdily částečně. Diskuze: Diskuzí se autor pokouší vysvětlit proč nedošlo k jednoznačnému potvrzení hypotézy.
Monitoring kvality života u lidí se sedavým zaměstnáním
KRAUS, Petr
Cílem bakalářské práce je monitoring kvality života u osob v sedavých zaměstnáním, ve věku od 20 do 60 let. Zkoumaný soubor čítá 100 osob (79 žen, 21 mužů). Při monitoringu bylo využito dotazníku WHOQOL-BREF (WHO,1995). Dotazník se skládá z 26 otázek - 2 samostatné otázky a 24 otázek rozdělených do 4 oblastí - Fyzické zdraví, Prožívání, Sociální vztahy, Prostředí. Získaná data reprezentují respondentův subjektivní názor na kvalitu života. Práce je teoreticky podepřena odbornou literaturou a dalšími běžně dostupnými zdroji, které se zaměřují na pojmy kvalita života, sedavé zaměstnání a zdraví. Praktickým cílem bylo vyhodnocení a interpretace výsledků dotazníku WHOQOL-BREF (WHO, 1995). Vyhodnocení a interpretaci výsledků následuje diskuse. U oblasti prostředí byla naměřena nejnižší hodnota transformovaného skóre, zatímco oblast sociální vztahů se umístila na 1. příčce. Střední hodnoty naměřených transformovaných skórů pro jednotlivé oblasti byly následující: 71,85 pro Fyzické zdraví; 71,12 pro oblast Prožívání; 72,73 pro Sociální vztahy; 69,37 pro Prostředí.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Konečný, Dalibor ; Kraus, Petr (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické části se věnuji důležitým pojmům z oblasti marketingu. V druhé části se věnuji analýze společnosti a ve třetí části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy pro zlepšení.
Plánování průběhu projektu výstavby
Beránek, Jan ; Kraus, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji časového plánování. V praktické části je provedena aplikace nástrojů časového plánování na konkrétním případu Sportovního areálu Bavlna.

Viz též: podobná jména autorů
8 Kraus, Pavel
3 Kraus, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.