Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků
Holý, Ondřej ; Vojtasík,, Karel (oponent) ; Pruška, Jan (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a shrnuje sanační metody a technologie k jejich odstranění. Na základě poznatků získaných z konkrétních staveb v ČR a na základě autorem řešeného výzkumného projektu podává návrh na optimalizaci kotevních prvků jako bazální součásti většiny sanačních metod.
Tunel na trase rychlé železnice
Závacký, Martin ; Rupp, David (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia a technologický postup výstavby.
Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa
Hajn, Jakub ; Janků, Hynek (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
V tradiční vinařské obci Bořetice došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí vinných sklepů. Tyto poruchy byly způsobeny mimo jiné i změnami vlastností dotčeného horninového prostředí. Práce je zaměřena na realizaci parametrické studie z pohledu měnících se vlastností horniny (zeminy) i z pohledu konstrukčního uspořádání vinného sklepa.
Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody
Vrána, Tomáš ; Černý, Vít (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému posouzení ostění sekundárního kolektoru s důrazem na jeho ochranu proti vnikání podzemní vody. Matematický model je vytvořen v softwaru Plaxis 2D AE.
Preliminary study of the construction of a tram tunnel in Brno
Kuhajdik, Adam ; Janků,, Hynek (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
The selection of a suitable tunneling technology within the territory of the town has an essential impact on behaviour of surrounding buildings. The thesis presents basic applicable methods. The selected method is simulated in a mathematical model whose input parameters are defined according to geotechnical investigation and by calculating from cone penetration test. Furthermore, the thesis deals with parametric comparisons of a constructional element in dimensioning, horizontal and vertical shift of this element and simplified comparison of steel and concrete prices. This thesis also contains re – comparison of construction behaviour within a model with real deformations which are measured using an inclinometer in situ.
Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb
Vrána, Tomáš ; Černý, Vít (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části se práce věnuje případové studii.
Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu
Lipka, Miroslav ; Horák, Vlastimil (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost délky piloty na deformacích a vnitřních silách, které budou působit na betonovém ostění kolektoru.
Vliv nového základu na konstrukci vinného sklepa
Dostál, Tomáš ; Závacký, Martin (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
V tradiční vinařské obci Dolní Bojanovice došlo ke sporu dvou stran. Spor vznikl na základě obavy o negativní dopad na stávající konstrukci vinného sklepa způsobený přitížením novostavbou montované haly. Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení pravděpodobného vlivu základu nové konstrukce na historický vinný sklep.
Rekonstrukce železničního tunelu
Nekl, Jiří ; Horák, Vlastimil (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší rekonstrukci Domašovského železničního tunelu na traťovém úseku Olomouc – Krnov. Dokumentuje stav současné konstrukce, geotechnické podmínky lokality, uvádí možná řešení rekonstrukce. Samotný návrh je ověřen statickým výpočtem, a doplněn technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov
Bastl, Jiří ; ING, Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh primárního zajištění výrubu Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov. Práce se dále zabývá návrhem vhodné metody ražby tunelu, členěním samotného výrubu, návrhem optimální technologie výstavby a osnovou geotechnického monitoringu. K vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů Dřevnovického tunelu byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Na základě výstupů získaných z MKP analýzy, byl proveden návrh a statický výpočet primárního ostění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Horák, V.
2 Horák, Vladimír
6 Horák, Vojtěch
3 Horák, Vratislav
13 Horák, Václav
10 Horák, Vít
5 Horák, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.