Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická analýza změny vozového parku z klasických na alternativní pohony
Růžičková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá čistou mobilitou, která se stává jedním z aktuálních témat dnešní společnosti. Omezené zásoby ropy a stav životního prostředí vedou vlády vyspělých zemí k zavádění alternativních paliv v dopravě. Cílem práce je objasnit ekonomické náklady a užitky praktické aplikace čisté mobility a odpovědět na otázku, zda je přechod na alternativní paliva ekonomicky racionální. Tato odpověď je ovlivněna mnoha faktory a závisí na druhu alternativního paliva, na legislativním rámci dané země, povědomí společnosti a jiných. Silnou stránkou alternativního paliva CNG je hlavně nižší cena paliva stejně jako u elektromobility. Slabinou těchto paliv je nedostatečná síť plnících/dobíjecích stanic. Ekonomickou analýzou obměny vozového parku České inspekce životního prostředí je dokázáno, že za současných podmínek je méně nákladný provoz vozidla s pohonem na CNG včetně započítání společenských nákladů na vypouštěné emise.
Ekonomická analýza pasivních domů
Řezníčková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pasivních domů a jejich ekonomickou analýzou. Zaměřuje se jak na novostavby, tak i rekonstrukce, které představují největší potenciál energetických úspor v sektoru budov. Na praktickém příkladu rekonstrukce reálného objektu na pasivní a nízkoenergetický standard je hodnocena nákladová efektivnost navrhovaných opatření. Nízkoenergetická varianta rekonstrukce je z pohledu investora výhodnější než pasivní. Při 4% ročním růstu cen energií se stávají varianty srovnatelnými. Výsledky výpočtů nelze považovat za obecně platné. Vždy záleží na konkrétním objektu a vybraných opatřeních. Na rozhodnutí investorů má kromě nákladové efektivnosti investice vliv také zvýšení komfortu bydlení, výše dotací a šetrnost k životnímu prostředí.
Analýza kolektivních systémů a jejich možné dopady na fotovoltaiku
Karasová, Markéta ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Práce se zabývá kolektivními systémy, které od loňského roku řeší likvidaci solárních panelů nově zařazených mezi elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a pokouší se odpovědět na otázku, zda jejich nastavení zabezpečí v budoucnu bezproblémovou likvidaci a zpětný odběr. Největší vlna likvidace panelů se očekává v horizontu 15 -- 20 let. Provozovatelé a výrobci mají zákonem stanovenou novou povinnost odvádět poplatek za každý jeden kilogram solárního panelu. Zkoumanou otázkou je funkčnost nastavení kolektivních systémů a také komparativní analýza kolektivních systémů řešící likvidaci solárních panelů a ostatní elektrozařízení. Dále je provedeno dotazníkové šetření a zpracováné závěry dle jednotlivých dotčených skupin (provozovatelé kolektivních systémů, provozovatelé FV elektráren, zákonodárci, veřejnost) a představena analýza systému.
Analýza normativních nástrojů regulace v oblasti životního prostředí na příkladu Směrnice EU o průmyslových emisích.
Turková, Andrea ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
V rámci ekologické politiky existuje řada nástrojů k ochraně životního prostředí a k řešení problémů s ním spojených. Jednotlivé typy nástrojů jsou postaveny na rozlišných principech, což vede k dlouholetým dohadům ekonomů o vhodnosti či nevhodnosti jejich použití. Při aplikaci administrativních nástrojů regulace, jak jsou popsány neoklasickou ekonomickou teorií, vyvstává otázka, zda je toto striktní řešení efektivní a účinné z hlediska naplnění cílů politiky životního prostředí. Argumenty zastávající názor, že implementace Směrnice EU o průmyslových emisích v sektoru hutnictví, jakožto zmiňovaného nástroje administrativního, je efektivní a účinná, mohou být vyvráceny v případě srovnání s dobře nastaveným nástrojem alternativním, a to obchodovatelnými emisními povoleními.
Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
Račan, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem intenzity znečištění produkčního procesu, neformální environmentální regulace a dobrovolnými nástroji environmentální politiky. V rámci teoretické části jsou představeny teoretické závěry a empirické výsledky těchto opatření ve vztahu k průmyslové produkci. V praktické části práce je na základě těchto znalostí konstruován ekonometrický model rovnovážné intenzity znečištění ve sledovaných zařízení uvedených v Integrovaném registru znečišťování v období 2005-2011. Znečištění je zastoupeno látkami PM10 a C8H8 a jejich emisemi do ovzduší. V další části je představena analýza vlivů produkčních faktorů firem a environmentální regulace za pomocí ekonometrického modelu rovnovážného stavu intenzity znečištění. Na základě závěrů této analýzy se autorovi nepodařilo konzistentně potvrdit významnost vlivu dobrovolných nástrojů, procesu IPPC, ani většiny socioekonomických charakteristik na výslednou průměrnou intenzitu znečištění. Významnými faktory ovlivňující intenzitu znečištění produkce ve sledovaných zařízeních jsou průměrná mzda zaměstnanců a velikost firmy.
