Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví
Codl, Daniel ; Kryska, David (oponent)
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví Práce se zabývá úpravou správních žalob v soudním řádu správním s důrazem na problémy související s volbou správného žalobního typu (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) v mezních případech, kdy není zcela jasné, o jakou se jedná formu činnosti veřejné správy. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda je možné konstruovat jednotný žalobní typ, nebo alespoň navrhnout takové procesní řešení, které učiní jednotlivé žalobní typy vzájemně více propustnými. V první části se práce zabývá klíčovými procesními otázkami, které jsou pro všechny žalobní typy společné. Jedná se zejména o pojem veřejného subjektivního práva, který je základem aktivní žalobní legitimace, a proto se od něj odvíjí veškerá další právní úprava. Též sem spadá problematika odkladného účinku a předběžných opatření, jakož i incidenční přezkum opatření obecné povahy. Opomenout nelze ani problematiku správní žaloby ve veřejném zájmu, která se váže pouze k žalobě proti správnímu rozhodnutí, ačkoliv mohou veřejnému zájmu škodit i jiné činnosti veřejné správy. Ve druhé části se práce zabývá samotným "vnitřkem" správních žalob s cílem odpovědět na otázku, zda mohou být tři samostatné žalobní...
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví
Codl, Daniel ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Pomahač, Richard (oponent) ; Vondráček, Jaroslav (oponent)
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví Práce se zabývá úpravou správních žalob v soudním řádu správním s důrazem na problémy související s volbou správného žalobního typu (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) v mezních případech, kdy není zcela jasné, o jakou se jedná formu činnosti veřejné správy. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda je možné konstruovat jednotný žalobní typ, nebo alespoň navrhnout takové procesní řešení, které učiní jednotlivé žalobní typy vzájemně více propustnými. V první části se práce zabývá klíčovými procesními otázkami, které jsou pro všechny žalobní typy společné. Jedná se zejména o pojem veřejného subjektivního práva, který je základem aktivní žalobní legitimace, a proto se od něj odvíjí veškerá další právní úprava. Též sem spadá problematika odkladného účinku a předběžných opatření, jakož i incidenční přezkum opatření obecné povahy. Opomenout nelze ani problematiku správní žaloby ve veřejném zájmu, která se váže pouze k žalobě proti správnímu rozhodnutí, ačkoliv mohou veřejnému zájmu škodit i jiné činnosti veřejné správy. Ve druhé části se práce zabývá samotným "vnitřkem" správních žalob s cílem odpovědět na otázku, zda mohou být tři samostatné žalobní...
Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg
Codl, Daniel ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Vondráček, Jaroslav (oponent)
Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje srovnání českého správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg při příležitosti desátého výročí vstupu českého správního řádu v účinnost. Jelikož švýcarské správní řády upravují kromě správního řízení i soudní řízení správní, zabývá se práce rovněž srovnáním s některými instituty českého soudního řízení správního (zejména přístupem k soudní ochraně prostřednictvím správních žalob). Metodologicky práce vychází nejen z analyzování textu právních předpisů, ale i z názorů nauky a z judikatury správních soudů. První část práce je zaměřena na popis a analýzu švýcarského správního práva procesního a témat s tím spojených: historie úpravy správního řízení ve Švýcarsku, stručný popis uspořádání veřejné správy a správního soudnictví. Druhá část práce srovnává českou a švýcarskou úpravu, zejména jejich hlavní rozdíl - český správní řád je více instruktivní nežli jeho švýcarské protějšky, švýcarské správní řády nejsou obecnou kodifikací všech forem správní činnosti, ale toliko vydávání správních rozhodnutí. Následuje analýza vybraných právních institutů: definice a pojetí účastníků řízení, rozdíly v úpravě odvolacího řízení,...
Serologická a PCR diagnostika systémových mykóz
Machalová, Eliška ; Codl, Daniel (vedoucí práce) ; Smíšek, Petr (oponent)
Invazivní mykotické infekce, zvláště u imunokompromitovaných pacientů, způsobují závažné klinické komplikace s poměrně vysokou mortalitou. Nejčastější infekce způsobují mikromycety rodu Candida a Aspergillus. Zatímco výskyt invazivní kandidózy po zavedení nových (triazolových) mykotických preparátů postupně klesá, u aspergilózy je pozorován vzestup incidence i mortality [1,2,3]. Úspěšná léčba těchto infekcí je úzce spjata s včasnou detekcí houby a se zahájením agresivní cílené terapie. Konvenční diagnostické postupy (histologie a kultivace) však přináší průkaz původce pozdě, často až ve stadiu plně rozvinutého onemocnění, a mohou vést k falešně negativním výsledkům. Z těchto důvod se stále více začínají prosazovat nové přístupy pro rychlou a citlivou detekci mykotických infekcí. V případě invazivní aspergilózy se laboratorní diagnostika spoléhá především na průkaz agens pomocí imunologických testů (detekce antigenu) nebo molekulárně biologických metod (detekce DNA). Velkého rozvoje dosahují molekulárně biologické metody, zejména amplifikační techniky (polymerázová řetězová reakce), které vynikají rychlostí, specificitou a vysokou citlivostí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.