Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 355 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Open-source Intelligence in the Czech Media Landscape
Bartoš, Vojtěch ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje využití zpravodajství z otevřených zdrojů v českém mediálním prostoru. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru je představen široký teoretický základ představující pojmy jako Web 2.0, participativní kultura, alternativní média nebo hnutí open-source. Teoretická část práce dále obsahuje klasifikaci základních technik zpravodajství z otevřených zdrojů a uvádí příklad organizace produkující reportáže pomocí zpravodajství z otevřených zdrojů. V empirické části práce byl využit smíšený přístup kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod. Nejprve byla realizována kvantitativní analýza příspěvků na Twitteru kategorizovaných jako česky psaných, které obsahovaly klíčové slovo 'osint' a byly publikovány v časovém rozmezí od května 2014 do března 2022. Výsledky potvrzují nárůst popularity tohoto tématu v českém internetovém diskurzu a naznačují kauzalitu mezi ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 a rostoucím zájmem o techniky zpravodajství z otevřených zdrojů. Kvalitativní část výzkumu se skládá z polostrukturovaných hloubkových rozhovorů vedených s pěti předními českými mediálními aktéry využívajícími otevřené zdroje v procesu mediální produkce. Získaná data byla následně analyzována pomocí zakotvené teorie. Výsledky poskytují detailní seznam otevřených zdrojů...
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kubíková, Zuzana ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAM-PLAST spol. s r.o. v letech 2016-2020. První části tvoří teoretická východiska, kde jsou popsány jednotlivé ukazatele a základní pojmy. Druhou část tvoří konkrétní výpočty finanční analýzy a interpretace jejich výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Gabrhelová, Natálie ; Červenka, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Kovárna VIVA a.s. za období 2016 až 2020 a následně poskytuje návrhy na zlepšení její finanční situace. Práce je rozdělena do tří částí. Jedná se o teoretickou část, kde jsou podrobně popsány ukazatelé finanční analýzy a jsou následně aplikovány v analytické části. Poslední část je tvořena návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. K tvorbě analýzy společnosti byly využity data, jež jsou obsaženy ve výročních zprávách společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pištínková, Eliška ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Toto bylo provedeno na základě finanční a strategické analýzy, kterou jsem zpracovávala z let 2016-2020. V teoretické části jsem v jednotlivých kapitolách obecně popsala finanční analýzu, v práci jsou dále vysvětleny finanční ukazatele zahrnující základní vzorce pro její sestavení. V části analytické jsem představila společnost PRAMOS, a.s. a aplikovala na ni základní finanční ukazatele. Dále jsem podle nich vyhodnotila finanční situaci. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení celkového stavu společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Muchová, Veronika ; Flašar, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce zhodnocuje finanční situaci podniku Ireks Enzyma, s.r.o. v letech 2016 až 2020. Práce je rozdělena na 3 části, první z nich představuje teoretickou stránku práce, jako je vysvětlení jednotlivých ukazatelů a výpočtů k nim vedoucím. Tyto znalosti jsou poté prakticky využity v další části, která využívá účetních výkazů podniku a ukazatelů z nich postupně vypočítaných. V poslední, třetí, části je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku pomocí SWOT, PESTEL a Porterovy analýzy. V neposlední řadě následuje ukončení práce souhrnným zhodnocením finanční analýzy podniku Ireks Enyzma, s.r.o. s návrhy možných řešení zjištěných nedostatků.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Smékalová, Michaela ; Pudl, Radim (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku Brazzale Moravia a.s. za období 2016 až 2020 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři stěžejní části. První část obsahuje teoretickou stránku, která slouží k objasnění základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část je zaměřena na praktickou část, kde jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vybranou společnost. Závěrečná část práce se věnuje návrhům na zlepšení finanční situace společnosti, které vyplývají z výsledků z druhé části práce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Zdražiová, Anna ; Hrušková, Lenka (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti prostřednictvím finanční analýzy, která se zaměřuje na roky 2016-2020. Obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace vybrané společnosti na základě analýzy současného stavu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kostov, Filip ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti SEEIF Ceramic, a.s. v období 2016 až 2020. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a vybrané metody finanční analýzy, které jsou nezbytné pro její správné vypracování. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti a aplikuje jednotlivé ukazatele na zkoumaný podnik. Závěr práce obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Doubravová, Ivana ; Ševčíková, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ahorn CZ, s.r.o. v letech 2016 až 2020. Teoretická východiska jsou obsahem první části, ve které jsou popsány hlavní myšlenky finanční analýzy a jejich ukazatelů. Součástí druhé kapitoly je výpočet finanční analýzy pro vybranou společnost a výsledná interpretace. V závěrečné části jsou předloženy mnou zvolené návrhy na zlepšení finanční situace podniku v příštích letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pístecká, Klára ; Karas, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Automotive Spare Parts s.r.o. v letech 2016-2020 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. Na teoretickou, kde jsou vymezeny teoretické pojmy a jejich vzorce. Na praktickou, kde je analyzován současný stav podniku a hodnoceno vnitřní a vnější prostředí podniku. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy na zlepšení finanční situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 355 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Bartoš, V.
2 Bartoš, Vladimír
5 Bartoš, Václav
4 Bartoš, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.