Praktická aplikace mimotržního oceňování na příkladu veřejné zeleně v městské části Praha 15
Adámková, Veronika ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Tato práce se zabývá mimotržním oceňováním veřejné zeleně na Praze 15 a možností širšího využití této metody veřejnou správou. Rozhodnutí veřejného sektoru jsou mnohdy netransparentní a nesystémová, v této práci je navrženo, jak by podobné rozhodnutí mohlo vypadat, kdyby se opíralo o ekonomickou teorii. První část práce se věnuje teorii typologie statků, teorii mimotržního oceňování a výběru metody aplikované na konkrétním příkladu veřejné zeleně. V analytické části je popsána aplikace metody kontingentního hodnocení, pomocí které je zjištěna ochota platit za zachování a zkvalitnění veřejné zeleně, a jsou zde analyzovány výsledky výzkumu. V závěrečné části práce jsou diskutovány možnosti využití metody veřejnou správou.
Možnosti posílení preventivní péče o krajinu‚ včetně protipovodňových aspektů této problematiky a harmonizace souvisejících předpisů
Branžovský, Antonín
Cílem studie je na základě kritické analýzy formulovat podklady pro transformaci péče o krajinu a přírodu do podoby porovnatelné s praxí v EU. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi v období po roce 1974. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav před povodněmi roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav po povodních roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi – úprava vodním zákonem. Vyhodnocení povodně roku 2004. Komplexní ochrana před škodami způsobenými povodňovými průtoky integrovaná do systému ekologie krajiny. Návrh věcného záměru kodexu životního prostředí. Posouzení návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky z hlediska preventivní péče o krajinu.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Janovská, Alice ; Branžovský, Antonín
Kompaktní materiál shrnující závažné problémy, které ohrožují systém ekologické stability krajiny. Studie podrobně rozebírá již prokázané důsledky změny klimaty a rizika z nich vyplývající. Jsou diskutovány negativní důsledky klimatické změny v nejrůznějších oblastech lidské činnostech (využití půdy, hospodaření s vodou, hospodaření v lesích). Jsou popsány nástroje, které jsou v ČR k dispozici pro prosazování ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jsou uvedena adaptační doporučení pro krajiny s převahou lesních ekosystémů, s významným podílem travinných ekosystémů, se zemědělskou výrobou, pro vodní plochy a toky, pro krajiny horských oblastí. Je hodnocen podíl účasti veřejnosti, politika regionů a přístup státních orgánů z hlediska schopnosti zabývat se adaptačními opatřeními.
Struktura návrhu realizačních opatření zvyšujících retenční schopnost krajiny‚ hydroekologickou stabilitu a stabilitu ekosystémů jako celku - stávající stav
Branžovský, Antonín
Studie se zaměřuje zejména na předpoklady pro možnost realizace opatření v jednotlivých částech území ČR, které klasifikuje z hlediska možných environmentálních rizik. Současně s využitím zahraničních zkušeností hodnotí ukazatele – indikátory, které jsou používány pro stanovení míry environmentální zátěže a stupně udržitelného využívání území ve vztahu k předpokládané klimatické změně. Studie je rozdělena do částí: Krajina – její retenční schopnost, stabilita a rizika, Opatření v zahraničí ke zvýšení všech funkcí krajiny, Expertní hodnocení indikátorů stability udržitelného rozvoje.
Stav vodního bohatství ČR a environmentální ochrana hydroekosystémů v přírodě
Branžovský, Antonín
Studie hodnotí stav vodní bohatství ČR z hlediska krajinného komplexu z aspektu ekologické stability, vymezuje systémové vztahy krajiny, přírody a hydroekosystémů v závislosti na faktorech, které narušují ekologickou stabilitu krajiny v důsledku změn klimatu. Eliminace důsledků pro a využívání krajiny z hlediska zahraničních poznatků a navrhuje opatření, která by usnadňovala možnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zajistila spolupráci obyvatelstva při zabezpečování ekologické stability hydroekosystémů a návazně i celého krajinného komplexu. Součástí jsou podklady pro průzkum a vyhodnocení informací z hlediska sociálních aspektů. Obsahuje doporučení pro programové dokumenty MŽP a vyhodnocení dosažených poznatků z hlediska budoucích období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.