Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza a hodnocení škod způsobených černou zvěří v regionu Milevsko
KOTALÍK, Tomáš
Diplomová práce je zaměřena na analýzu škod působených černou zvěří na zemědělských plodinách v regionu Milevsko. Pro sledování poškození byly vybrány tři zájmové oblasti (Sepekovsko, Přeštěnicko a Opařansko). Každá ze sledovaných zájmových oblastí byla vybrána na základě vhodných podmínek pro celoroční výskyt černé zvěře a tak i ideálních podmínek pro posuzování škod působených tímto druhem zvěře na zemědělských plodinách. Hlavním cílem práce bylo vyhodnocení škod způsobených černou zvěří dle nejvhodnějších českých a zahraničních metodik. Sledování bylo realizováno v období od počátku února roku 2011 do konce října roku 2011. Velikost poškození na jednotlivých zemědělských pozemcích byla měřena pomocí tří českých metod dle (Dvořáka et al., 2006). Celkové vyhodnocení škod působených černou zvěří na zemědělských plodinách bylo realizováno pomocí české metodiky dle Kamlera a dvou zahraničních metodik (Jonathana Yodera a Ray T. Sternera). K největšímu poškození černou zvěří na zemědělských plodinách došlo v zájmové oblasti Sepekovsko. Nejatraktivnější a zároveň tak nejvíce poškozovanou zemědělskou plodinou černou zvěří regionu Milevsko se stala kukuřice setá. K poškozování trvalých travních porostů černou zvěří rytím došlo pouze v jarním období. Ozimé obiloviny byly nejvíce poškozovány černou zvěří v období mléčné zralosti. U metodik použitých pro zjištění množství poškozené plochy na zemědělském pozemku bylo potřeba zvolit metodiku dle druhu zemědělské plodiny, výšky porostu a způsobu poškození. Všechny tři typy metodik použitých pro zjištění celkové výše škody způsobené černou zvěří na zemědělských plodinách byly přesné a použitelné ve vybraném regionu.
Přikrmování černé zvěře v honitbách Chlum a Sepekov
KOTALÍK, Tomáš
Bakalářská práce je se zaměřena na přikrmování černé zvěře ve dvou honitbách. První vybranou honitbou byla lesní honitba Chlum. Druhá honitba, která byla pro sledování vybrána byla honitba Sepekov. V každé honitbě byly ke sledování vyselektovány dvě vnadiště. Sledování započalo v březnu roku 2009 a skončilo v únoru roku 2010. Sledování přikrmování mělo vylišit rozdíly mezi lesní a smíšenou honitbou a hlavně určit intenzitu návštěv černou zvěří v jednotlivých ročních obdobích, na základě vlivu různých faktorů. Byly posuzovány následující faktory: klimatické (srážky sněhové, dešťové a teplota), vlivy setí a provedení sklizně zemědělských plodin během roku, vliv provedení společného lovu na černou zvěř v blízkosti přikrmovaného místa a odstřel na vnadištích. Také byl hodnocen vliv přikrmování na škody prováděné černou zvěří na polních kulturách. Lokality byly dvakrát týdně kontrolovány. Dále byla vnadiště monitorována pomocí Ir-C kamer. Při sledování byly zjištěny následující skutečnosti. Intenzita návštěv na krmelištích se v jednotlivých ročních období výrazně liší. V jarním období, kdy návštěvnost vnadišť není ovlivněna produkcí lesních semen jsme zaznamenali jako nejpreferovanější krmivo kukuřici. V letním období je černá zvěř soustředěna v zemědělských monokulturách a na vnadiště se dostavuje minimálně. V podzimním a zimním období je preferovanost jednotlivých druhů krmiv závislá na období jejich předkládání a provádění naháněk na černou zvěř. Škodám na zemědělských kulturách v jarním, podzimním a zimním období se nechá zabránit, pokud máme k dispozici dostatečně velký lesní komplex, ve kterém se nám podaří přikrmováním černou zvěř udržet. Vliv naháňky provedené v blízkosti vnadiště má vliv na návštěvnost přikrmovaného místa podle rozsahu provedeného lovu a ulovení členů tlupy docházející na dané krmné místo. Černá zvěř v období nouze navštěvuje vnadiště o 2 až 3 hodiny dříve. V době trvání deště se na vnadišti nikdy neobjevuje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.