Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Janečková, Pavla ; Dvořáčková, Zdeňka (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Práce si klade za cíl zhodnotit situaci ve společnosti a navrhnout zlepšení systému vymáhání a zajištění pohledávek. Teoretická část se zaobírá pohledávkami z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část pojednává o charakteristice Letoplast s. r. o. a analýze současného stavu zajištění a vymáhání pohledávek. V návrzích jsou uvedeny návrhy na zlepšení situace vymáhání pohledávek.
Možnosti výchovné práce s dětmi v azylových domech
JANEČKOVÁ, Pavla
Práce se zabývá sociální službou azylové domy pro matky s dětmi. V první části je práce zaměřena na výchovu dítěte, zejména výchovnou roli rodiny a matky a potřebám předem vymezených skupin dětí předškolního a mladšího školního věku. Následující kapitola se věnuje nejprve obecnému popisu legislativního vymezení a fungování sociální služby azylové domy, dále se vzhledem k tématu práce soustředím pozornost pouze na azylové domy pro matky (otce) s dětmi. V úvodu závěrečné kapitoly pak popisuji adaptační fázi dětí v azylovém domě a změny ve výchovném působení jejich matek, poté se podrobně zabývám možnostmi podpory rodičovských kompetencí matky a přímého výchovného působení na děti v prostředí azylového domu. Svá teoretická východiska následně porovnávám s praxí a shrnuji v závěru práce.
Otevírání tématu smrti v kontextu mateřské školy
JANEČKOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je problematika smrti v kontextu mateřské školy. Práce mapuje způsoby, jak lze toto téma v mateřské škole otevřít, reakce dětí na téma smrt a zkušenosti a postoje učitelek k otevírání a sdílení tématu smrti v prostředí mateřské školy. Teoretická část pojednává o tabuizaci smrti v současné společnosti a vzrůstající potřebě o smrti mluvit, dále se věnuje specifiku dětského vnímání smrti, dětskému truchlení a možným dopadům na dítě. V neposlední řadě pak roli učitele a školy v souvislosti s touto problematikou. V praktické části jsou podrobně zpracovány rozhovory s šesti učitelkami mateřských škol, sledující především jejich zkušenosti s tématem smrti v tomto prostředí, dětské reakce na setkání se smrtí a rovněž osobní postoje a životní filosofii učitelek.
Účetnictví nestátního zdravotnického zařízení v podmínkách konkrétní firmy
Janečková, Pavla ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Roubíčková, Jaroslava (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza hospodaření zdravotnických zařízení v soukromém sektoru. Informuje o podmínkách pro vznik a existenci nestátního zdravotnického zařízení. Na konkrétní firmě jsou ukázány účetní postupy v rámci tohoto specifického oboru podnikání dle současně platné legislativy České republiky.
Pohádka a příběh ve waldorfské mateřské škole
JANEČKOVÁ, Pavla
V bakalářské práci se zabývám formami a přístupem waldorfské pedagogiky v předškolním vzdělávání při práci s pohádkou a příběhem. Zabývám se dobou, kdy pohádky vznikaly, jejich historickým vývojem a způsobem, jak byly vypravěči a sběrateli předávány. Zajímám se o to, jakou hodnotu v sobě pohádky a příběhy ukrývají, o jejich obraznou řeč a archetypy. Zároveň se zabývám její interpretací a hlubším porozuměním. Věnuji se způsobu podání, metodickými principy a vhodností výběru pohádek a příběhů v souladu s waldorfskou pedagogikou. Na teoretické poznatky navazuje praktická část, kde pozoruji, jakým způsobem mé vlastní příběhy na děti působí. Tato zjištění provádím na základě videozáznamů, spontánních reakcí dětí a výpovědí rodičů. Popisuji a reflektuji vlastní tvůrčí proces vzniku různých typů příběhů tak, jak se využívají v praxi waldorfské pedagogiky. Všímám si, jak se působení těchto příběhů odráží na sociálním klimatu ve třídě, na vztahu dětí k přírodě, k činnostem a jak velkou měrou se podílí na rozvoji fantazie a kreativity u dětí v předškolním věku.
Analýza zasilatelských a kurýrních služeb v ČR.
JANEČKOVÁ, Pavla
Předmětem diplomové práce je analýza zasilatelských a kurýrních služeb v České republice. Analýza je provedena v sedmi největších zasilatelských firmách v ČR. Jsou jimi Česká pošta, s.p., DPD, s.r.o., DHL, s.r.o., PPL, s.r.o., TNT, s.r.o., FedEx, s.r.o., UPS, s.r.o. První část popisuje na základě poznatků z odborné literatury logistiku jako celek. Ve druhé části diplomové práce jsou podrobně popsány zasilatelské služby poskytované ve vybraných zasilatelských firmách provozujících svoji činnost na území České republiky včetně srovnávací analýzy. Poslední část diplomové práce se zabývá vyhodnocením údajů získaných dotazníkovou metodou u právnických osob využívajících služeb analyzovaných zasilatelských firem.
Plnění rozpočtu v konkrétních podmínkách města Humpolec v časové řadě let 2006 -2008
Janečková, Pavla ; Nováková, Štěpánka (vedoucí práce)
Bakalářská práce poskytuje informace o hospodaření obcí řízených legislativou České republiky. Vysvětluje principy fungování územních samosprávných celků, uvádí jejich povinnosti a pravomoci, a nahlíží do systému rozpočtové soustavy. Informace jsou porovnávány se skutečným hospodařením města Humpolce, vybraného autorem. Následně je provedena analýza plnění rozpočtu daného města.

Viz též: podobná jména autorů
7 JANEČKOVÁ, Pavla
4 JANEČKOVÁ, Pavlína
17 JANEČKOVÁ, Petra
4 Janečková, Pavlína
17 Janečková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.